Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 13.03.2017

 • 13. marca 2017, 16:00 h
 • Magistrát, č.dv. 103
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: Budaj Ján
 • Pozvánka [43.22 kB]
 1. 1a.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

 2. 1.Návrh na schválenie zámeru na nájom časti pozemku v ZOO Bratislava - k.ú. Karlova Ves, parc.č. 2883

 3. 2.Návrh na schválenie zámeru na nájom častí pozemkov v ZOO Bratislava – k.ú. Karlova Ves, parc.č. 2765, 2754/1, 2754/2, 2875, 2741, 2879, 2742/5, 2888/10 a 2886

 4. 3.Návrh Dodatku č.1 k zmluve o zabezpečení činností súvisiacich s vlastníctvom NS MHD 1 č. MAG 404497/2016

 5. 4.Akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2017-2020

 6. 5.Informácia o plnení Uznesenia č.1405/2014 časť C bod 1 – Akčný plán udržateľného energetického rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy

 7. 6.Informácia o plnení Uznesenia č.1147/2013 časť D bod 2 zo dňa 26.6.2013 - Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava – Schwechat

 8. 7a.Návrh na schválenie Metodiky hlavného mesta SR Bratislavy pri výpočte a vyplácaní kompenzácie podľa zákona č. 260/2011 Z.z.

 9. 7.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 146/1, do podielového spoluvlastníctva Ing. Ľubice Valáškovej, Ing. Petra Valáška v podiele 1/2 a Ing. Nadeždy Fuksovej v podiele 1/2

 10. 8.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2489/3, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Velgosovcov

 11. 9.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, prac. č. 1035/2, parc. č. 1035/3 a parc. č. 1035/4

 12. 10.Návrh na uzatvorenie Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 30201/KZ-01/2016/Nivy/1931/Kor, číslo hlavného mesta SR Bratislavy č. 048806261600 zo dňa 21.10.2016, ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, za účelom majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemku pod stavbou „D1 Bratislava Križovatka Prievoz - rekonštrukcia“, Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., so sídlom v Bratislave

 13. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1250, parc. č. 1251, parc. č. 1252/1, parc. č. 1252/2, parc. č. 1253/1, parc. č. 1253/7 a stavby súpis. č. 8232, pre Asociáciu ochrancov zvierat na Slovensku so sídlom v Bratislave

  Materiály
 14. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 691/4, jednotlivým vlastníkom pozemkov v k. ú. Čunovo, zastúpeným Ing. arch. Danielom Szabó PhD.

  Materiály
 15. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 475/7, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave

  Materiály
 16. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21896, JUDr. Emilovi Molnárovi

 17. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5144, parc. č. 5145, parc. č. 5146, parc. č. 5148/3, parc. č. 5150, pre Slovak Telekom, a.s. so sídlom v Bratislave

 18. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 543/4, mestskej časti Bratislava-Čunovo

  Materiály
 19. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v podchode na Hodžovom námestí v k. ú. Staré Mesto, pre užívateľov nebytových priestorov v podchode

  Materiály
 20. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3685, pre mestskú časť Bratislava-Vrakuňa

  Materiály
 21. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 887/1, pre mestskú časť Bratislava-Vrakuňa

  Materiály
 22. 20.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1024/13, parc. č. 891/3, parc. č. 1497/135, parc. č. 1497/136 a častí pozemkov parc. č. 1024/1 a parc. č. 513/3, pre mestskú časť Bratislava-Rača

 23. 21.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5393/1 a parc. č. 5398/1 pre spoločnosť VODOTIKA – MG spol. s r.o. so sídlom v Bratislave – bude prerokovaný v MsZ 30.3.2017

 24. 22.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 1469/6, 1469/8, zastavaných stavbami garáží vo vlastníctve nadobúdateľov, PharmDr. Petrovi Kuczmannovi a spol.

 25. 23.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 2670/7, 2670/11, 2670/26, 2670/27, 2670/28, Silvii Brandisovej v podiele 1/3, Ladislavovi Brandisovi v podiele 1/3 a Márii Darvašovej v podiele 1/3 – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbami a pozemkov k nim priľahlým

 26. 24.Návrh na kúpu pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2341/3, 2340/14, 2340/15 a 915/2, od Slovenského pozemkového fondu ako ich správcu, majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva

  Materiály
 27. 25.Návrh na schválenie dohody o skončení nájmu nehnuteľností prenajatých Zmluvou o nájme nebytových priestorov č. 3/1997 spoločnosti HOREST, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave

 28. 26.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Mozartova 13, Martinengova 18, Mierová 16, Dohnányho 20, 24, Miletičova 29, Miletičova 46, Trenčianska 52, Kulíškova 21, Páričkova 3, Páričkova 15, Páričkova 23, Záhradnícka 75, 77, 79, 81, Bajzova 8, Čiližská 22, Korytnická 7, Baltská 1, Baltská 3, Višňová 7, Plickova 12, Rustaveliho 5, Hany Meličkovej 9, Pribišova 17, Hlaváčikova 28, Nemčíkova 7, Kpt.Jána Rašu 13, Nejedlého 16, Karola Adlera 26, Tranovského 28, 30, Tranovského 35, Ľuda Zúbka 13, Studenohorská 39, Jána Smreka 22, Ševčenkova 31, Holíčska 25, Iľjušinova 6, Markova 13, Tupolevova 7, Hálova 8, Wolkrova 41, Pifflova 6, 8, Jungmannova 6, Lenardova 4, Jungmannova 10, Pečnianska 11, Furdekova 8, Rovniankova 9, Gessayova 33, Haanova 50, Blagoevova 14, 16, Beňadická 9, Brančská 11 vlastníkom bytov - materiál predkladáme na základe žiadosti o prevod v zmysle zákona č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

  Materiály
 29. 27.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Mlynarovičova 11 vlastníkom bytov

  Materiály
 30. 28.Informácia o prevode vlastníctva bytov v bytovom dome na ulici Veternicová 12 – dopredaj

 31. 29.Rôzne