BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
209/2019 Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2018 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2018, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o. 27.06.2019 - 28.06.2019
208/2019 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2018 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 27.06.2019 - 28.06.2019
207/2019 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach hlavného mesta SR Bratislavy – Bratislava-Záhorská Bystrica, Bratislava-Podunajské Biskupice a Bratislava-Lamač 27.06.2019 - 28.06.2019
206/2019 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu novovzniknutej ulice v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 27.06.2019 - 28.06.2019
205/2019 Návrh na schválenie návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – nízkoemisné zóny 27.06.2019 - 28.06.2019
204/2019 Štatút peňažného fondu na rozvoj udržateľnej mobility v hlavnom meste SR Bratislave 27.06.2019 - 28.06.2019
203/2019 Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci rozdelenia príjmov z výnosu úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií I. až IV. triedy medzi hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy a príslušnú mestskú časť 27.06.2019 - 28.06.2019
202/2019 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 27.06.2019 - 28.06.2019
201/2019 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 27.06.2019 - 28.06.2019
200/2019 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 05. 2019 27.06.2019 - 28.06.2019
199/2019 Návrh na schválenie koncesnej zmluvy na zabezpečenie prevádzky Tepelného hospodárstva v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 13.06.2019
198/2019 Rôzne 30.05.2019
197/2019 Rôzne – projekt Vydrica 30.05.2019
196/2019 Rôzne 30.05.2019
195/2019 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 30.05.2019
194/2019 Informácia o vzdaní sa členstva Ing. Mariána Miškanina, PhD., ako občana-neposlanca v komisii finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 30.05.2019
193/2019 Návrh na uplatnenie alebo na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy na spoluvlastnícky podiel prislúchajúci k stavbe so súpis. č. 2966 a k pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7585, vo vlastníctve Alexandra Šalgu – Kýčerského ulica 30.05.2019
192/2019 Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy na podiely k pozemkom v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, vo vlastníctve Dr. Elisabeth Branik 30.05.2019
191/2019 Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 563/12, Dušanovi Zajíčkovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou 30.05.2019
190/2019 Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 201,09 m² v stavbe, súpis. č. 136, na pozemku, parc. č. 4, na Laurinskej 7 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 30.05.2019
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »