BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010-2014) - Zasadnutie 30.01.2014

 • 30. januára 2014, 08:30 h
 • v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie) dňa 29. 1. 2014 od 16.30 h sa koná pokračovanie decembrového mestského zastupiteľstva. V prípade jeho ukončenia pred 21.00 h bude navrhnuté otvorenie zasadnutia, ktoré je zvolané na 30. 1. 2014 s
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 12. 2013 a predĺženie termínu plnenia uznesenia č. 1293/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013 s termínom plnenia k 28. 2. 2014

 2. 2.Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2014 – 2016 (rokovanie o tomto bode bude vo štvrtok 30.1.2014)

 3. 3.Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy predložené v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1366/2013 časť C bod 2 (rokovanie o tomto bode bude vo štvrtok 30.1.2014)

  Materiály
 4. 4.Návrh Rámcovej zmluvy o službách vo verejnom záujme a Návrh Rámcovej investičnej zmluvy na roky 2014 – 2023 (rokovanie o tomto bode bude vo štvrtok 30.1.2014)

  Materiály
 5. 5.Návrh zmluvy o nájme majetku medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Dopravným podnikom Bratislava, a.s. (rokovanie o tomto bode bude vo štvrtok 30.1.2014)

  Materiály
 6. 6.Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s. (rokovanie o tomto bode bude vo štvrtok 30.1.2014)

  Materiály
 7. 7.Návrh na prevod akcií spoločnosti Slovenská plavba a prístavy a.s. vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy spoločnosti BUDAMAR TRANSPORT LIMITED, ako prípadu hodného osobitného zreteľa (rokovanie o tomto bode bude vo štvrtok 30.1.2014)

  Materiály
 8. 8.Návrh na schválenie dočasného vyňatia z bytového fondu 2-izbového bytu č. 18 vo výmere 49,05 m2 v bytovom dome súp. č. 3162 na pozemku parc. č. 3651/147 na Veternicovej 12 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, pre Slovenskú filharmóniu so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa (rokovanie o tomto bode bude vo štvrtok 30.1.2014)

  Materiály
 9. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4330/1, Mgr. Pavlovi Benčíkovi (rokovanie o tomto bode bude vo štvrtok 30.1.2014)

 10. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 1390/26, Ing. Ľubomírovi Kušovi a Ing. Radane Kušovej (rokovanie o tomto bode bude vo štvrtok 30.1.2014)

  Materiály
 11. 11.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 582/1993 zo dňa 16.12.1993, ktorým bol schválený nájom pre Slovenskú národnú stranu so sídlom v Bratislave (rokovanie o tomto bode bude vo štvrtok 30.1.2014)

  Materiály
 12. 12.Návrh na schválenie nájmu časti strechy vo výmere 1m2, stavby súpis. č. 1165 na pozemku parc. č. 4714 na Záporožskej 5 (pôvodne Röntgenova 24) v Bratislave, k. ú. Petržalka, spoločnosti City TV, s.r.o. so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa (rokovanie o tomto bode bude vo štvrtok 30.1.2014)

 13. 13.Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení systém volieb, kompetencií a delegovania zástupcov do obecných školských rád (rokovanie o tomto bode bude vo štvrtok 30.1.2014)

  Materiály
 14. 14.Návrh nového znenia dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo vzťahu k dočasnému parkovaniu motorových vozidiel (rokovanie o tomto bode bude vo štvrtok 30.1.2014)

 15. 15.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasne parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia (rokovanie o tomto bode bude vo štvrtok 30.1.2014)

 16. 16.Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov)

  Materiály
 17. 17.Petícia za zachovanie PKO pre kultúru v Bratislave (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov)

  Materiály
 18. 18.Petícia za nerozširovanie územia v k. ú. Čunovo nad rámec schváleného ÚP Hl. m. SR Bratislavy r. 2007,v znení zmien a doplnkov (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov)

  Materiály
 19. 19.Petícia za zachovanie športových a voľno časových aktivít v obci Čunovo a za zmenu plánu Hlavného mesta SR Bratislavy (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov) 3

  Materiály
 20. 20.Informácia o postupe hlavného mesta SR Bratislavy v prípade spoplatnených parkovísk pred nemocnicou v mestskej časti Bratislava-Ružinov a nemocnicou Sv. Cyrila a Metoda v mestskej časti Bratislava-Petržalka (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov)

  Materiály
 21. 21.Akčný plán udržateľného energetického rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy

 22. 22.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

  Materiály
 23. 23.Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013 a Operačného programu Doprava 2014 – 2020

  Materiály
 24. 24.Správa o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2012

  Materiály
 25. 25.Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2013

  Materiály
 26. 26.Návrh na schválenie člena Dozornej rady v združení Slovenský dom Centrope za hlavné mesto SR Bratislavu

  Materiály
 27. 27.Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 908/2010 zo dňa 25. 2. 2010 v znení uznesení č. 80/2011 zo dňa 28. 4. 2011 a č. 1055/2013 zo dňa 24. – 25. 4. 2013 a schválenie všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží

  Materiály
 28. 28.Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody na nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, pozemok parc. č. 5192 v podiele 1/3 a stavbu súpis. č. 9859 na pozemku parc. č. 5193

 29. 29.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2349/3, Slovenskej republike – Slovenskému metrologickému ústavu Bratislava so sídlom v Bratislave – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou

  Materiály
 30. 30.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, do správy mestskej časti Bratislava– Rača, športový areál na Černockého ulici - druhá časť

 31. 31.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 567/2012 zo dňa 26. 04. 2012, ktorým bol schválený prevod spoluvlastníckych podielov na pozemkoch patriacich k bytom a nebytovým priestorom – Trhová 54

 32. 32.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Miletičova 65, Budovateľská 37, Banšelova 14, Kvetná 14, Sklenárova 18, Záhradnícka 66, Višňová 9, Hálkova 46, J.C.Hronského 18, Ladislava Dérera 4, Rustaveliho 1, Hany Meličkovej 13, Tranovského 43, Lenardova 16, Lachova 30, Furdekova 4, Haanova 46A, Šustekova 9, Beňadická 4, Beňadická 2, Smolenická 1, Znievska 40 vlastníkom bytov

  Materiály
 33. 33.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v hromadných garážach Ferdiša Kostku - garáže vlastníkom garáží

  Materiály
 34. 34.Informácia o účasti členov–neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 4

  Materiály
 35. 35.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 36. 36.Interpelácie

 37. 37.Rôzne

 38. 12.2013 na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy a v organizáciách zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy

Informačné materiály

 1. a.Informačné materiály

 2. .Prijaté uznesenie