Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 07.10.2019

 1. 1.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v budove Kúpaliska Lamač v Bratislave, ul. Pod Násypom.

 2. 2.Návrh na zrušenie prípravy vybraných projektov, realizovaných z aktuálneho rozpočtu Generálneho investora Bratislavy na rok 2019

 3. 3.Informácia o vybraných projektoch, realizovaných prostredníctvom príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislavy (GIB ) bez vyčlenenia finančných prostriedkov v aktuálnom rozpočte GIB na rok 2019

 4. 4.Informácia o Riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2018, Návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2018 a Výročnej správe spoločnosti za rok 2018, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

 5. 5.Informácia o materiáloch, ktoré boli prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Incheba, a.s. dňa 21.júna 2019

 6. 6.Ročná správa o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020 ( ďalej len „PHSR “ ) za rok 2018

 7. 7.Návrh všeobecne záväzného nariadenia o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 8. 8.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky č. 5/2019

 9. 9.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 885/13, spoločnosti VYDRICA DEVELOPMENT, a.s., so sídlom v Bratislave

 10. 10.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 22198/8, parc. č. 22198/9, spoločnosti TRAJEKT PLUS, a. s., so sídlom v Bratislave - materiál na rokovanie MsR a MsZ 10/2019

  Materiály
 11. 11.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 573/21, parc. č. 573/23, parc. č. 565/11 a parc. č. 565/12, manželom Ružovičovcom a Jozefovi Ružovičovi - materiál na rokovanie MsR a MsZ 10/2019

 12. 12.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa podielu 1/3 k pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5197/2, do vlastníctva Štefana Klimku - materiál na rokovanie MsR a MsZ 10/2019

  Materiály
 13. 13.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, lokalita Mierová ulica, do vlastníctva Slovenskej republiky - správy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

 14. 14.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 5018/333 a parc. č. 5018/334, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Jána Gajdoša a Ing. Miroslavy Gajdošovej, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve žiadateľov

 15. 15.Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 2669/5, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľky a priľahlý pozemok parc. č. 2669/22, do vlastníctva žiadateľky

 16. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 966, pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Rezedová 3 v zastúpení spoločnosti H-PROBYT spol. s r.o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 17. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11799 a parc. č. 11800/1, Univerzite Komenského v Bratislave a Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave so sídlom v Bratislave

  Materiály
 18. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 579/100, pre Materskú školu sv. Vincenta de Paul so sídlom v Bratislave

 19. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavebných objektov Električkové priecestie Račianska ulica, Električkové priecestie Malé Krasňany, Preložka trolejového vedenia Rožňavská a stavby Oprava električkovej trate na Špitálskej ulici, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave

  Materiály
 20. 20.Návrh na zrušenie predkupného práva vyplývajúceho z kúpnej zmluvy č. 0404000798 na pozemky v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 3379/6 a parc. č. 3379/10

 21. 21.Návrh na vysporiadanie pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, v prospech verejnoprospešnej stavby „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor-Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica-Janíkov dvor“ – pokračovanie

  Materiály
 22. 22.Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k.ú. Karlova Ves, parc. č. 3724/3, v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov SILEVKA so sídlom v Bratislave a v k.ú. Dúbravka, parc. č. 2790/3, v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov Prvá SVB Zúbekova so sídlom v Bratislave

 23. 23.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Vtáčikova cesta 27, 29 v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1832/98, 1832/11, vlastníkom bytov a garáží

 24. 24.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Trenčianska 13, Vážska 21, Nejedlého 35, Štefana Králika 12, Tupolevova 8, Námestie Hraničiarov 13, Furdekova 8, Vilová 15, Vilová 17, Vilová 19, vlastníkom bytov

  Materiály
 25. 25.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 580/2012 zo dňa 26. 04. 2012, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Nejedlého 45

  Materiály
 26. 26.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Martinengova 10, Trenčianska 13, Šándorova 4, Vilová 15, vlastníkom bytov

  Materiály
 27. 27.Informácia – Predstaničné námestie

 28. 28.Rôzne