Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
233/2023 Návrh na schválenie ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a zámeny nehnuteľností v Bratislave, so Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave 29.06.2023
232/2023 Informácia o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí na zmenu územného plánu pre potencionálnych záujemcov zo súkromného sektora v záujme budovania predpokladov na rozvoj nájomného bývania 29.06.2023
231/2023 Návrh aktualizácie Metodiky zmien územného plánu v záujme budovania predpokladov na rozvoj nájomného bývania a zvyšovanie dostupnosti bývania 29.06.2023
230/2023 Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zmeny a doplnky 08 29.06.2023
229/2023 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa upravuje prevádzkový poriadok pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a cenník služieb poskytovaných na pohrebiskách 29.06.2023
228/2023 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole a na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času 29.06.2023
227/2023 Informácia o inventarizácii majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k 31. 12. 2022 29.06.2023
226/2023 Návrh na obstaranie a čerpanie nového úveru a refinancovanie existujúceho úveru úverového rámca č .0339/20/80100 v roku 2023 pre hlavné mesto SR Bratislavu 29.06.2023
225/2023 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2023  29.06.2023
224/2023 Návrh Záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2022 a Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2022 29.06.2023
223/2023 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy splatných k 31. 05. 2023 29.06.2023
222/2023 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 25.05.2023
221/2023 Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to uznesenia č. 590/2004 zo dňa 16. 12. 2004, uznesenia č. 287/2019 zo dňa 26. 09. 2019, uznesenia č. 548/2020 zo dňa 25. 06. 2020, uznesenia č. 594/2020 zo dňa 24. 09. 2020, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovými domami 25.05.2023
220/2023 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Mozartova 12, Mierová 6, Kupeckého 17, Šándorova 4, Sputniková 15, 17, Bebravská 9, Rajčianska 34, Ipeľská 3, Jurkovičova 3, Cígeľská 6, Karloveská 35, Donnerova 17, 19, 21, Studenohorská 33, Pavla Horova 11, Vavilovova 3, Vranovská 65, 67, Topoľčianska 21, vlastníkom bytov 25.05.2023
219/2023 Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Kozia 9, stavba, súpis. č. 1601, pozemok parc. č. 722, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie 25.05.2023
218/2023 Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k pozemkom v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Polianky, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie 25.05.2023
217/2023 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava č. 1141/2010 zo dňa 07.10.2010, ktorým bol schválený bezodplatný prevod nehnuteľností, podľa ustanovenia § 31b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov 25.05.2023
216/2023 Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 338/2019, bod 1, zo dňa 21. 11. 2019, ktorým boli zverené nehnuteľnosti v k. ú. Petržalka, do správy mestskej časti Bratislava–Petržalka 25.05.2023
215/2023 Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v rámci projektu „Modernizácia električkových tratí RUŽINOVSKÁ RADIÁLA“, k. ú. Nové Mesto 25.05.2023
214/2023 Návrh na schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy v rámci projektu „Modernizácia električkových tratí RUŽINOVSKÁ RADIÁLA“, k. ú. Nové Mesto 25.05.2023
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »