BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
1250/2022 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, občianskemu združeniu BAJKSLAVA 26.05.2022
1249/2022 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu komunitnej záhrady v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, občianskemu združeniu Vnútroblok 26.05.2022
1248/2022 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozšírenia predmetu nájmu – nebytového priestoru na Bagarovej ul. č. 20, k. ú. Dúbravka, pre Spoločenstvo kresťanov Christiana so sídlom v Bratislave 26.05.2022
1247/2022 Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, vo vlastníctve manželov Bielovičovcov za pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, ulica Československých tankistov 26.05.2022
1246/2022 Návrh na schválenie ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zámeny nehnuteľností v Bratislave so Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave 26.05.2022
1245/2022 Návrh na predaj pozemkov ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9881/6 a parc. č. 9881/7, ulica Páričkova, žiadateľovi spoločnosti REEGAS s. r. o., so sídlom v Bratislave 26.05.2022
1244/2022 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., projekt Polyfunkčný objekt Muchovo námestie za odplatu 1,00 euro 26.05.2022
1243/2022 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove seniorov Lamač 26.05.2022
1242/2022 Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2021 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2021, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 26.05.2022
1241/2022 Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke, konsolidovanej účtovnej závierke a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom za rok 2021, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 26.05.2022
1240/2022 Návrh na zmenu Štatútu neziskovej organizácie Bratislavská organizácia bývania, nezisková organizácia 26.05.2022
1239/2022 Návrh na schválenie Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o krízovom ubytovaní 26.05.2022
1238/2022 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu verejného priestranstva v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 26.05.2022
1237/2022 Založenie Divadla Pavla Országha Hviezdoslava ako neziskovej organizácie alebo príspevkovej organizácie 26.05.2022
1236/2022 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2022 26.05.2022
1235/2022 Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2021 a hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2021 26.05.2022
1234/2022 Vyhlásenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 26.05.2022
1233/2022 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k 30. 04. 2022 26.05.2022
1232/2022 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 28.04.2022
1231/2022 Návrh na vypustenie bodov z uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to uznesenia č. 517/2004 zo dňa 28. 10. 2004, uznesenia č. 813/2005 zo dňa 22. 09. 2005, ktorými schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Beniakova 24 – 34 28.04.2022
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »