BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
266/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3550, pre občianske združenie Vnútroblok so sídlom v Bratislave 26.09.2019
265/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5393/1, pre spoločnosť VODOTIKA - MG spol. s r.o., so sídlom v Bratislave 26.09.2019
264/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2570/2, mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 26.09.2019
263/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 10374/2, Legionárska ulica, mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, alternatívne jeho zverenie do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 26.09.2019
262/2019 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 4075/14 a parc. č. 4075/124, lokalita Nové záhrady, Ing. Štefanovi Vargovi 26.09.2019
261/2019 Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 26.09.2019
260/2019 Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 26.09.2019
259/2019 Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 26.09.2019
258/2019 Zúčtovanie vzťahov obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018 26.09.2019
257/2019 Správa nezávislého audítora z auditu individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2018 26.09.2019
256/2019 Návrh na obstaranie nového úveru pre hlavné mesto SR Bratislavu 26.09.2019
255/2019 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 26.09.2019
254/2019 Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2019 26.09.2019
253/2019 Personálne zmeny v dozornej rade obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť a Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 26.09.2019
252/2019 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 06. 2019 26.09.2019
251/2019 Rôzne 27.06.2019 - 28.06.2019
250/2019 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 27.06.2019 - 28.06.2019
249/2019 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Svetlá 3, Haburská 1, 3, 5, 7, Trnavská cesta 58, Muškátová 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, Muškátová 44, 46, 48, 50, 52, 54, Vrútocká 24, 26, 28, 30, 32, Vrútocká 34, 36, 38, 40, 42, Košická 10, 14, Bebravská 16, Podzáhradná 49, Hronská 2, 4, 6, Hronská 8, 10, Osadná 9, Sibírska 31, Hradištná 27, Pečnianska 15, Lachova 28, Budatínska 35, vlastníkom bytov 27.06.2019 - 28.06.2019
248/2019 Návrh na zriadenie vecných bremien na nehnuteľnostiach v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, medzi hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou Best in Parking - Slovakia s.r.o., so sídlom v Bratislave 27.06.2019 - 28.06.2019
247/2019 Návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva za účelom rozdelenia bytového domu Bodrocká 44 v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, na jednotlivé byty a nebytové priestory medzi hlavným mestom SR Bratislavou a mestskou časťou Bratislava-Podunajské Biskupice 27.06.2019 - 28.06.2019
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »