BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
258/2019 Zúčtovanie vzťahov obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018 26.09.2019
257/2019 Správa nezávislého audítora z auditu individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2018 26.09.2019
256/2019 Návrh na obstaranie nového úveru pre hlavné mesto SR Bratislavu 26.09.2019
255/2019 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 26.09.2019
254/2019 Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2019 26.09.2019
253/2019 Personálne zmeny v dozornej rade obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť a Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 26.09.2019
252/2019 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 06. 2019 26.09.2019
251/2019 Rôzne 27.06.2019 - 28.06.2019
250/2019 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 27.06.2019 - 28.06.2019
249/2019 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Svetlá 3, Haburská 1, 3, 5, 7, Trnavská cesta 58, Muškátová 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, Muškátová 44, 46, 48, 50, 52, 54, Vrútocká 24, 26, 28, 30, 32, Vrútocká 34, 36, 38, 40, 42, Košická 10, 14, Bebravská 16, Podzáhradná 49, Hronská 2, 4, 6, Hronská 8, 10, Osadná 9, Sibírska 31, Hradištná 27, Pečnianska 15, Lachova 28, Budatínska 35, vlastníkom bytov 27.06.2019 - 28.06.2019
248/2019 Návrh na zriadenie vecných bremien na nehnuteľnostiach v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, medzi hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou Best in Parking - Slovakia s.r.o., so sídlom v Bratislave 27.06.2019 - 28.06.2019
247/2019 Návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva za účelom rozdelenia bytového domu Bodrocká 44 v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, na jednotlivé byty a nebytové priestory medzi hlavným mestom SR Bratislavou a mestskou časťou Bratislava-Podunajské Biskupice 27.06.2019 - 28.06.2019
246/2019 Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/7, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa – majetkovoprávne usporiadanie pozemku 27.06.2019 - 28.06.2019
245/2019 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 366/2008 zo dňa 06. 03. 2008, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Majerníkova 34/A 27.06.2019 - 28.06.2019
244/2019 Informácia o vykonaných krokoch ohľadom investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave 27.06.2019 - 28.06.2019
243/2019 (Návrh) Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Centra voľného času, Štefánikova 35, Bratislava 27.06.2019 - 28.06.2019
242/2019 Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle výzvy hlavného mesta SR Bratislavy na poskytnutie dotácie na realizáciu integračných projektov pre ľudí bez domova na rok 2019 27.06.2019 - 28.06.2019
241/2019 Návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na projekty mestských častí Dúbravky, Karlovej Vsi, Lamača, Petržalky, Rače, Rusoviec a Záhorskej Bystrice 27.06.2019 - 28.06.2019
240/2019 Informácia o preverení jednotlivých zámerov rozvoja mestskej hromadnej dopravy dopravným modelom ako plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 704/2016 časť C zo dňa 08. 12. 2016 27.06.2019 - 28.06.2019
239/2019 Informácia o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1405/2014 časť C bod 1 zo dňa 30. 01. 2014 – Akčný plán udržateľného energetického rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy 27.06.2019 - 28.06.2019
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »