BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
358/2019 Návrh výkonnostných ukazovateľov (KPI) pre obchodnú spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 12.12.2019
357/2019 Schválenie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy do dozornej rady Bratislavskej organizácie cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board. 12.12.2019
356/2019 Personálne zmeny v neziskovej organizácii Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o. 12.12.2019
355/2019 Návrh grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave 12.12.2019
354/2019 Návrh na vysporiadanie pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, v prospech verejnoprospešnej stavby „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“ – pokračovanie 12.12.2019
353/2019 Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci pôsobnosti udeľovania súhlasov pre príslušníkov tretích krajín podľa osobitného predpisu 12.12.2019
352/2019 Návrh na uzatvorenie rámcovej úverovej zmluvy s Európskou investičnou bankou na roky 2020 – 2024 12.12.2019
351/2019 Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2020 – 2022 12.12.2019
350/2019 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dani z nehnuteľnosti 12.12.2019
349/2019 Percentuálne podiely mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam hlavného mesta SR Bratislavy podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 12.12.2019
348/2019 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 12.12.2019
347/2019 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 11. 2019 12.12.2019
346/2019 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 21.11.2019
345/2019 Návrh na určenie mesačného platu primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy 21.11.2019
344/2019 Návrh na voľbu neposlanca Ing. Martina Viciana za člena komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 21.11.2019
343/2019 Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 2064/7, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou 21.11.2019
342/2019 Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 4934/30, spoločnosti MEKY SK s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa 21.11.2019
341/2019 Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/11 a parc. č. 5409/15, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa – majetkovoprávne usporiadanie pozemku 21.11.2019
340/2019 Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1815/2, Ing. Zuzane Čermanovej, PhD., ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa 21.11.2019
339/2019 Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3553/22 a parc. č. 3553/15, Dvojkrížna ulica, spoločnosti SHELL Slovakia, s.r.o., ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa a predaj priľahlého pozemku 21.11.2019
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »