BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
788/2021 Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22421, parc. č. 22422/1, parc. č. 22422/2, parc. č. 22422/3 a parc. č. 22422/4, a stavby so súpis. č. 3565 na parc. č. 22421, do správy mestskej príspevkovej organizácie Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 25.03.2021
787/2021 Návrh na kúpu pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3379/201, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou meniarne, ulica M. Sch. Trnavského 25.03.2021
786/2021 Návrh na schválenie odpísania investícii vedených na účte 042 – obstaranie dlhodobého hmotného majetku obstaraného z kapitálového transferu mesta z účtovnej evidencie mestskej príspevkovej organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 25.03.2021
785/2021 Návrh na schválenie trvalého upustenia od vymáhania pohľadávok a ich odpísania z účtovnej evidencie mestskej príspevkovej organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 25.03.2021
784/2021 Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bratislava s cieľom prechodu na obehové hospodárstvo 25.03.2021
783/2021 Informácia o spracovanom územnoplánovacom podklade - Urbanistická štúdia Brownfieldy na území hlavného mesta SR Bratislavy 25.03.2021
782/2021 Aktualizácia Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy 25.03.2021
781/2021 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 25.03.2021
780/2021 Návrh nového organizačného poriadku Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 25.03.2021
779/2021 Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2020 25.03.2021
778/2021 Správa o bezpečnostnej situácii na území hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020 25.03.2021
777/2021 Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 25.03.2021
776/2021 Návrh na schválenie dohody o pristúpení partnera a zmenách k partnerskej dohode v rámci projektu Urban M – Urban Manufacturing Stimulating Innovation Through Collaborative Maker Spaces project 25.03.2021
775/2021 Rekonštrukcia kanalizácie Plavárne Pasienky (etapa č. 1) – predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok do výzvy Fondu na podporu športu č. 2020/001 25.03.2021
774/2021 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka a Petržalka, pod kontajnerovými stojiskami 25.03.2021
773/2021 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, na vybudovanie a užívanie nových vstupov k bytovým domom v Bratislave 25.03.2021
772/2021 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5393/1, pre spoločnosť VODOTIKA - MG spol. s r.o., so sídlom v Bratislave 25.03.2021
771/2021 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5211/5, pre spoločnosť VODOTIKA - MG spol. s r.o., so sídlom v Bratislave 25.03.2021
770/2021 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Národnej banke Slovenska so sídlom v Bratislave 25.03.2021
769/2021 Personálne zmeny v príspevkovej organizácii Metropolitný inštitút Bratislavy 25.03.2021
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »