Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 02.02.2021

 1. 1.Návrh na trvale upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie

 2. 2.Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove seniorov Lamač, Na barine 5, 841 03 Bratislava

  Materiály
 3. 3.Návrh na schválenie nájmu nebytového priestoru a časti pozemku nachádzajúceho sa na ul. Staré grunty 47 v Bratislave, k.ú. Karlova Ves, parc.č. 2986 formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 4. 4.Návrh na schválenie prípadov hodných osobitného zreteľa týkajúcich sa nájmov častí pozemku v k.ú. Vrakuňa, parc.č. 1235/10 v správe organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy a nájmu administratívnych kontajnerov vo vlastníctve organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 6 žiadateľom

  Materiály
 5. 5.Informácia o predložení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku do výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia č. 62 – Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine a o výške spolufinancovania projektu

  Materiály
 6. 6.Návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch SHELL Slovakia, s.r.o.

  Materiály
 7. 7.Návrh na schválenie dodatku č.7/.../2021/N na predĺženie doby nájmu o 1 rok pre nájomcu PRESSO Plus s.r.o., Farského 20, Bratislava, na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu ako prípad hodný osobitného zreteľa

 8. 8.Návrh na schválenie dodatku č.9/.../2021/N na predĺženie doby nájmu o 1 rok pre nájomcu Nectar Land, s.r.o., Česká 21, Bratislava, na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu ako prípad hodný osobitného zreteľa

 9. 9.Návrh na schválenie dodatku č.12/.../2021/N na predĺženie doby nájmu o 1 rok pre nájomcu JANKOVICH SK s.r.o., Trnková 74, Bratislava, na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu ako prípad hodný osobitného zreteľa

 10. 10.Návrh na schválenie dodatku č.10/.../2021/N na predĺženie doby nájmu o 1 rok pre nájomcu VD Hostels, s.r.o., Komárňanská 69, Bratislava, na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu ako prípad hodný osobitného zreteľa

 11. 11.Návrh na schválenie dodatku č.9/.../2021/N na predĺženie doby nájmu o 1 rok pre nájomcu HOCKEY CENTER s.r.o., Stará Vajnorská 17, Bratislava, na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu ako prípad hodný osobitného zreteľa

 12. 12.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k.ú. Rača, parc.č.2975/19, Ing. Ondrejovi Trnovskému a Ing. Magdaléne Trnovskej

 13. 13.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 21698/8, spoločnosti BELL INVEST s. r. o., so sídlom v Bratislave

 14. 14.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 22022/25, spoločnosti Jarošova OC s. r. o., so sídlom v Bratislave

 15. 15.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, žiadateľom MUDr. Zuzane Turlíkovej a Ing. Petrovi Turlíkovi

 16. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 15420/13, Slovenskej republike zastúpenej Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, v zastúpení spoločnosti Zero Bypass Limited, organizačná zložka a spoločnosti D4R7 Construction s.r.o., so sídlom v Bratislave

 17. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 10374/1 a parc. č. 10374/5, Cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava Legionárska

  Materiály
 18. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves a k. ú. Petržalka, pod kontajnerovými stojiskami

 19. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 16948/2, Mestskému Parkovaciemu systému, spol. s r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 20. 20.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Jarovce, parc. č. 870/1 a parc. č. 432/8, spoločnosti Jarovce Investment, s. r. o. so sídlom v Trnave

 21. 21.Návrh na odňatie správy pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2406/257, mestskej časti Bratislava-Dúbravka, a návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, vo vlastníctve Ing. Miroslava Radiča, za pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy

 22. 22.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zámeny a nájmu nehnuteľností v Bratislave, s Bratislavským samosprávnym krajom so sídlom v Bratislave

  Materiály
 23. 23.Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní vzájomných vzťahov a návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave pod reklamnými stavbami typu „megaboard“ a „citylight“, spoločnosti Akzent BigBoard, a.s., so sídlom v Bratislave

 24. 24.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12876/13 a parc. č. 12876/16, ako majetkovoprávne usporiadanie pod stavbami garáží na Janoškovej ulici

 25. 25.Návrh udelenie súhlasu s plánovanou asanáciou stavby „objekt zázemia“ spoločnosťou VYDRICA DEVELOPMENT a.s, so sídlom v Bratislave

  Materiály
 26. 26.Návrh na nadobudnutie 22 garážových stojísk spojený s návrhom na udelenie súhlasu s asanáciou betónovej plochy na pozemku parc. č. 4479 k. ú. Petržalka, spoločnosťou V-arms, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 27. 27.Návrh na riešenie žiadostí nájomcov nebytových priestorov a pozemkov o odpustenie nájomného v súvislosti s pandémiou Covid-19

  Materiály
 28. 28.Informácia o plnení schválených uznesení o predaji a dlhodobom nájme nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020

 29. 29.Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách na nájom pozemkov, bytov a nebytových priestorov

  Materiály
 30. 30.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5191/3, parc. č. 5190 a parc. č. 5142/5, spoločnosti INSTITUTE OF PROMOTION, s.r.o., so sídlom v Bratislave (ako víťaza súťaže o ideový zámer)

 31. 31.Uznesenie č.196/2019 zo dňa 30.5.2019

 32. 32.Rôzne