BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 28.09.2017

 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 6. 2017, 31. 7. 2017 a k 31. 8. 2017

 2. 2.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

 3. 3.Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2017

 4. 3a.Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – procesný opatrovník

  Materiály
 5. 4.Návrh Dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy – parkovacia politika

 6. 5.Zásady poskytovania dotácií na rekonštrukciu verejnoprospešných prvkov pochôdznych terás v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a niektoré opatrenia na riešenie majetkovo nevysporiadaných pochôdznych terás

 7. 6.Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov na Plavárni Pasienky, Junácka 4, Bratislava, pre nájomcu STARFIT plus s.r.o., Devínska cesta 761/10, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa

  Materiály
 8. 6a.Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka parc. č. 4479 – Vavilovova ulica, v prospech V-arms, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 9. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti nebytového priestoru č. 1.38 – bankomat, v podchode na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti PB Servis, a. s., so sídlom v Bratislave

 10. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 8590/6 a v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11246, Slovenskému hydrometeorologickému ústavu so sídlom v Bratislave

 11. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 462, Slovenskému národnému múzeu Bratislava so sídlom v Bratislave

 12. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného bremena k častiam pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21293/18, parc. č. 21290/4 a parc. č. 21844/2, spoločnosti TC Tower A1 s. r. o., so sídlom v Bratislave

 13. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21451/2, spoločnosti TIDLY SLOVAKIA, a.s., so sídlom v Banskej Štiavnici

 14. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21375/1, Veľvyslanectvu Kuvajtského štátu na území Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave

 15. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3284/9, spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom v Bratislave

 16. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 16937/5, parc. č. 22247/9 a parc. č. 22247/16, spoločnosti FIPOREAL, s.r.o., v Bratislave

 17. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného bremena k časti pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 2737/103, Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., so sídlom v Bratislave

 18. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, par. č. 7025/4 a parc. č. 7025/14, k. ú. Rača, Poľnohospodárskemu družstvu Bratislava – Vinohrady so sídlom v Bratislave

 19. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného bremena k častiam pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 5440/66 a parc. č. 5440/15, spoločnosti OPSA s.r.o., so sídlom v Bratislave

 20. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu spoluvlastníckeho podielu na stavbe „Zberný dvor – Rača“ v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 1463/1 a parc. č. 1463/5, k. ú. Rača, mestskej časti Bratislava-Rača so sídlom v Bratislave

 21. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Ružinov, Nové Mesto, Rača, Dúbravka, Petržalka, na vybudovanie kontajnerových stanovíšť

 22. 20.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru v stavbe so súpis. č. 1165, na pozemku parc. č. 4714, na Záporožskej 5 v Bratislave, k. ú. Petržalka, pre spoločnosť PAMAX.real, s. r. o. so sídlom v Bratislave

 23. 21.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3547, 1385, 4861, na užívanie prístupov do nebytových priestorov a vybudovanie a užívanie nových vstupov k bytovým domom v Bratislave

 24. 22.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 1574/4 – Pri mlyne, do podielového spoluvlastníctva Danielovi Panákovi, Ing. Barbore Panákovej a Ing. Mariánovi Bohunskému, Mgr. Margite Bohunskej

 25. 23.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Jarovce, parc. č. 126/10, Mandľová ulica, Matejovi Bankovichovi s manželkou Veronikou

 26. 24.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rusovce, parc. č. 590/6, Vývojová ulica, Imrichovi Szalaiovi s manželkou Evou

 27. 25.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2150/24, spoločnosti JM – Cresco, s.r.o., so sídlom v Bratislave a spoločnosti JM – B1, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 28. 26.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, a to pozemky parc. č. 21293/48, parc. č. 21293/47, parc. č. 9110/41, parc. č. 9116/14 a parc. č. 9116/16, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky parc. č. 21788/8 a parc. č. 21293/44, vo vlastníctve spoločnosti Twin City a.s., so sídlom v Bratislave

 29. 27.Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky v roku 2009 – bod 5.2.2. protokolu

 30. 28.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 31. 29.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

 32. 30.Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaný Regionálny Operačný Program 2014 – 2020

 33. 31.Návrh „Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh“ (Návrh na kúpu pozemkov nachádzajúcich sa v Bratislave, v k. ú. Dúbravka, okres Bratislava IV, obec Bratislava-Dúbravka, na pozemkoch parc. č. 2727/34 a parc. č. 2725/44, od Františka Hlubíka ako výlučného vlastníka pozemku na parc. č. 2727/34 a od Oľgy Hurbaničovej, Márie Loserethovej, Jany Horváthovej, Ladislava Kompaníka, Miriam Slámovej a Zuzany Wurczellovej ako podielových spoluvlastníkov pozemku na parc. č. 2725/44 a majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva k týmto pozemkom.)

