BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
186/2019 Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a návrh na vymenovanie zástupkyne do dozornej rady tejto spoločnosti 30.05.2019
185/2019 Schválenie zástupkyne hlavného mesta SR Bratislavy do Výboru zástupcov akcionárov obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 30.05.2019
184/2019 Informácia o účtovnej závierke za rok 2018 a správe o hospodárení za rok 2018, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislavská organizácia cestovného ruchu 30.05.2019
183/2019 Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s. a návrhu na vymenovanie zástupcu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., v dozornej rade obchodnej spoločnosti BIONERGY, a. s. 30.05.2019
182/2019 Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 30.05.2019
181/2019 Návrh na poskytnutie dotácie na chod a rozvoj aktivít pre Bratislavské dobrovoľnícke centrum v celkovej sume 20 000,00 Eur 30.05.2019
180/2019 Návrh na poskytnutie dotácií na športové podujatia konané v Bratislave v roku 2019 – Majstrovstvá sveta v karate WUKF v sume 10 000,00 Eur, Majstrovstvá Európy mládeže v šachu v sume 7 500,00 Eur a Majstrovstvá Európy vo volejbale žien v sume 10 000,00 Eur 30.05.2019
179/2019 Návrhy na poskytnutie dotácií pre žiadosti posudzované v rámci Grantového programu na podporu kultúry Ars Bratislavensis na rok 2019 v sume nad 3 320,00 Eur/projekt 30.05.2019
178/2019 Správa o výsledkoch kontroly vykonanej útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 30.05.2019
177/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme pozemkov a stavby č. 07 83 0605 12 00 zo dňa 08. 11. 2012 v znení dodatku č. 1 na dobu určitú 10 rokov, občianskemu združeniu OZ Vagus so sídlom v Bratislave 30.05.2019
176/2019 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1607/203, Kadnárova ulica, spoločnosti KO & KA spol. s r.o., so sídlom v Bratislave 30.05.2019
175/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 460/2 a parc. č. 23097/6, spoločnosti Esterhazy Real Estate s.r.o., so sídlom v Bratislave 30.05.2019
174/2019 Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove seniorov Lamač 30.05.2019
173/2019 Zámer spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021 – 2030 s víziou do roku 2050 (Metropolitný program Bratislava 2030) 30.05.2019
172/2019 Návrh postupu hlavného mesta SR Bratislavy pri refinancovaní úveru v Československej obchodnej banke, a.s. 30.05.2019
171/2019 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 30.05.2019
170/2019 Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2018 a hodnotiaca správa za rok 2018 30.05.2019
169/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21377/11, parc. č. 21378/20, parc. č. 21377/13, parc. č. 21378/4, parc. č. 21378/21, parc. č. 21378/33, parc. č. 21375/6, parc. č. 21375/7, Spojeným štátom americkým 30.05.2019
168/2019 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 04. 2019 30.05.2019
167/2019 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 25.04.2019
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »