Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006-2010) - Zasadnutie 27.05.2010

 • 27. mája 2010, 08:30 h
 • v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie)
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 4. 2010

  Materiály
 2. 2.Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za jednotlivé mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy na volebné obdobie 2010 - 2014

 3. 3.Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2009

 4. 4.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 5. 5.Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 2010

  Materiály
 6. 6.Návrh na personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti TEHELNÉ POLE, a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 7. 7.Návrh na schválenie zámeru na výstavbu futbalového štadióna pre potreby športovej reprezentácie SR na pozemkoch hlavného mesta SR Bratislavy na Tehelnom poli do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy financovanú z prostriedkov štátneho rozpočtu

  Materiály
 8. 8.Návrh na schválenie predaja pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4491/1, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže, Korabinského ul.

  Materiály
 9. 9.Návrh na zámenu nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoluvlastnícky podiel 1/2 na nehnuteľnosti na Panskej 35, vo vlastníctve spoločnosti SPECTRUM SK, a.s., so sídlom v Bratislave, za nehnuteľnosť na Sedlárskej ulici 2 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy - Materiál bol stiahnutý z návrhu programu rokovania mestského zastupiteľstva.

  Materiály
 10. 10.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 21962/5, Slovenskej lekárskej komore, so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 11. 11.Návrh na predaj časti pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 19620/7, Slovenskej republike - GEOFYZIKÁLNEMU ÚSTAVU Slovenskej akadémie vied, so sídlom v Bratislave - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

  Materiály
 12. 12.Návrh na schválenie predaja pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 445, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 13. 13.Návrh na predaj časti pozemku v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 1428/1, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 14. 14.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 575/2008 zo dňa 20. 11. 2008 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 933/2010 zo dňa 25. 3. 2010

  Materiály
 15. 15.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 922/2010 zo dňa 25. 3. 2010, Radlinského 53

  Materiály
 16. 16.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 923/2010 zo dňa 25. 3. 2010, Zámočnícka 5

  Materiály
 17. 17.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 924/2010 zo dňa 25. 3. 2010

  Materiály
 18. 18.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 925/2010 zo dňa 25. 3. 2010

  Materiály
 19. 19.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 940/2010 zo dňa 25. 3. 2010, Michalská 5

  Materiály
 20. 20.Návrh na zrušenie Dražobného poriadku hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 25. 4. 1996

  Materiály
 21. 21.Návrh na schválenie zapracovania pripomienok do zmlúv o nájme pozemkov za účelom vybudovania, rekonštrukcie a úpravy kontajnerových stanovíšť - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

  Materiály
 22. 22.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21385/1, parc. č. 21387/2 a parc. č. 21383/6, Slovenskej republike - Slovenskému národnému divadlu v Bratislave

  Materiály
 23. 23.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 16250/163 - 181, spoločnosti TERRAIMMOBILIEN s.r.o., so sídlom v Bratislave - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

  Materiály
 24. 24.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa dlhodobého nájmu nebytových priestorov v Bratislave na Jurigovom nám. 1, k. ú. Karlova Ves, pre Lepší svet n.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 25. 25.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v objekte na Bagarovej 20 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, pre spoločnosť EMIT, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 26. 26.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa dlhodobého nájmu nebytových priestorov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, v stavbe Mestského divadla P. O. Hviezdoslava, pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, so sídlom v Bratislave

 27. 27.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5074 a parc. č. 5075, pre Súkromné gymnázium Mercury, so sídlom v Bratislave

  Materiály
 28. 28.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa budúceho nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 8895, neziskovej organizácii CAMERA OBSKURA

  Materiály
 29. 29.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9411/16, spoločnosti PBL DEVELOPMENT s.r.o., so sídlom v Bratislave - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

  Materiály
 30. 30.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21895/2, spoločnosti G.A.M. STAV s.r.o., so sídlom v Bratislave - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

  Materiály
 31. 31.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku parc. č. 571/17 v Bratislave, k. ú. Čunovo, spoločnosti PRVÁ SLOVENSKO-ČESKÁ, s.r.o., so sídlom v Bratislave - Materiál bol stiahnutý z návrhu programu rokovania mestského zastupiteľstva.

  Materiály
 32. 32.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 4469/24, parc. č. 4469/25, parc. č. 4469/26 a parc. č. 4468/3, spoločnosti GEON, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 33. 33.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3537/5, parc. č. 3538/1 a parc. č. 3538/2, spoločnosti EDEN, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 34. 34.Návrh na odpustenie dlhu v sume 1 413,-- Eur

  Materiály
 35. 35.Návrh na odpustenie dlhu v sume 13 284,42 Eur

 36. 36.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome na Hraničnej 5, Hraničnej 17, Azalkovej 2, Martinčekovej 15, Martinčekovej 30, Gemerskej 6, Koceľovej 6, Páričkovej 7, 9, Polárnej 10, Goláňovej 1, 3, 5, 7, Martinčekovej 16, Ipeľskej 13, Korytníckej 8, Estónskej 10, 14, Estónskej 18, 20, Estónskej 28, 30, Estónskej 24, 26, Závadskej 10, Závadskej 16, Pribišovej 7, Hlaváčikovej 15, 17, 19, 21, 23, Hlaváčikovej 47, Repašského 5, M. Schneidra-Trnavského 18, Gallayovej 13, Cabanovej 10, 12, Landauovej 32, 34, 36, 38, Studenohorskej 43, Bakošovej 44, Ševčenkovej 2, Fedinovej 14, Ševčenkovej 10, Wolkrovej 39, Kapicovej 4, Pečnianskej 3, Romanovej 40, Medveďovej 17, 19, Gessayovej 45, 47, Šustekovej 11, Vígľašskej 3, Budatínskej 35, Starhradskej 16, Gercenovej 6A, Miletičovej 25, vlastníkom bytov a nebytových priestorov

  Materiály
 37. 37.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 880/2010 zo dňa 28. 1. 2010

  Materiály
 38. 38.Informácia o vybavenej interpelácii poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 39. 39.Rôzne

 40. 39.1.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie si prednostného práva hlavného mesta SR Bratislavy na upísanie akcií Českých aerolinií, a.s., so sídlom v Prahe, pri zvyšovaní základného imania spoločnosti České aerolinie, a.s.

 41. 39.2.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 889/2010 zo dňa 25. 2. 2010

 42. 39.3.Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 935/2010 zo dňa 25. 3. 2010

 43. 39.4.Nájom pozemkov za účelom vybudovania, rekonštrukcie a úpravy kontajnerových stanovíšť

 44. 40.Interpelácie

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. d.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy za mesiac apríl 2010

  Materiály
 4. e.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Martinengova 8, Trnavská cesta 58, 62, 64, Mierová 16, Miletičova 25, Azalkova 6, Martinčekova 15, Martinčekova 30, Polárna 10, Exnárova 14, Exnárova 17, Goláňova 1, 3, 5, 7, Družicová 3, Raketová 10, Súmračná 5, 7, 9, 11, 13,

  Materiály
 5. f.Informácia o príprave kúpy pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, od spoločnosti Incheba, a. s., so sídlom v Bratislave

  Materiály