 34. 32.Informácia o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa 26. 06. 2013 – Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava – Schwechat

 35. 33.Informácia o dopadoch uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 863/2017 na ekonomicky oprávnené náklady a na rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy

 36. 34.Informácia o vyčíslení dopadu bezplatnej prepravy pre vybrané skupiny cestujúcich a spôsobe realizácie bezplatnej prepravy v podmienkach Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji

 37. 35.Informácia o vyhodnotení efektívnosti využitia linky č. 97 po skončení jej skúšobnej prevádzky

 38. 36.Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 260/2011 Z.z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z.z.

 39. 37.Ročná správa o stave obecného bytového fondu za kalendárny rok 2016

 40. 38.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 41. 39.Návrh na poskytnutie dotácie Divadlu Malá scéna STU, o.z. vo výške 50 000 eur na projekt Malá scéna =miesto pre umenie

 42. 40.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 23026/10 – Révova ulica, pod časťou rodinného domu, do výlučného vlastníctva JUDr. Márii Löfflerovej

 43. 41.Návrh na predaj pozemku zastavaného časťou stavby vo vlastníctve nadobúdateľov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 10109/14, do podielového spoluvlastníctva Ing. Františka Hrdinu a PaedDr. Dany Magdolenovej

 44. 42.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, súbeh ulíc Furdekova a Haanova, spoločnosti MEDIAL ŠENK, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami

 45. 43.Návrh na zriadenie vecných bremien na nehnuteľnostiach v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, medzi hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou Best in Parking – Slovakia s.r.o., so sídlom v Bratislave

 46. 45.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9, Bratislava

 47. 46.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 10,18 m², v stavbe, bez súpis. č. – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, pod pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4 v k. ú. Staré Mesto, nezapísaný na LV, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 48. 47.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Klincová 9, Miletičova 34, Miletičova 46, Záhradnícka 81, Račianska 39, Ladislava Dérera 2, Višňová 12, Púpavová 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, Sekurisova 9, Janka Alexyho 9, Nobelovo námestie 7, 8, Lachova 20, Lachova 28, Osuského 38, Blagoevova 6, Blagoevova 14, Šustekova 3, Topoľčianska 10, vlastníkom bytov

 49. 49.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 50. 50.Interpelácie

 51. 51.Rôzne

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. c.Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017 vykonaných na základe splnomocnenia MsZ, uzn. č. 684/2016 zo dňa 7.-8.12.2016

 4. d.Informácia o plnení uznesenia č. 884/2017 časť C bod 2 zo dňa 29. 6. 2017 - percentuálne podiely mestským častiam

 5. e.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 6. f.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome na Raketovej 14, Ladislava Dérera 2, Púpavová 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, Ševčenkova 27, Tupolelova 3, vlastníkom bytov

 7. g.Informácia o pridelených bytoch za obdobie 1. štvrťroka 2017

 8. h.Informácia o pridelených bytoch za obdobie 2. štvrťroka 2017

 9. i.Informácia o príprave nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy

 10. j.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy na oddelení kultúry, školstva, športu a mládeže Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, zameranej na poskytovanie dotácií a grantov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy

 11. k.Odpočet plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy pri kontrole výkonu ZIMNEJ ÚDRŽBY KOMUNIKÁCIÍ a pri kontrole plnenia OPERAČNÉHO PLÁNU LETNEJ ÚDRŽBY

 12. l.Informácia o materiáloch, ktoré boli prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Incheba, a.s. dňa 26. júna 2017

  Materiály
 13. m.Informačný materiál k plneniu bodu 6. uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava č. 867/2017 vo veci vypracovania analýz súčasného stavu vo vzťahu k bodom 2,3,4 a 5 uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava č. 867/2017, zo strany spoločností Odvoz a likvidácia odpadu, a. s., Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. a organizácie Bratislavská organizácia cestovného ruchu

  Materiály
 14. n.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac jún, júl a august 2017