BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
1296/2022 Koncepcia udržateľného rozvoja kultúry Bratislava 2030 23.06.2022
1295/2022 Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2023 – 2030 23.06.2022
1294/2022 Bratislava 2030 – Program rozvoja obce 2022 – 2030 23.06.2022
1293/2022 Informácia o odpísaných pohľadávkach za rok 2021 23.06.2022
1292/2022 Informácia o inventarizácii majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k 31. 12. 2021 23.06.2022
1291/2022 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2022 23.06.2022
1290/2022 Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za jednotlivé mestské časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na volebné obdobie 2022 – 2026 a na určenie výkonu funkcie primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na volebné obdobie 2022 – 2026 23.06.2022
1289/2022 Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 23.06.2022
1288/2022 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k 31. 05. 2022 23.06.2022
1287/2022 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 26.05.2022
1286/2022 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 195/2015 zo dňa 24. – 25. 06. 2015, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom Beniakova 5 26.05.2022
1285/2022 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Haburská 3, Stropkovská 7, Muškátová 54, Trenčianska 46, Medzilaborecká 10, Vrútocká 40, Beniakova 18, Beniakova 32, Beniakova 18, Kpt. Jána Rašu 11, Tematínska 4, vlastníkom bytov 26.05.2022
1284/2022 Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby vjazdu a výjazdu na časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, v prospech spoločnosti PROJEKT INVESTMENT s.r.o., so sídlom v Bratislave 26.05.2022
1283/2022 Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Jarovce, parc. č. 9/1 a nasl., do priamej správy mestskej časti Bratislava-Jarovce 26.05.2022
1282/2022 Návrh na odkúpenie nehnuteľností v Bratislave, stavby súpis. č. 3357 a pozemkov parc. č. 5794/12 a parc. č. 5794/23, k. ú. Petržalka, Kopčianska ulica, od Rímskokatolíckej cirkvi Bratislava-Jarovce so sídlom v Bratislave 26.05.2022
1281/2022 Návrh na kúpu pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 1859, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou Penziónu pre dôchodcov, Na barine 26.05.2022
1280/2022 Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 1535/3, Prídavková ulica, vo vlastníctve Miriam Ringelband 26.05.2022
1279/2022 Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na pozemku v Bratislave, registra „E“ KN v k. ú. Rača, parc. č. 5499, lokalita Pri vinohradoch 26.05.2022
1278/2022 Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1210/2022 zo dňa 28. 04. 2022 v bode 1, ktorým bolo schválené uzatvorenie dohody o urovnaní s Nevzatom Abazim 26.05.2022
1277/2022 Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o nájme pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3144/33, ktorý je vo vlastníctve Oldřicha Lobpreisa 26.05.2022
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »