BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
565/2020 Návrh na poskytnutie dotácií v rámci grantového programu Strategická podpora kultúrnych podujatí pre rok 2020 24.09.2020
564/2020 Návrh na pridelenie dotácií v Podprograme 2 Grantového programu na podporu športových a vzdelávacích podujatí pre projekty v sume od 3 320,00 Eur do 10 000,00 Eur (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE) 24.09.2020
563/2020 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zmene názvu častí verejných priestranstiev v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 24.09.2020
562/2020 Zúčtovanie vzťahov Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť s rozpočtom hlavného mesta za rok 2019 24.09.2020
561/2020 Informácia o odpísaných pohľadávkach hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019 24.09.2020
560/2020 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 24.09.2020
559/2020 Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2020 24.09.2020
558/2020 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 06.2020, 31. 07.2020 a k 31. 08. 2020 24.09.2020
557/2020 Informácia o vzdaní sa členstva Dany Marekovej ako občianky-neposlankyne v komisii územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 24.09.2020
556/2020 Návrh na tajnú voľbu podľa čl. 9 ods. 1 písm. b/ rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy Mgr. Petra Pilinského, poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, za predsedu komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 24.09.2020
555/2020 Návrh na voľbu člena Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy 24.09.2020
554/2020 Návrh na poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 24.09.2020
553/2020 Vyhlásenie nastúpenia náhradníka Ing. arch. Drahana Petroviča na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 24.09.2020
552/2020 Rôzne 25.06.2020
551/2020 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 25.06.2020
550/2020 Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 325/2019 zo dňa 24. 10. 2019, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Vilová 15, a č. 500/2004 zo dňa 30. 09. 2004, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Čiližská 40 25.06.2020
549/2020 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Jadrová 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, vlastníkom bytov 25.06.2020
548/2020 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Haburská 17, 19, 21, 23, Komárnická 46, Babuškova 4, 10, Gregorovej 2, Karadžičova 6, Košická 14, Slatinská 4, Osadná 9, Kuklovská 37, 39, Donnerova 5, 7, Majerníkova 48, Jána Stanislava 20B, 20C, 20D, Beňovského 14, Ľuda Zúbka 4, Studenohorská 24, Bakošova 30, Markova 15, Vilová 17, Vilová 19, Mlynarovičova 22, Šustekova 5, vlastníkom bytov 25.06.2020
547/2020 Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2265/4, Beňadická ulica, Pavlovi Belákovi ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa a predaj priľahlého pozemku 25.06.2020
546/2020 Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 93,71 m² v stavbe, bez súpisného čísla – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 25.06.2020
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »