Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 09.11.2023

 1. 1.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2023 (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 2. 2.Návrh zmluvy o službách vo verejnom záujme v mestskej doprave

 3. 3.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o nájme bytov

 4. 4.Návrh na zmenu stanov Bratislavskej organizácie cestovného ruchu

 5. 5.Návrh na uzatvorenie dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Generálneho investora Bratislavy a návrh na schválenie prevodu správy nehnuteľností v Bratislave, do správy príspevkovej organizácie Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislava (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 6. 6.Návrh na prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie organizácii Depaul Slovensko, n.o. na útulok a nízkoprahové zariadenie opatrovateľskej služby Sv. Lujzy de Marillac

 7. 7.Návrh na prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie organizácii Depaul Slovensko, n.o. na nocľaháreň Sv. Vincenta de Paul

 8. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove jesene života

 9. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove seniorov Lamač

 10. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove seniorov ARCHA

 11. 11.Správa o fungovaní projektu dostupného bývania so sociálnou podporou

 12. 12.Návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o združení č. 1/1996, ktorej účelom je združenie finančných prostriedkov na výkon vybraných činnosti veterinárnej asanácie na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 13. 13.Návrh na menovanie zástupcov za zriaďovateľa do rady školy pri Základnej umeleckej škole Istrijská a pri Základnej umeleckej škole Miloša Ruppeldta Panenská v Bratislave

 14. 14.Aktualizácia „Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy“

 15. 15.Návrh na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam na Obchodnej ulici č. 29 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 16. 16.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 6651/8, Jeséniova ulica, spoločnosti Zámocké schody, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 17. 17.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Jarovce, parc. č. 105/3, Trnková ulica, Veronike Malej

 18. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17372/30 a parc. č. 17375/10, pre spoločnosť IRONY s.r.o., so sídlom v Bratislave. (STIAHNUTÝ Z ROKOVANIA)

 19. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 387/2, pre spoločnosť UniCare Centrum, s. r. o., so sídlom v Bratislave (STIAHNUTÝ Z ROKOVANIA)

 20. 20.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Skalickej ceste

 21. 21.Návrh na predaj spoluvlastníckych podielov k nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2555/3, vlastníkom garáží v garážovom dome na Jasovskej 22 v Bratislave (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 22. 22.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, Plickova ulica, parc. č. 1537/42 a nasl., spoločnosti GULIREAL, s.r.o. so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov zastavaných stavbami vo vlastníctve žiadateľa a predaj priľahlých pozemkov

 23. 23.Návrh na zriadenie vecného bremena práva osadenia polopodzemného kontajnerového stojiska na odpad v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15273/1, Haburská ulica, v prospech spoločnosti Projekt T s.r.o., so sídlom v Bratislave

 24. 24.Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 840/2017 zo dňa 24. 05. 2017, ktorým bolo schválené zverenie vodohospodárskych objektov protipožiarnych nádrží – rybníkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady a k. ú. Záhorská Bystrica, a návrh na zverenie inžinierskych stavieb vodohospodárskeho charakteru v Bratislave, k. ú. Vinohrady a k. ú. Záhorská Bystrica, do správy mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave

 25. 25.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Astrová 20, Raketová 12, Vrútocká 24, Sadmelijská 1, Lackova 5, Červeňákova 9, Repašského 3, Ožvoldíkova 8, Bradáčova 6, vlastníkom bytov

 26. 26.Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to uznesenia č. 590/2004 zo dňa 16. 12. 2004, uznesenia č. 1011/2010 zo dňa 27. 05. 2010, uznesenia č. 17/2011 zo dňa 27. 01. 2011, uznesenia č. 464/2012 zo dňa 02. 02. 2012, uznesenia č. 548/2020 zo dňa 25. 06. 2020, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovými domami

 27. 27.Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 23. 11. 2023

 28. 28.Rôzne

 29. 29.Návrh na prerokovanie materiálov v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 23. 11. 2023