BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
218/2019 Personálne zmeny v orgánoch organizácie Generálny investor Bratislavy 27.06.2019 - 28.06.2019
217/2019 Personálne zmeny v orgánoch organizácie Mestské lesy v Bratislave 27.06.2019 - 28.06.2019
216/2019 Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s. 27.06.2019 - 28.06.2019
215/2019 Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 27.06.2019 - 28.06.2019
214/2019 Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 27.06.2019 - 28.06.2019
213/2019 Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločností Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 27.06.2019 - 28.06.2019
212/2019 Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s. 27.06.2019 - 28.06.2019
211/2019 Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 27.06.2019 - 28.06.2019
210/2019 Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2018, návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2018, návrhu na zmenu stanov spoločnosti, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s., a návrh na schválenie zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v predstavenstve spoločnosti 27.06.2019 - 28.06.2019
209/2019 Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2018 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2018, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o. 27.06.2019 - 28.06.2019
208/2019 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2018 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 27.06.2019 - 28.06.2019
207/2019 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach hlavného mesta SR Bratislavy – Bratislava-Záhorská Bystrica, Bratislava-Podunajské Biskupice a Bratislava-Lamač 27.06.2019 - 28.06.2019
206/2019 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu novovzniknutej ulice v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 27.06.2019 - 28.06.2019
205/2019 Návrh na schválenie návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – nízkoemisné zóny 27.06.2019 - 28.06.2019
204/2019 Štatút peňažného fondu na rozvoj udržateľnej mobility v hlavnom meste SR Bratislave 27.06.2019 - 28.06.2019
203/2019 Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci rozdelenia príjmov z výnosu úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií I. až IV. triedy medzi hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy a príslušnú mestskú časť 27.06.2019 - 28.06.2019
202/2019 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 27.06.2019 - 28.06.2019
201/2019 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 27.06.2019 - 28.06.2019
200/2019 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 05. 2019 27.06.2019 - 28.06.2019
199/2019 Návrh na schválenie koncesnej zmluvy na zabezpečenie prevádzky Tepelného hospodárstva v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 13.06.2019
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »