Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
313/2023 Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 208/2023 k Návrhu komplexného riešenia problematiky domov v podielovom spoluvlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 04.10.2023
312/2023 Návrh na doplnenie a aktualizáciu uznesenia k žiadostiam na získanie dotácií z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na financovanie projektu nájomného a náhradného nájomného bývania na Muchovom námestí 04.10.2023
311/2023 Ročná správa o stave obecného bytového fondu za rok 2022 04.10.2023
310/2023 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 233/2023 zo dňa 29. 06. 2023 a návrh na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností, školských a vzdelávacích zariadení v Bratislave, k. ú. Petržalka a k. ú. Staré Mesto 04.10.2023
309/2023 Ročná správa o realizácii strategického dokumentu Bratislava 2030 – Programu rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy 2022–2030 za rok 2022 04.10.2023
308/2023 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných mestskou kontrolórkou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a jej útvarom 04.10.2023
307/2023 Návrh na schválenie ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zúženia predmetu nájmu zo zmluvy o nájme pozemku č. 08 88 0211 21 00 pre spoločnosť VODOTIKA – MG spol. s r.o., so sídlom v Bratislave 04.10.2023
306/2023 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 22331, na zabezpečenie zásobovania stavby „Viladom Staré grunty“ 04.10.2023
305/2023 Návrh na majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemkom v Bratislave, k. ú. Ružinov a k. ú. Nivy v rámci projektu „Modernizácia električkových tratí RUŽINOVSKÁ RADIÁLA“ 04.10.2023
304/2023 Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 04.10.2023
303/2023 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením 04.10.2023
302/2023 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2023 04.10.2023
301/2023 Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za 1. polrok 2023 04.10.2023
300/2023 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy splatných k 30. 06., 31. 07. a 31. 08. 2023 04.10.2023
299/2023 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu verejného priestranstva v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 04.10.2023
298/2023 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 08.09.2023
297/2023 Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k spoluvlastníckym podielom na nehnuteľnostiach v Bratislave, k. ú. Nivy, Trenčianska 3, vo vlastníctve Stanislava Štefana a spol. 08.09.2023
296/2023 Návrh na obstaranie a čerpanie nového investičného úveru v zmysle Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 v roku 2023 pre hlavné mesto SR Bratislavu 08.09.2023
295/2023 Rôzne 29.06.2023
294/2023 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 29.06.2023
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »