Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 25.11.2019

 1. 1.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

 2. 2.Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na r. 2020 – 2022

 3. 3.Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy

 4. 4.Návrh na uzatvorenie rámcovej úverovej zmluvy s Európskou investičnou bankou na roky 2020 – 2024

 5. 5.Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Dome tretieho veku

 6. 6.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2381/16, Petrovi Pčolinskému a Mgr. art. Ondrejovi Mázikovi

 7. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2910/15 a parc. č. 3888/152, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4735/2, spoločnosti Beskydská 10 s. r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 8. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17352/1, parc. č. 17359 a parc. č. 17360/1 RNDr. Marianne Cíchovovej, PhD. a spol.

 9. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača parc. č. 1507/6 a parc. č. 1533/3 Bratislavskému samosprávnemu kraju so sídlom v Bratislave

  Materiály
 10. 10.Návrh na vysporiadanie pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, v prospech verejnoprospešnej stavby „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor-Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica-Janíkov dvor“ – pokračovanie

 11. 11.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Čajkovského ulica a Námestie slobody, Úradu vlády Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave (expedovaný v náhradnom termíne)

 12. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 22072/1 spoločnosti ACS 5, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 13. 13.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Svätoplukova 41, Šándorova 2, Košická 14, Bebravská 7, Rajčianska 20, 22, Rajčianska 24, 26, 28, Kríková 16, 18, Vavilovova 22, Šustekova 29, Krásnohorská 3, Holíčska 3, vlastníkom bytov

  Materiály
 14. 14.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 297/2011 zo dňa 29. 09. 2011, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Pustá 3

  Materiály
 15. 15.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Šándorova 2, Rajčianska 20, 22, Rajčianska 24, 26, 28, Kríková 16, 18, Ľudovíta Fullu 14, Studenohorská 52, Pifflova 8, Krásnohorská 3, vlastníkom bytov

  Materiály
 16. 16.Rôzne