Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010-2014) - Zasadnutie 01.03.2012

 • 1. marca 2012, 08:30 h
 • v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie)
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 1A.Vyhlásenie nastúpenia náhradníka Ing. Jána Hrčku na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 2. 1B.Návrh na zmenu zasadacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 3. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 1. 2012

 4. 2.Návrh organizácie a výkonov MHD a na zvýšenie finančného príspevku na MHD z rozpočtu mesta na rok 2012

  Materiály
 5. 3.Žiadosť o finančnú dotáciu na mzdy a prevádzku na rok 2012 pre zariadenie školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja na zabezpečenie stravovania žiakov do 15 rokov veku Evanjelického lýcea, Vranovská 2, Bratislava a Evanjelickej základnej školy Palisády 57, Bratislava

  Materiály
 6. 4.Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Landererova ul. 1, Bratislava

  Materiály
 7. 5.Informácia o stave príprav 1. etapy projektu NS MHD Hlavná stanica - Janíkov dvor a stave dokumentácie potrebnej pre podanie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z Operačného programu doprava 2007 - 2013 na 1. časť 1. etapy projektu NS MHD Šafárikovo nám. - Bosákova ul.

  Materiály
 8. 6.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 9. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v objekte na Hviezdoslavovom nám. č. 17 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto pre spoločnosť BIOSCOP BRATISLAVA, s.r.o., IČO 35 758 911 so sídlom v Bratislave

  Materiály
 10. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemkov v k. ú. Petržalka, parc. č. 5144, parc. č. 5145, parc. č. 5146, parc. č. 5148/3, parc. č. 5150, pre Slovak Telekom, a.s., so sídlom v Bratislave - Uznesenie k materiálu nebolo prijaté

  Materiály
 11. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3026, pre spoločnosť CRESCO POPPER INVESTMENT, a.s., so sídlom v Bratislave

 12. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1474 a parc. č. 1484, pre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava so sídlom v Bratislave

  Materiály
 13. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2824/1, spoločnosti WOLFSTONE, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 14. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 2688, parc. č. 2681/1, parc. č. 2686/5, parc. č. 623/3, parc. č. 2714/1 a parc. č. 2696 v Bratislave, združeniu Združenie obcí JURAVA so sídlom vo Svätom Jure

  Materiály
 15. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 22195/2, spoločnosti Pressburg Urban Projects, a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 16. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1222/28 a parc. č. 22218/11, spoločnosti REALIZ, a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 17. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu stravovacej jednotky Domova seniorov ARCHA, Rozvodná 25, Bratislava

  Materiály
 18. 16.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, do správy Domovu seniorov ARCHA, na Rozvodnej 25, Bratislava

 19. 17.Návrh dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy, Exnárova 6, Bratislava

  Materiály
 20. 18.Návrh na schválenie vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na zabezpečenie služby automatického systému požičiavania bicyklov v Bratislave a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 21. 18A.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 (Galéria mesta Bratislavy a Múzeum mesta Bratislavy)

  Materiály
 22. 19.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 1839, parc. č. 1840, parc. č. 1841 a parc. č. 1842, Lamačská cesta, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 23. 20.Návrh na schválenie zámeru predaja rekreačných chát v okrese Malacky, obci Lozorno, k. ú. Lozorno, súp. č. 4087, zapísaných na LV č. 2874, v chatovej oblasti Košariská, formou priameho predaja s cenovou ponukou

 24. 21.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 809/32, spoločnosti PROFI BETÓN, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 25. 22.Návrh na mimosúdnu dohodu k pozemkom v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 2555/194, parc. č. 2555/195 a parc. č. 2555/225

 26. 23.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k nehnuteľnostiam v k. ú. Staré Mesto - Okánikova 1

 27. 24.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 698/2009 zo dňa 30.4.2009 v znení uznesenia č. 968/2010 zo dňa 29.4.2010

 28. 25.Návrh na schválenie dohody o skočení nájmu a vzájomnom finančnom vysporiadaní s nájomcom GLOBAL plus, s.r.o. - Uznesenie k materiálu nebolo prijaté

  Materiály
 29. 26.Návrh na schválenie výšky úhrady za užívanie časti pozemku pod budovou súkromnej materskej školy v Bratislave na Bazovského ulici č. 2, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2903/1

  Materiály
 30. 27.Návrh na odpustenie dlhu v sume 9 992,28 Eur - Uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 31. 28.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 19 786,25 Eur s príslušenstvom a zmluvnou pokutou

 32. 29.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Komárnická 32, Solivarská 21, Medzilaborecká 9, Medzilaborecká 23, Nezábudková 6, Líščie Nivy 6, Košická 41, Svätoplukova 37, Podunajská 17, 17A, 19, 21, Estónska 50, Tehelná 21, Janotova 2, Jána Stanislava 4, Hlaváčikova 22, Červeňákova 1, 3, 5, 9, Homolova 8, Tupolevova 24, Ševčenkova 6, Jungmannova 6, Černyševského 9, Mamateyova 24, Medveďovej 17, 19, Šustekova 1, Holíčska 7, Budatínska 33, Krásnohorská 16, Žehrianska 3 a Jasovská 49 vlastníkom bytov a nebytových priestorov

 33. 30.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 654/2005 zo dňa 31. 03. 2005, č. 814/2005 zo dňa 22. 09. 2005, č. 965/2006 zo dňa 02. 03. 2006, č. 102/2011 zo dňa 28. 04. 2011 a č. 389/2011 zo dňa 24. 11. 2011

  Materiály
 34. 31.Rôzne

 35. 32.Interpelácie

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. c.Informácia realizácii opatrení na zlepšenie efektívnosti výberu dane z nehnuteľností

 4. d.Informácia o požiadavkách mestských častí na zmeny v prevádzke MHD v roku 2012

 5. e.Informácia o realizácii vyplývajúcich z koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2009 – 2015

 6. f.Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách na nájom pozemkov, nebytových priestorov a bytov

 7. g.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Líščie Nivy 6, Riazanská 16, Hany Meličkovej 8, Jana Stanislava 8, Hlaváčikova 45, Nejedlého 16, Heyrovského 12, Iľjušinova 8, Tupolevova 4, Belinského 6, Vyšehradská 1, Jasovská 49, Ľubovnianska 6, vlastníkom bytov a nebytových priestorov

 8. h.Informácia o prevode vlastníctva bytu v bytovom dome na ulici Bradáčova 1 - dopredaj

 9. i.Informácia o počte hlasovaní poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011

 10. j.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy za mesiac január 2012