BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
1356/2022 Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Trnávka, stavba bufetu so súpis č. 18265 v lokalite Zlaté piesky, od Ing. PhD. Miroslava Hukela 23.06.2022
1355/2022 Návrh na kúpu pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, Zlaté Piesky, parc. č. 15850/36, parc. č. 15850/37, parc. č. 15850/42, parc. č. 15850/201, do výlučného vlastníctva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 23.06.2022
1354/2022 Návrh na nájom pozemku a stavby chodníka v Bratislave, k. ú. Petržalka, v súvislosti s realizáciou projektu modernizácie riadenia križovatky Furdekova – Šustekova – Mamateyova 23.06.2022
1353/2022 Návrh na nájom nebytových priestorov v stavbe so súpis. č. 136 na pozemku parc. č. 4 na Laurinskej 7 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 23.06.2022
1352/2022 Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.36 vo výmere 36,34 m² v stavbe bez súpisného čísla – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 23.06.2022
1351/2022 Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného pre nájomcov nebytových priestorov na Laurinskej 5 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, z dôvodu protipandemických opatrení a nesplnenia povinnosti prenajímateľa 23.06.2022
1350/2022 Návrh na zverenie bratislavských lavičiek mestským častiam hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mestskej príspevkovej organizácií MARIANUM – pohrebníctvo mesta Bratislavy 23.06.2022
1349/2022 Návrh na schválenie nájmu nebytového priestoru vo výmere 8 m² v stavbe so súpisným číslom 7783, nehnuteľná kultúrna pamiatka, na Hodonínskej 44 v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 23.06.2022
1348/2022 Návrh na schválenie výpožičky dlhodobého hnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy mestskej príspevkovej organizácii Komunálny podnik Bratislava 23.06.2022
1347/2022 Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia náhradných nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení neskorších predpisov 23.06.2022
1346/2022 Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže – prenájom stavby a pozemku na Partizánskej lúke s cieľom prevádzkovať bufet, vonkajšie sedenie a prevádzkovať verejné toalety 23.06.2022
1345/2022 Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti 23.06.2022
1344/2022 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 740/2021 zo dňa 18. 02. 2021, ktorým bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom častí pozemkov pod reklamnými stavbami a dohoda o urovnaní vzájomných vzťahov so spoločnosťou Akzent BigBoard, a.s., so sídlom v Bratislave 23.06.2022
1343/2022 Informácia o práci pracovnej skupiny a zoznam podnetov navrhnutých do zmien a doplnkov územného plánu zóny Aktualizácia územného plánu zóny A6 Bratislava v znení zmien a doplnkov, (Slavín), máj 2022 23.06.2022
1342/2022 Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt – Revitalizácia verejných priestorov okolia cintorína Karlova Ves – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu (kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87) 23.06.2022
1341/2022 Deklarovanie finančnej spôsobilosti (spolufinancovanie) prijímateľa na projekt „Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“ 23.06.2022
1340/2022 Zmluva o členstve medzi medzinárodnou sieťou ICORN a hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou 23.06.2022
1339/2022 Plán implementácie priorít a cieľov Koncepcie rozvoja centier voľného času 23.06.2022
1338/2022 Žiadosť o poskytnutie dotácie organizácii DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia 23.06.2022
1337/2022 Metodika komunitného plánovania sociálnych služieb v Bratislave 23.06.2022
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »