BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
485/2020 Návrh na načerpanie nového úverového rámca a kontokorentného úveru z dôvodu krytia očakávaných dopadov ekonomickej krízy, spôsobenej pandémiou nového koronavírusu 25.06.2020
484/2020 Aktualizovaný výpočet percentuálnych podielov mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 25.06.2020
483/2020 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 25.06.2020
482/2020 Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2019 a hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2019 25.06.2020
481/2020 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 05. 2020 25.06.2020
480/2020 Informácia o interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 28.05.2020
479/2020 Informácia o účasti členov-neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019 28.05.2020
478/2020 Návrh na voľbu PaedDr. Olivera Kríža, poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, za člena komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 28.05.2020
477/2020 Návrh na zníženie platu primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z dôvodu ekonomických opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky 28.05.2020
476/2020 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 864/2002 zo dňa 20. 06. 2002, v znení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 737/2005 zo dňa 30. 06. 2005, č. 267/2007 zo dňa 22. 11. 2007 a č. 913/2012 zo dňa 13. 12. 2012, ktorými bol schválený dlhodobý nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, pre spoločnosť PETRŽALKA CITY, a.s., so sídlom v Bratislave, a návrh na započítanie nájomného uhrádzaného vecným plnením a pohľadávky hlavného mesta SR Bratislavy zo Zmluvy o dlhodobom nájme pozemkov č. 18-83-0360-06-00, uzatvorenej so spoločnosťou PETRŽALKA CITY, a.s., so sídlom v Bratislave 28.05.2020
475/2020 Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemok v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22242/1, na ulici Stará Ivanská cesta, v prospech spoločnosti HANT Development, a. s., so sídlom v Bratislave 28.05.2020
474/2020 Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave 28.05.2020
473/2020 Návrh oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na predaj kovového šrotu, ktorý sa plánuje uložiť na Jurajovom dvore 28.05.2020
472/2020 Návrh na zapojenie mesta Bratislava do projektu OECD zameranom na podporu procesov verejného obstarávania v mestách: „Cities and public procurement: unlocking the potential for sustainable urban development and local economic growth“ 28.05.2020
471/2020 Informácia o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa 26. 06. 2013 – Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava – Schwechat 28.05.2020
470/2020 Zmluva o spolupráci za účelom realizácie parkovacej politiky v hlavnom meste SR Bratislave v pilotnej zóne mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 28.05.2020
469/2020 Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaného regionálneho operačného program 2014 – 2020 28.05.2020
468/2020 Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 28.05.2020
467/2020 Schválenie žiadostí o poskytnutie grantu na základe odporúčaní odbornej hodnotiacej komisie zo dňa 24. 04. 2020 a Rozhodnutia č. 9/2020 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa zriaďuje odborná grantová komisia pre vyhodnocovanie žiadostí o grant v oblasti „Prevencia a ukončovanie bezdomovectva“ zo dňa 03. 03. 2020 28.05.2020
466/2020 Schválenie žiadostí o poskytnutie grantu na základe odporúčaní odbornej hodnotiacej komisie zo dňa 24. 04. 2020 a Rozhodnutia č. 8/2020 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa zriaďuje odborná grantová komisia pre vyhodnocovanie žiadostí o grant v oblasti prevencie a bezpečnosti v ohrozených lokalitách a znižovania rizík v oblasti drog zo dňa 03. 03. 2020 28.05.2020
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »