BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
1410/2022 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 29.09.2022
1409/2022 Návrh na zastavenie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 13 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 29.09.2022
1408/2022 Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Vajanského nábrežie, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 29.09.2022
1407/2022 Návrh na vydanie súhlasu k odstráneniu stavby so súpis. č. 1831 – materskej školy a stavby bez súpisného čísla – bazén v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, na Myjavskej ulici pre mestskú časť Bratislava-Staré Mesto 29.09.2022
1406/2022 Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na pozemku v Bratislave v k. ú. Rača, parc. č. 5499, lokalita Pri vinohradoch 29.09.2022
1405/2022 Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Cintorínska ulica 24, vo vlastníctve spoločnosti Bistro St. Germain s. r. o. 29.09.2022
1404/2022 Návrh na odpredaj neupotrebiteľného majetku 29.09.2022
1403/2022 Návrh na schválenie výpožičky dlhodobého hnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy mestskej príspevkovej organizácii Komunálny podnik Bratislava 29.09.2022
1402/2022 Návrh na schválenie zmluvy o výpožičke hnuteľného majetku nachádzajúceho sa v nebytových priestorov v stavbe so súpis. č. 478, všeobecne známej ako Divadlo P. O. Hviezdoslava, na ulici Gorkého č. 17, na ulici Laurinskej č. 20 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, na pozemkoch parc. č. 103/3 a parc. č. 105, zapísané na LV č. 1656 neziskovej organizácie Divadla Pavla Országha Hviezdoslava, n. o. 29.09.2022
1401/2022 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 943/2017 zo dňa 28. 9. 2017 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 997/2017 zo dňa 20. 11. 2017 a návrh Dodatku č. 1 k Zásadám poskytovania dotácií na rekonštrukciu verejnoprospešných prvkov pochôdznych terás v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 29.09.2022
1400/2022 Návrh na zverenie bratislavských lavičiek, smetných košov a stojanov na bicykle mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 29.09.2022
1399/2022 Trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie pohľadávok Domova seniorov Archa z účtovnej evidencie Domova seniorov Archa 29.09.2022
1398/2022 Trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie pohľadávok Domova pri kríži z účtovnej evidencie Domova pri kríži 29.09.2022
1397/2022 Trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie pohľadávok Domova jesene života z účtovnej evidencie Domova jesene života 29.09.2022
1396/2022 Návrh na riešenie žiadostí nájomcu nebytových priestorov na Uršulínskej 9 o odpustenie nájomného v súvislosti s pandémiou Covid-19 29.09.2022
1395/2022 Riešenia pre zabezpečenie prevádzky Zimného štadióna Ondreja Nepelu na najbližšie mesiace vzhľadom na spoločnú žiadosť HC SLOVAN Bratislava, a.s., HC SLOVAN Bratislava – mládež a Modré krídla Slovan, s.r.o. 29.09.2022
1394/2022 Aktualizácia územného generelu vodných tokov a protipovodňovej ochrany mesta Bratislavy – informácia o obstaraní územnoplánovacieho podkladu 29.09.2022
1393/2022 Ročná správa o stave obecného bytového fondu za rok 2021 29.09.2022
1392/2022 Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1221/2022 zo dňa 28. 04. 2022, ktorým sa schválilo podanie žiadosti na získanie dotácií z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na financovanie projektu nájomného a náhradného nájomného bývania na Muchovom námestí 29.09.2022
1391/2022 Návrh na zrušenie časti B uznesenia č. 1154/2022 zo dňa 31. 03. 2022 a prijatie nového uznesenia pre pomoc Ukrajine 29.09.2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »