Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
273/2023 Návrh na zverenie stropného zdvíhacieho systému do správy mestskej rozpočtovej organizácie Základná umelecká škola Júliusa Kowalského 29.06.2023
272/2023 Návrh na zverenie archeologických nálezov do správy mestskej príspevkovej organizácie Múzeum mesta Bratislavy 29.06.2023
271/2023 Návrh na zverenie letných stánkov do správy mestskej príspevkovej organizácie Bratislavské kultúrne a informačné stredisko  29.06.2023
270/2023 Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti 29.06.2023
269/2023 Návrh na schválenie odporúčaní dotačných komisií v 4 výzvach vyhlásených v rámci dotačného programu Bratislava pre všetkých 29.06.2023
268/2023 Návrh na poskytnutie dotácií pre žiadosti v rámci Dotačného programu Strategická podpora kultúrnych podujatí pre rok 2023 29.06.2023
267/2023 Návrh prerozdelenia finančných prostriedkov z dotačného Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave v roku 2023 29.06.2023
266/2023 Návrh na schválenie Listu o porozumení medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov 29.06.2023
265/2023 Zmluva o spolupráci medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a mestskou časť Bratislava-Staré Mesto uzatváranej v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 29.06.2023
264/2023 Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor 29.06.2023
263/2023 Návrh plánu kontrolnej činnosti mestskej kontrolórky hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a jej útvaru na II. polrok 2023 29.06.2023
262/2023 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných mestskou kontrolórkou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a jej útvarom 29.06.2023
261/2023 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru – bufetu rýchleho občerstvenia, nachádzajúceho sa v stavbe so súpisným číslom 18265 a prestrešenej terasy nachádzajúcich sa na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Trnávka, pre nájomcu Ing. Miroslav Hukel, PhD. 29.06.2023
260/2023 Návrh na schválenie prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zariadenia Viacúčelovej chráničky DN 300 v prospech SPP - distribúcia, a.s. 29.06.2023
259/2023 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmluvy o nájme nebytového priestoru v správe Múzea mesta Bratislavy v stavbe so súpisným číslom 577, na Radničnej ul. č. 1 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto 29.06.2023
258/2023 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4992 a parc. č. 4993, ako majetkovoprávne usporiadanie vzťahu k pozemkom 29.06.2023
257/2023 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves na zabezpečenie dopravnej obslužnosti Polikliniky Karlova Ves 29.06.2023
256/2023 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov na Konvalinkovej 4 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, pre Zoologickú záhradu Bratislava 29.06.2023
255/2023 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, Dúbravka a Ružinov pod kontajnerovými stojiskami 29.06.2023
254/2023 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, spoločnosti IPON SK, s.r.o., so sídlom v Bratislave 29.06.2023
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »