Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 08.04.2019

 1. 1.Doplnenie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy do správnej rady a dozornej rady neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n.o.

  Materiály
 2. 2.Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru na prenájom časti pozemkov na letnú sezónu v Areáli zdravia Zlaté piesky a pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia

  Materiály
 3. 3.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rusovce, Vývojová ulica, parc. č. 588/4, Štefanovi Meggyesimu a Kataríne Meggyesiovej

 4. 4.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k.ú. Čunovo, parc.č. 1420/3, Turistická ulica, Márii Teškovej

 5. 5.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislava, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 1259/6, manželom Jirkovskovcom

  Materiály
 6. 6.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, Radvanská ulica a to pozemok parc.č. 1866/11 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky parc.č. 1772/26 a parc.č. 21505/22 v podielovom spoluvlastníctve Ing. Alexandra Čerevku s manželkou Katarínou Čerevkovou a Ing. Martina Mihala s manželkou Mgr. Andreou Mihalovou

  Materiály
 7. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21377/11, parc. č. 21378/20, parc. č. 21377/13, parc. č. 21378/4, parc. č. 21378/21, parc. č. 21378/33, parc. č. 21375/6, parc. č. 21375/7, Spojeným štátom americkým

  Materiály
 8. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 731, spoločnosti ReSpect, s.r.o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 9. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17323/51, spoločnosti Konstrukt Invest s.r.o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 10. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov vo výmere 103,12 m², v stavbe, so súpis. č. 1183, na Bagarovej 20 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, na pozemku parc. č. 2879, občianskemu združeniu Inklúzia, so sídlom v Bratislave

  Materiály
 11. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k.ú. Karlova Ves, parc.č. 1744/275 a parc.č. 1826/9, mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

  Materiály
 12. 12.Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu v Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0586 12 00 pre DAMP, spol. s r. o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 13. 13.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 8274/9 a parc. č. 8274/12, Kollárovo námestie, spoločnosti Park One Bratislava, s. r. o., so sídlom v Bratislave ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve žiadateľa.

  Materiály
 14. 14.Návrh na zrušenie predkupného práva vyplývajúceho z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Ing. Gabrielom Greššom, bytom Bratislava na pozemok v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2408/6, Bartókova ulica

  Materiály
 15. 15.Návrh na zrušenie predkupného práva vyplývajúceho z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi hlavným mestom SR Bratislavou a MUDr. Martinom Demešom, bytom Bratislava na pozemok v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2401/30, Bartókova ulica

  Materiály
 16. 16.Návrh na uplatnenie alebo na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy na stavbu so súpis. č. 3112 a pozemok v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7434 vo vlastníctve neziskovej organizácie - Maják nádeje, n. o. v likvidácii

  Materiály
 17. 17.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k.ú. Ružinov, v lokalite Cintorín Prievoz, do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy a mestskej časti Bratislava – Ružinov

 18. 18.Návrh na odpustenie zmluvnej pokuty v sume 5 933,00 Eur podľa Zmluvy o nájme pozemku č. 08-83-1053-17-00 zo dňa 25.1.2018 vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu Svidnícka 7-13 v zastúpení spoločnosti Správa domov SBD Bratislava II, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 19. 19.Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 642/97, v prospech spoločnosti Bory, a. s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 20. 20.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1066/2018 zo dňa 22. 02. 2018, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Plickova 8 a Podzáhradná 15

  Materiály
 21. 21.Návrh na vypustenie bodov 24.1.1 – 24.1.29 z uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 144/2007 zo dňa 31. 05. 2007, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Osadná 9

 22. 22.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Košická 10, 12, 14, Bebravská 14, 16, 18, Holíčska 9, Gercenova 6B, vlastníkom bytov

  Materiály
 23. 23.Informácia o vykonaných krokoch ohľadom investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

  Materiály
 24. 24.Informáciu o súhrnných hodnotách prírastkov a úbytkov nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy v období od 01.01.2018 do 31.12.2018

 25. 25.Informácie o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Košická 10,12,14, Švabinského 14, Planckova 4, vlastníkom bytov

  Materiály
 26. 26.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu podbránia a časti nádvoria Pálfyho paláca na Panskej ulici 19 v Bratislave na dobu neurčitú spoločnosti Galeria BK, a., so sídlom v Bratislave

 27. 27.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k.ú. Čunovo, v areáli Kaštieľa v Čunove, parc.č. 543/4, do správy Mestskej časti Bratislava - Čunovo

  Materiály
 28. 28.Návrh na nájom pozemku o výmere 20 m² ako časť parcely registra C KN č. 19188/3 v Bratislave, k.ú. Vinohrady, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.

  Materiály
 29. 29.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme pozemku č. 7/2014 na dobu určitú od 1.6.2019 do 31.5.2020 pre Mgr. Júliusa Ďuriana, so sídlom v Bratislave

  Materiály
 30. 30.Rôzne