BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
298/2019 Personálne zmeny v príspevkovej organizácii Metropolitný inštitút Bratislavy 24.10.2019
297/2019 Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 24.10.2019
296/2019 Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 24.10.2019
295/2019 Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 24.10.2019
294/2019 Návrh na zmenu stanov a štatútu predstavenstva obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 24.10.2019
293/2019 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta SR Bratislavy 24.10.2019
292/2019 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zmene názvu časti námestia v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 24.10.2019
291/2019 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava-Jarovce, Bratislava-Devínska Nová Ves a Bratislava-Rača 24.10.2019
290/2019 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 09. 2019 24.10.2019
289/2019 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 26.09.2019
288/2019 Rámcová náplň činností komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a zmene a názvu komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 26.09.2019
287/2019 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Haburská 1, Muškátová 48, Šándorova 2, 4, Súmračná 10, 12, 14, 16, Vrútocká 24, Vrútocká 38, Dvojkrížna 2, Bebravská 18, Hronská 10, Hagarova 1, Belinského 4, Vilová 5, Vilová 7, Vilová 11, Vilová 15, Vilová 17, Vilová 19, Jasovská 7, vlastníkom bytov 26.09.2019
286/2019 Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 21649/4, parc. č. 22305/3 a parc. č. 22306/26, v prospech spoločnosti KRAMARE s.r.o. v likvidácii, so sídlom v Bratislave 26.09.2019
285/2019 Návrh na zverenie pozemkov registra „E“ KN parc. č. 3800 a parc. č. 3879/1, k. ú. Devínska Nová Ves, v areáli základných škôl I. Bukovčana č. 1 a I. Bukovčana č. 3, do správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 26.09.2019
284/2019 Návrh na zverenie časti nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Staromestská knižnica na Blumentálskej ulici, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 26.09.2019
283/2019 Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, v areáli Zoologickej záhrady Bratislava, do správy mestskej príspevkovej organizácie Zoologická záhrada Bratislava 26.09.2019
282/2019 Návrh na odkúpenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Rača, stavba so súpis. č. 1421 a pozemkov, parc. č. 4784/32 a nasl., vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Železníc Slovenskej republiky, s cieľom vybudovať bytové priestory a rozšíriť bytový fond 26.09.2019
281/2019 Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/18, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa, spoločnosti  CARTATTOO, s.r.o. – majetkovoprávne usporiadanie pozemku 26.09.2019
280/2019 Návrh na vysporiadanie pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, v prospech verejnoprospešnej stavby „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“ 26.09.2019
279/2019 Návrh na poskytnutie dotácie na činnosť sociálnej služby – nocľaháreň DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia, v sume 20 000,00 Eur 26.09.2019
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »