BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
708/2020 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľnosti v okrese Pezinok, k. ú. Limbach, pozemku parc. č. 1213/8 s príslušenstvom, Pavlovi Chovancovi 17.12.2020
707/2020 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5269/62 a ostatné, žiadateľkám Rozálii Pappovej a Juliane Gyetvaiovej 17.12.2020
706/2020 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pod kontajnerovým stojiskom 17.12.2020
705/2020 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 8982 pre Lukáša Hulanského – Víno Hulanský a parc. č. 8187 pre Jaroslava Pajdlhausera 17.12.2020
704/2020 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa stavebných objektov v Bratislave, k. ú. Nivy, a zriadenie vecného bremena, v prospech spoločnosti Stanica Nivy s. r. o., so sídlom v Bratislave 17.12.2020
703/2020 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v zmluve o nájme pozemku a stavby č. 7/2019 v znení dodatku č. 1 na dobu určitú od 01. 01. 2021 do 30. 06. 2021 pre JURIŠTA spol. s.r.o., so sídlom v Bratislave 17.12.2020
702/2020 Návrh na udelenie a odňatie čestného občianstva hlavného mesta SR Bratislavy 17.12.2020
701/2020 Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2019, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 17.12.2020
700/2020 Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s. 17.12.2020
699/2020 Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s. 17.12.2020
698/2020 Návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre obchodné spoločnosti mesta na rok 2021 17.12.2020
697/2020 Informácia o modernizácií železničného uzla v hlavnom meste SR Bratislave a skapacitnení železničných tratí v Bratislavskom kraji, vrátane realizácie železničnej stanice (terminálu) Bratislava – Filiálka 17.12.2020
696/2020 Zmluva o združení osôb na dosiahnutie dojednaného účelu – Odkanalizovanie Páleniska 17.12.2020
695/2020 Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – parkovacia politika (zmena čl. 58c ods. 2, doplnenie čl. 58c ods. 3 a ods. 4, čl. 91 ods. 7) 17.12.2020
694/2020 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 17.12.2020
693/2020 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 3/2020 17.12.2020
692/2020 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze umiestnenia herní a kasín na území hlavného mesta SR Bratislavy 17.12.2020
691/2020 Informácia o výsledku kontrol a o prijatých opatreniach v kontrolovaných subjektoch hlavného mesto SR Bratislavy a mestskej príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislavy 17.12.2020
690/2020 Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 426/2020 zo dňa 30. 04. 2020 Návrh úpravy hranice vyrubenej výšky dane z nehnuteľnosti určenej pre splácanie v splátkach a zmeny termínov 2. a 3. splátky na rok 2020 17.12.2020
689/2020 Percentuálne podiely mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam hlavného mesta SR Bratislavy podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 17.12.2020
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »