BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
1256/2022 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1234/2013 zo dňa 25. a 26. 09. 2013 a č. 1331/2013 zo dňa 21. 11. 2013, ktorými bol schválený nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Bratislavské podhradie, s.r.o., so sídlom v Bratislave 26.05.2022
1255/2022 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1235 a parc. č. 2479/6, spoločnosti ITB Development a.s., so sídlom v Bratislave 26.05.2022
1254/2022 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3419 a parc. č. 3651/462, Ing. arch. Adriane Halgašovej, Ing. arch. Petrovi Halgašovi a Ing. Dušanovi Janerle 26.05.2022
1253/2022 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 3884/1, spoločnosti Rakyta Land Development, a.s., so sídlom v Bratislave 26.05.2022
1252/2022 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, spoločnosti D O A S, a.s., so sídlom v Bratislave 26.05.2022
1251/2022 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15196/7, vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu Trnavská cesta 164/44-48 v zastúpení spoločnosťou VSD, s.r.o., so sídlom v Bratislave 26.05.2022
1250/2022 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, občianskemu združeniu BAJKSLAVA 26.05.2022
1249/2022 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu komunitnej záhrady v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, občianskemu združeniu Vnútroblok 26.05.2022
1248/2022 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozšírenia predmetu nájmu – nebytového priestoru na Bagarovej ul. č. 20, k. ú. Dúbravka, pre Spoločenstvo kresťanov Christiana so sídlom v Bratislave 26.05.2022
1247/2022 Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, vo vlastníctve manželov Bielovičovcov za pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, ulica Československých tankistov 26.05.2022
1246/2022 Návrh na schválenie ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zámeny nehnuteľností v Bratislave so Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave 26.05.2022
1245/2022 Návrh na predaj pozemkov ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9881/6 a parc. č. 9881/7, ulica Páričkova, žiadateľovi spoločnosti REEGAS s. r. o., so sídlom v Bratislave 26.05.2022
1244/2022 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., projekt Polyfunkčný objekt Muchovo námestie za odplatu 1,00 euro 26.05.2022
1243/2022 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove seniorov Lamač 26.05.2022
1242/2022 Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2021 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2021, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 26.05.2022
1241/2022 Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke, konsolidovanej účtovnej závierke a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom za rok 2021, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 26.05.2022
1240/2022 Návrh na zmenu Štatútu neziskovej organizácie Bratislavská organizácia bývania, nezisková organizácia 26.05.2022
1239/2022 Návrh na schválenie Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o krízovom ubytovaní 26.05.2022
1238/2022 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu verejného priestranstva v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 26.05.2022
1237/2022 Založenie Divadla Pavla Országha Hviezdoslava ako neziskovej organizácie alebo príspevkovej organizácie 26.05.2022
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »