BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
1216/2022 Návrh na zriadenie mestskej príspevkovej organizácie Komunálny podnik Bratislavy 28.04.2022
1215/2022 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 28.04.2022
1214/2022 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove pri kríži 28.04.2022
1213/2022 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9883/1, Valérii Šimanovej 28.04.2022
1212/2022 Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1165/2022 zo dňa 31. 03. 2022, ktorým bol schválený návrh na zámenu ako prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľností v Bratislave so Slovenskou republikou – Železnicami Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave 28.04.2022
1211/2022 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 770/2021 zo dňa 25. 03. 2021, ktorým bol schválený nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Národnej banke Slovenska so sídlom v Bratislave 28.04.2022
1210/2022 Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní s Nevzatom Abazim a návrh na odkúpenie stánku rýchleho občerstvenia na Námestí slobody v Bratislave, na častiach pozemkov k. ú. Staré Mesto parc. č. 7776/1 a 21725/3 do vlastníctva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 28.04.2022
1209/2022 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Rača 28.04.2022
1208/2022 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Vajnory 28.04.2022
1207/2022 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa meni všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 28.04.2022
1206/2022 Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – oblasť zdravotníctva – zmena čl. 33 ods. 1 písm. c) a čl. 34 ods. 1 písm. f), vypustenie čl. 33 ods. 1 písm. e) a čl. 34 ods. 1 písm. g), hospodárenie s majetkom Bratislavy – zmena čl. 80 ods. 2 písm. c) 28.04.2022
1205/2022 Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie podľa prílohy č. 1 28.04.2022
1204/2022 Návrh na čerpanie finančných prostriedkov v roku 2022 z rámcovej úverovej zmluvy č. 2019 052968 od Európskej Investičnej banky, zo zmluvy o účelovom úvere č. 0339/20/0100 od Československej obchodnej banky, a.s., a zo zmluvy o úverovom rámci č. 000290/CORP/2020 od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu 28.04.2022
1203/2022 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2022 28.04.2022
1202/2022 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k 31. 03. 2022 28.04.2022
1201/2022 Informácia o interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 07.04.2022
1200/2022 Informácia o účasti členov – neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 07.04.2022
1199/2022 Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 5186/2, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 07.04.2022
1198/2022 Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, parc. č. 15641/14, k. ú. Ružinov, do priamej správy mestskej časti Bratislava-Ružinov 07.04.2022
1197/2022 Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní so spoločnosťou Rezidencie Machnáč, s. r. o., so sídlom v Bratislave, trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena 07.04.2022
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »