BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
748/2021 Informácia o plnení Akčného plánu Koncepcie rozvoja mestských lesov v Bratislave na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1160/2018 časť B bod 2 zo dňa 26. 04. 2018 18.02.2021
747/2021 Informácia o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1798/2014 časť C body 1 – 10 zo dňa 23. 10. 2014 mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave 18.02.2021
746/2021 Informácia o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa 26. 06. 2013 – Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava – Schwechat 18.02.2021
745/2021 Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 18.02.2021
744/2021 Informácia o predložení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku do výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia č. 62 – Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine a o sume spolufinancovania projektu 18.02.2021
743/2021 Koncepcia mestskej bytovej politiky 2020 – 2030 18.02.2021
742/2021 Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2020 18.02.2021
741/2021 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 18.02.2021
740/2021 Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní vzájomných vzťahov a návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave pod reklamnými stavbami typu „megaboard“ a „citylight“, spoločnosti Akzent BigBoard, a.s., so sídlom v Bratislave 18.02.2021
739/2021 Návrh na odňatie správy pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2406/257, mestskej časti Bratislava-Dúbravka a návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, vo vlastníctve Ing. Miroslava Radiča, za pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 18.02.2021
738/2021 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Jarovce, parc. č. 870/1 a parc. č. 432/8, spoločnosti Jarovce Investment s. r. o., so sídlom v Trnave 18.02.2021
737/2021 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 16948/2, Mestskému parkovaciemu systému, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave 18.02.2021
736/2021 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves a Petržalka, pod kontajnerovými stojiskami 18.02.2021
735/2021 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 10374/1 a parc. č. 10374/5, Cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava Legionárska 18.02.2021
734/2021 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 15420/13, Slovenskej republike zastúpenej Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, v zastúpení spoločnosti Zero Bypass Limited, organizačná zložka a spoločnosti D4R7 Construction s.r.o., so sídlom v Bratislave 18.02.2021
733/2021 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 22022/25, spoločnosti Jarošova OC s. r. o., so sídlom v Bratislave 18.02.2021
732/2021 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 2975/19, Ing. Ondrejovi Trnovskému a Ing. Magdaléne Trnovskej 18.02.2021
731/2021 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5191/3, parc. č. 5190 a parc. č. 5142/5, spoločnosti INSTITUTE OF PROMOTION, s.r.o., so sídlom v Bratislave (ako víťaza súťaže o ideový zámer) 18.02.2021
730/2021 Návrh na schválenie ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zámeny a nájmu nehnuteľností v Bratislave, s Bratislavským samosprávnym krajom so sídlom v Bratislave 18.02.2021
729/2021 Návrh na schválenie dodatku č. 9/.../2021/N na predĺženie doby nájmu o 1 rok a úpravu nájomného pre nájomcu HOCKEY CENTER s.r.o.,  Stará Vajnorská 17, Bratislava, na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, ako prípad hodný osobitného zreteľa 18.02.2021
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »