BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010 - 2014) - Zasadnutie 03.07.2014

 • 3. júla 2014
 • 14.00.h v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie)
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Pokračovanie zasadnutia z 25.06.2014 - 26.06.2014
  Zasadnutie pokračuje 24.09.2014
 1. 1.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, pozemkov parc. č. 2939 a parc. č. 2940 a stavby súpis. č. 1240 na pozemku parc. č. 2940, k. ú. Staré Mesto, Pažického č. 4, do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

 2. 2.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7855/1, do správy mestskej časti Bratislava - Staré Mesto - uzn. č. 1625/2014

 3. 3.Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, pozemku parc. č. 889/16, do správy mestskej časti Bratislava - Vrakuňa

 4. 4.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4373/7, do správy mestskej časti Bratislava - Petržalka

 5. 5.Návrh na neschválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže a zrušenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 17007/46 a parc. č. 17007/47, Banšelova, Terchovská ulica

 6. 6.Návrh na schválenie vybratého účastníka obchodnou verejnou súťažou formou výberu víťaza elektronickou aukciou na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2937/10, Mlynská dolina

 7. 7.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na dlhodobý nájom nehnuteľností - pozemkov parc. č. 19713/3, parc. č. 19598, parc. č. 19599, parc. č. 19603/1 v k.ú. Bratislave, k. ú. Vinohrady, za účelom vybudovania areálu reštaurácie v lokalite "Železná studnička - Rotunda" v území Hornej Mlynskej doliny

 8. 8.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov vo výmere 22,2 m2 - Podchod Patrónka k. ú. Karlova Ves

 9. 9.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov vo výmere 55,64 m2 v Podchode Patrónka, k. ú. Karlova Ves

 10. 10.Návrh na neschválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže a zrušenie obchodnej verejnej súťaže na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4512, Korabinského ulica a na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4512, Korabinského ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 11. 11.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1866/1, Gagarinova ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže s možnosťou využitia prvkov elektronickej aukcie

 12. 12.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 3569, Rosná ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže s možnosťou využitia prvkov elektronickej aukcie

  Materiály
 13. 13.Návrh na riešenie aktuálneho stavu Kamenného námestia a jeho okolia

 14. 14.Informácia o spracovaní územných generelov Územný generel školstva hlavného mesta SR Bratislavy Územný generel zdravotníctva hlavného mesta SR Bratislavy Územný generel sociálnej starostlivosti hlavného mesta SR Bratislavy

 15. 15.Návrh na schválenie prenájmu časti územia mestských hradieb pozdĺž Staromestskej ulice v Bratislave na pozemku parc. č. 431, k. ú. Staré Mesto, občianskemu združeniu "Obnova Baxovej veže", ako prípad hodný osobitného zreteľa - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

  Materiály
 16. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľností - nebytových priestorov nachádzajúcich sa v stavbe súp. číslo 1952 na pozemku parc. č. 1415 a pozemku parc. č. 1416, k. ú. Dúbravka, pre Centrum voľného času, so sídlom v Bratislave, na dobu neurčitú

 17. 17.Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 691/4 za parc. č. 807 s Milanom Kovašichom, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 18. 18.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1413/2014 zo dňa 30.01.2014, ktorým bolo schválené zverenie pozemkov registra

 19. 19.Rôzne

 20. 20.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 779/1, parc. č. 779/2 a parc. č. 779/3, COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo - majetkovoprávne usporiadanie pozemkov

 21. 21.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1860/18, spoločnosti BILLA, s.r.o., so sídlom v Bratislave - majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou

 22. 22.Návrh na zavedenie II. etapy Integrovaného dopravného systému v bratislavskom kraji

  Materiály
 23. 23.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

  Materiály
 24. 24.Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 2014

  Materiály
 25. 25.Návrh na zriadenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch parc. č. 15293/4, 15294/184 a parc. č. 15294/87 v Bratislave, k. ú. Ružinov, v prospech hlavného mesta SR Bratislavy, pre stavbu trolejbusová trať Trenčianska

 26. 53.Informácia o činnosti hlavného mesta SR Bratislavy v rámci Združenia miest a obcí Slovenska a Únie miest Slovenska za I. polrok 2014 - materiál prerokovaný 24.9.2014

 27. 54.Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, realizovaní separovaného zberu a recyklácie druhotných surovín - materiál prerokovaný 24.9.2014

 28. 55.Etický kódex volených predstaviteľov - materiál prerokovaný 24.9.2014

 29. 57.Dodatok č. 8 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - materiál prerokovaný 24.9.2014

 30. 58.Návrh dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy - materiál prerokovaný 24.9.2014

 31. 59.Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci na zabezpečenie činnosti nocľahárne MEA CULPA na Hradskej 2/B v Bratislave - materiál prerokovaný 24.9.2014

 32. 60.Pravidlá Občianskeho rozpočtu - materiál prerokovaný 24.9.2014

 33. 61.Program aktívneho starnutia hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2014 – 2020 - materiál prerokovaný 24.9.2014

 34. 62.Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board za rok 2013 - materiál prerokovaný 24.9.2014

 35. 63.Iniciatíva Európskej komisie „Mayors Adapt“ - materiál prerokovaný 24.9.2014

 36. 64.Stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území hlavného mesta SR Bratislavy - materiál prerokovaný 24.9.2014

 37. 66.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave a o návrhu Dodatku č. 1 ku Zmluve o budúcej kúpnej zmluve - materiál prerokovaný 24.9.2014

 38. 69.Návrh na schválenie zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v dozornej rade obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s. - materiál prerokovaný 24.9.2014

 39. 70.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky z titulu sankcií z omeškania - materiál prerokovaný 24.9.2014

 40. 71.Informácia o príprave podkladov k vypracovaniu harmonogramu/etapizácie postupnej rekonštrukcie budovy na Uránovej 2 na roky 2014 – 2018 pre potreby ZUŠ Exnárova, vrátane vysporiadania nájomného vzťahu s nájomníkom budovy na Uránovej ulici 2 - materiál prerokovaný 24.9.2014

 41. 72.Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov podľa zákona č. 261/2011 Z.z – plnenie uznesenia MsZ č. 1458/2014 časť B zo dňa 26.3.2014 - materiál prerokovaný 24.9.2014

 42. 73.Informácia k správe o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra SR Bratislavy - materiál prerokovaný 24.9.2014

 43. 74.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy - materiál prerokovaný 24.9.2014

 44. 76.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 881/2012 zo dňa 22.11.2012, prijatého k návrhu na stanovenie výšky úhrady za užívanie a výšky nájomného, Jednotnému majetkovému fondu zväzov odborových organizácií v SR, so sídlom v Bratislave - materiál prerokovaný 24.9.2014

 45. 77.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1516/2014 zo dňa 24.04.2014, ktorým bolo schválené zverenie novovytvorených pozemkov v Bratislave, parc. č. 15638/129, parc. č. 15640/60, parc. č. 15640/61, k. ú. Ružinov, Medzilaborecká ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov - materiál prerokovaný 24.9.2014

 46. 78.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1427/2014 zo dňa 06.03.2014, ktorým bolo schválené zverenie pozemkov registra „C“ KN parc. č. 409, 3400/160, 3100/1, 3100/2 a 3100/3 v prospech mestskej časti Bratislava – Dúbravka - materiál prerokovaný 24.9.2014

 47. 90.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 1839/1, parc. č. 1840/1 a parc. č. 1841/2, Lamačská cesta, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže - materiál prerokovaný 24.9.2014

 48. 91.Návrh na zriadenie vecného bremena k pozemkom v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, k. ú. Vinohrady a k. ú. Petržalka, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave - materiál prerokovaný 24.9.2014

 49. 92.Návrh na zriadenie vecného bremena k pozemku v Bratislave, parc. č. 2522/5, k. ú. Karlova Ves, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave - materiál prerokovaný 24.9.2014

 50. 93.Návrh na zriadenie vecného bremena pre inžiniersku stavbu „Trafostanica“ bez súpisného čísla, postavenej v rámci stavby „Napojenie prevádzkových priestorov EDOS“, k. ú. Petržalka, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave - materiál prerokovaný 24.9.2014

 51. 94.Návrh na schválenie zámeru predaja eskalátorov zn. Thyssen, nachádzajúcich sa v objekte „Stará tržnica“ v Bratislave, formou priameho predaja s cenovou ponukou - materiál prerokovaný 24.9.2014

 52. 95.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3096/3, parc. č. 3096/4 a parc. č. 3096/5, vlastníkom stavieb – garáží, Donovalova ul. - materiál prerokovaný 24.9.2014

 53. 96.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 5526/7, Ing. Jánovi Žlnkovi - materiál prerokovaný 24.9.2014

 54. 99.Návrh na predaj pozemku pod garážou v Bratislave, v spoluvlastníckom podiele 1/2, k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/30, Ing. Henriete Tittlovej - materiál prerokovaný 24.9.2014

Informačné materiály

 1. .Prijaté uznesenie