BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
129/2019 Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2018 28.03.2019
128/2019 Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta Bratislava za rok 2018 28.03.2019
127/2019 Informácia o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa 26. 6. 2013 – Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava – Schwechat 28.03.2019
126/2019 Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 28.03.2019
125/2019 Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 28.03.2019
124/2019 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 28.03.2019
123/2019 Návrh na bezodplatný prevod nehnuteľnosti do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, stavby, súpis. č. 5458, k. ú. Devínska Nová Ves 28.03.2019
122/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 2737/103, Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., so sídlom v Bratislave 28.03.2019
121/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13529, mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 28.03.2019
120/2019 Návrh na nájom pozemku vo výmere 180 m² ako časť parcely registra „C“ KN č. 19575/1 a stavby, súpis. č. 13909, na parcele registra „C“ KN č. 19575/3 v k. ú. Vinohrady, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 28.03.2019
119/2019 Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku, parc. č. 15664/11, k. ú. Ružinov, lokalita Martinský cintorín, v správe mestskej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, firme Slávko Herák - BEDROCK KAMENÁRSTVO so sídlom v Bratislave 28.03.2019
118/2019 Návrh na predaj hnuteľnej veci – ohradenia hracej plochy Zimného štadióna Ondreja Nepelu, Odbojárov 9, Bratislava – hokejového mantinelu EURO EXTRA, z dôvodu jeho výmeny formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 28.03.2019
117/2019 Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru na prenájom nebytových priestorov v budove FIT STARZ Tehelné pole, Odbojárov 7 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, za účelom poskytovania masérskych služieb 28.03.2019
116/2019 Návrh dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny mestskej rozpočtovej organizácie RETEST 28.03.2019
115/2019 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o poskytovaní starostlivosti a o úhrade za poskytovanú starostlivosť v mestskej rozpočtovej organizácii RETEST 28.03.2019
114/2019 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o poskytovaní starostlivosti a o úhrade za poskytovanú starostlivosť v Centre pre deti a rodiny REPULS 28.03.2019
113/2019 Štatút predstavenstiev obchodných spoločností Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 28.03.2019
112/2019 Návrh na poverenie riadením Metropolitného inštitútu Bratislavy do vykonania výberového konania 28.03.2019
111/2019 Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 28.03.2019
110/2019 Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 – 2021 28.03.2019
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »