BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
378/2019 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 12.12.2019
377/2019 Zverejňovanie majetkových priznaní verejných funkcionárov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a ďalšie súvisiace opatrenia vyplývajúce z politiky etiky v zmysle Protikorupčného minima pre Bratislavu 12.12.2019
376/2019 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 297/2011 zo dňa 29. 09. 2011, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Pustá 3 12.12.2019
375/2019 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Svätoplukova 41, Šándorova 2, Košická 14, Bebravská 7, Rajčianska 20, 22, Rajčianska 24, 26, 28, Kríková 16, 18, Vavilovova 22, Šustekova 29, Krásnohorská 3, Holíčska 3, vlastníkom bytov 12.12.2019
374/2019 Návrh zmluvy o vysporiadaní zhodnotenia cudzieho majetku medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Slovenským zväzom ľadového hokeja 12.12.2019
373/2019 Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 12.12.2019
372/2019 Návrh na schválenie odmeny mestskému kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy 12.12.2019
371/2019 Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2020 12.12.2019
370/2019 Petícia za zachovanie vinohradov v Krasňanoch, Rači a Novom Meste (materiál bude prerokovaný o 16.30 h po vystúpení občanov) 12.12.2019
369/2019 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 12.12.2019
368/2019 Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom na pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3503/17 12.12.2019
367/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2910/15 a parc. č. 3888/152, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4735/2, spoločnosti Beskydská 10 s. r. o., so sídlom v Bratislave 12.12.2019
366/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1507/6 a parc. č. 1533/3, Bratislavskému samosprávnemu kraju so sídlom v Bratislave 12.12.2019
365/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17352/1, parc. č. 17359, parc. č. 17360/1, RNDr. Marianne Cíchovovej, PhD., a spol. 12.12.2019
364/2019 Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Halbart-Slovakia a.s. 12.12.2019
363/2019 Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 12.12.2019
362/2019 Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2018, návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2018 a výročná správa spoločnosti za rok 2018, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 12.12.2019
361/2019 Návrh výkonnostných ukazovateľov (KPI) pre obchodnú spoločnosť METRO Bratislava a.s. 12.12.2019
360/2019 Návrh výkonnostných ukazovateľov (KPI) pre obchodnú spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 12.12.2019
359/2019 Návrh výkonnostných ukazovateľov (KPI) pre obchodnú spoločnosť Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 12.12.2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »