BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
1390/2022 Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1332/2022 zo dňa 23.06.2022, ktorým bolo schválené majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemkom v Bratislave, k. ú. Čunovo, na rozšírenie vstupnej komunikácie do Čunova 29.09.2022
1389/2022 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, Nivy, Nové Mesto, pod kontajnerovými stojiskami 29.09.2022
1388/2022 Návrh na schválenie zámeny ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľností v Bratislave s Bratislavským samosprávnym krajom, so sídlom v Bratislave 29.09.2022
1387/2022 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, na Dobrovičovej ulici Slovenskej republike zastúpenej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave 29.09.2022
1386/2022 Návrh dodatku č. 2 k zmluve o spolupráci pri realizácií projektov v podfinancovaných mestských častiach hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 29.09.2022
1385/2022 Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2021 29.09.2022
1384/2022 Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2021 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2021, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s. 29.09.2022
1383/2022 Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s. 29.09.2022
1382/2022 Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – doplnenie čl. 78a – pôsobnosť mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti poskytovania príspevku za ubytovanie cudzinca 29.09.2022
1381/2022 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 29.09.2022
1380/2022 Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie podľa prílohy č. 1 29.09.2022
1379/2022 Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2022 29.09.2022
1378/2022 Zoznam kandidátov na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a voľba mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy verejným hlasovaním 29.09.2022
1377/2022 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k 30. 06 2022 a k 31. 08. 2022 29.09.2022
1376/2022 Rôzne - Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 23.06.2022
1375/2022 Rôzne - Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 23.06.2022
1374/2022 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 23.06.2022
1373/2022 Žiadosť o odpustenie dlhu, trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpísanie pohľadávok z účtovnej evidencie – Bratislavská organizácia bývania, nezisková organizácia 23.06.2022
1372/2022 Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 1956/6 a parc. č. 1956/7, Pod Zečákom, so spoločnosťou Razsochy Development, s. r. o., so sídlom v Bratislave 23.06.2022
1371/2022 Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 920/100, Pútnická ulica, v prospech Miriam Horváthovej 23.06.2022
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »