Bod č. 6

Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k.ú. Nové Mesto, parc. č. 11787/21 a parc. č. 11787/22 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za parc. č. 11765/4 vo vlastníctve spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.