Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
557/2024 Správa o plnení Protikorupčných štandardov hlavného mesta SR Bratislavy 23.05.2024
556/2024 Správa o výsledku kontroly vykonanej mestskou kontrolórkou hlavného mesta SR Bratislavy a jej útvarom 23.05.2024
555/2024 Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s. 23.05.2024
554/2024 Riadne individuálne účtovné závierky za rok 2023 a návrhy na vysporiadanie výsledkov hospodárenia za rok 2023 obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy (MKK Grössling s. r. o, Technické siete Bratislava, a.s., OLO a.s., Národné tenisové centrum, a.s., BTB) 23.05.2024
553/2024 Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 23.05.2024
552/2024 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 23.05.2024
551/2024 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3328, na vybudovanie a užívanie prístupového bezbariérového vstupu do bytového domu Švabinského 16, 18 23.05.2024
550/2024 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka a k. ú. Petržalka, pod kontajnerovými stojiskami 23.05.2024
549/2024 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa výpožičky nebytových priestorov na Kopčianskej 76 v Bratislave, k. ú. Petržalka, pre Ulita, občianske združenie, so sídlom v Bratislave 23.05.2024
548/2024 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov na Šintavskej 2 v Bratislave, k. ú. Petržalka, pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 23.05.2024
547/2024 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Preslava, s. r. o., so sídlom v Bratislave 23.05.2024
546/2024 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1024/1 a parc. č. 1497/9, pre spoločnosť EN Stream s.r.o., so sídlom v Bratislave 23.05.2024
545/2024 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 410/2023 zo dňa 14. 12. 2023, ktorým bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 5018/381 a nasl., a k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 6352/7, lokalita ZO Malý Dunaj 23.05.2024
544/2024 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu letného kúpaliska, amfiteátra a javiska na Búdkovej 2 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre Správu telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy so sídlom v Bratislave 23.05.2024
543/2024 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Podhradie, parc. č. 535/21 a nasl., spoločnosti VYDRICA DEVELOPMENT, a.s., so sídlom v Bratislave 23.05.2024
542/2024 Stratégia rozvoja a financovania územia mestskej urbanistickej štúdie Mlynské nivy 23.05.2024
541/2024 Aktualizácia metodiky zmien územného plánu v záujme budovania predpokladov na rozvoj nájomného bývania a zvyšovanie dostupnosti bývania 23.05.2024
540/2024 Informácia o spracovanom územnoplánovacom podklade Mestská urbanistická štúdia zóny Mlynské nivy 23.05.2024
539/2024 Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k "Vybraným položkám príjmov obcí" v kontrolovanom subjekte Hlavné mesto SR Bratislava a o prijatých opatreniach 23.05.2024
538/2024 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2024 23.05.2024
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »