BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
714/2020 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 17.12.2020
713/2020 Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave 17.12.2020
712/2020 Návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Rusovce, parc. č. 288 a nasl., s Alojzom Krennom a spol. 17.12.2020
711/2020 Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu 1/80 na nehnuteľnosti v k. ú. Karlova Ves, pozemku parc. č. 3591, vo vlastníctve Jany Ruskovej 17.12.2020
710/2020 Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemku parc. č. 1812 a parkoviska nachádzajúceho sa na Šintavskej ulici, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka 17.12.2020
709/2020 Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, v lokalite Horné Šajby, Hubeného a Kadnárova, do správy mestskej časti Bratislava-Rača 17.12.2020
708/2020 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľnosti v okrese Pezinok, k. ú. Limbach, pozemku parc. č. 1213/8 s príslušenstvom, Pavlovi Chovancovi 17.12.2020
707/2020 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5269/62 a ostatné, žiadateľkám Rozálii Pappovej a Juliane Gyetvaiovej 17.12.2020
706/2020 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pod kontajnerovým stojiskom 17.12.2020
705/2020 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 8982 pre Lukáša Hulanského – Víno Hulanský a parc. č. 8187 pre Jaroslava Pajdlhausera 17.12.2020
704/2020 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa stavebných objektov v Bratislave, k. ú. Nivy, a zriadenie vecného bremena, v prospech spoločnosti Stanica Nivy s. r. o., so sídlom v Bratislave 17.12.2020
703/2020 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v zmluve o nájme pozemku a stavby č. 7/2019 v znení dodatku č. 1 na dobu určitú od 01. 01. 2021 do 30. 06. 2021 pre JURIŠTA spol. s.r.o., so sídlom v Bratislave 17.12.2020
702/2020 Návrh na udelenie a odňatie čestného občianstva hlavného mesta SR Bratislavy 17.12.2020
701/2020 Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2019, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 17.12.2020
700/2020 Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s. 17.12.2020
699/2020 Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s. 17.12.2020
698/2020 Návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre obchodné spoločnosti mesta na rok 2021 17.12.2020
697/2020 Informácia o modernizácií železničného uzla v hlavnom meste SR Bratislave a skapacitnení železničných tratí v Bratislavskom kraji, vrátane realizácie železničnej stanice (terminálu) Bratislava – Filiálka 17.12.2020
696/2020 Zmluva o združení osôb na dosiahnutie dojednaného účelu – Odkanalizovanie Páleniska 17.12.2020
695/2020 Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – parkovacia politika (zmena čl. 58c ods. 2, doplnenie čl. 58c ods. 3 a ods. 4, čl. 91 ods. 7) 17.12.2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »