BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
694/2020 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 17.12.2020
693/2020 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 3/2020 17.12.2020
692/2020 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze umiestnenia herní a kasín na území hlavného mesta SR Bratislavy 17.12.2020
691/2020 Informácia o výsledku kontrol a o prijatých opatreniach v kontrolovaných subjektoch hlavného mesto SR Bratislavy a mestskej príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislavy 17.12.2020
690/2020 Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 426/2020 zo dňa 30. 04. 2020 Návrh úpravy hranice vyrubenej výšky dane z nehnuteľnosti určenej pre splácanie v splátkach a zmeny termínov 2. a 3. splátky na rok 2020 17.12.2020
689/2020 Percentuálne podiely mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam hlavného mesta SR Bratislavy podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 17.12.2020
688/2020 Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021 – 2023 17.12.2020
687/2020 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 17.12.2020
686/2020 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 11. 2020 17.12.2020
685/2020 Rôzne 26.11.2020
684/2020 Rôzne 26.11.2020
683/2020 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 26.11.2020
682/2020 Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21795/2, parc. č. 21793/1, parc. č. 21793/2, k. ú. Nivy, parc. č. 9193/501, parc. č. 9193/6, v prospech spoločnosti Eurovea 2, s. r. o., so sídlom v Bratislave 26.11.2020
681/2020 Návrh na nájom stavby bez súpisného čísla – Mýtneho domčeka, postavenej na pozemku parc. č. 21343 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 26.11.2020
680/2020 Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 102,47 m² v stavbe so súpis. č. 3038 na pozemku parc. č. 2823 na Jasovskej 1 v Bratislave, k. ú. Petržalka, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 26.11.2020
679/2020 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1210/2018 zo dňa 27. 09. 2018, ktorým bolo schválené zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, lokalita Filiálka, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 26.11.2020
678/2020 Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, do správy mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave 26.11.2020
677/2020 Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia náhradných nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení neskorších predpisov
 
26.11.2020
676/2020 Predĺženie platnosti dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020 26.11.2020
675/2020 Záverečná správa o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020 26.11.2020
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »