Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 05.10.2015

 • 5. októbra 2015, 16:00 h
 • Magistrát, č.dv. 103
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: Budaj Ján
 1. 1.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SB Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hl. mesta SR Bratislavy č. 4/2013 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia

 2. 2.Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov – 50 m bazéna, 25 m bazéna a posilňovne v Plavárni Pasienky pre Sláviu Vodné pólo menežment a Súkromné gymnázium Mercury so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 3. 3.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 21661/2, Ing. arch. Jaroslavovi Paškovi, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 4. 4.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 573/25 a parc. č. 563/11, Igorovi Meixnerovi, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 5. 5.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k.ú. Devínska Nová Ves, parc.č. 2285/89, spoločnosti DIVENDOOR, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 6. 6.Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k.ú. Nové Mesto, parc. č. 11787/21 a parc. č. 11787/22 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za parc. č. 11765/4 vo vlastníctve spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 7. 7.Návrh na na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Karlova Ves, Petržalka, na vybudovanie kontajnerových stanovíšť

 8. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – stavby súpis. č. 1593 na pozemku parc. č. 4778/2, pozemkov parc. č. 4778/2 a parc. č. 4778/3 v Bratislave, k. ú. Rača, na Dopravnej 57, pre mestskú časť Bratislava – Rača

 9. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu hnuteľností v Bratislave, k. ú. Trnávka, pozemku parc. č. 22422/1, nebytových priestorov v stavbe bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 22422/3, nebytových priestorov v stavbe so súpisným číslom 3565 (kino Zora) na pozemku parc. č. 22421 a nebytových priestorov v stavbe bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 22422/2, spoločnosti OPTOTEL s.r.o. so sídlom v Bratislave

 10. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru v stavbe súpis. č. 1280 na pozemku parc. č. 345, k. ú. Staré Mesto, na Sedlárskej 2, pre Griff Pharma s.r.o., so sídlom v Bratislave

 11. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1466, parc. č. 4839 pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Starhradská 6, 8, Röntgenova 2,4, v zastúpení Bytového družstva Petržalka so sídlom v Bratislave

  Materiály
 12. 12.Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky v roku 2009 – bod 5.2.2. protokolu

  Materiály
 13. 13.Informácia o príprave nového rozhodnutia primátora hlavného mesta SR Bratislavy,ktorým sa ustanovia ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno

 14. 14.Rôzne