BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
326/2019 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 580/2012 zo dňa 26. 04. 2012, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Nejedlého 45 24.10.2019
325/2019 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Trenčianska 13, Vážska 21, Nejedlého 35, Štefana Králika 12, Tupolevova 8, Námestie hraničiarov 13, Furdekova 8, Vilová 15, Vilová 17, Vilová 19, vlastníkom bytov 24.10.2019
324/2019 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Vtáčiková cesta 27, 29, v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1832/98, 1832/11, vlastníkom bytov a garáží 24.10.2019
323/2019 Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k.ú. Karlova Ves, parc. č. 3724/3, v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov SILEVKA so sídlom v Bratislave a v k. ú. Dúbravka, parc. č. 2790/3, v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov Prvá SVB Zúbekova so sídlom v Bratislave 24.10.2019
322/2019 Návrh na zrušenie predkupného práva vyplývajúceho z kúpnej zmluvy č. 0404000798 na pozemky v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 3379/6 a parc. č. 3379/10 24.10.2019
321/2019 Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 2669/5, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľky a priľahlý pozemok parc. č. 2669/22, do vlastníctva žiadateľky 24.10.2019
320/2019 Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 5018/333 a parc. č. 5018/334, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Jána Gajdoša a Ing. Miroslavy Gajdošovej, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve žiadateľov 24.10.2019
319/2019 Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4640/1, Martinengova ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 24.10.2019
318/2019 Návrh oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na predaj kovového šrotu uloženého na Jurajovom dvore 24.10.2019
317/2019 Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v budove Kúpaliska Lamač v Bratislave, ul. Pod násypom 24.10.2019
316/2019 Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave 24.10.2019
315/2019 Aktualizácia celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy 24.10.2019
314/2019 Informácia o podaní on line vyjadrení hlavného mesta SR Bratislavy o uzneseniach o nesúhlase trasovania ropovodu Bratislava-Schwechat Pipeline 24.10.2019
313/2019 Ročná správa o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020 za rok 2018 24.10.2019
312/2019 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 24.10.2019
311/2019 Návrh na vysporiadanie pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, v prospech verejnoprospešnej stavby „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor-Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica-Janíkov dvor“ – pokračovanie 24.10.2019
310/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavebných objektov Električkové priecestie Račianska ulica, Električkové priecestie Malé Krasňany, Preložka trolejového vedenia Rožňavská a stavby Oprava električkovej trate na Špitálskej ulici, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave 24.10.2019
309/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11799 a parc. č. 11800/1, Univerzite Komenského v Bratislave a Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave so sídlom v Bratislave 24.10.2019
308/2019 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, lokalita Mierová ulica, do vlastníctva Slovenskej republiky – správy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 24.10.2019
307/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku   Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 579/100, pre Materskú školu sv. Vincenta de Paul so sídlom v Bratislave 24.10.2019
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »