BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
269/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21949/121, spoločnosti REMING CONSULT a.s., so sídlom v Bratislave 26.09.2019
268/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 10663/34, spoločnosti APIS home, s. r. o., so sídlom v Bratislave 26.09.2019
267/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho nájmu nebytového priestoru č. 2 v stavbe so súpis. č. 2984 na Kopčianskej ul. č. 90 v Bratislave, k. ú. Petržalka, občianskemu združeniu Ulita so sídlom v Bratislave 26.09.2019
266/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3550, pre občianske združenie Vnútroblok so sídlom v Bratislave 26.09.2019
265/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5393/1, pre spoločnosť VODOTIKA - MG spol. s r.o., so sídlom v Bratislave 26.09.2019
264/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2570/2, mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 26.09.2019
263/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 10374/2, Legionárska ulica, mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, alternatívne jeho zverenie do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 26.09.2019
262/2019 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 4075/14 a parc. č. 4075/124, lokalita Nové záhrady, Ing. Štefanovi Vargovi 26.09.2019
261/2019 Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 26.09.2019
260/2019 Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 26.09.2019
259/2019 Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 26.09.2019
258/2019 Zúčtovanie vzťahov obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018 26.09.2019
257/2019 Správa nezávislého audítora z auditu individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2018 26.09.2019
256/2019 Návrh na obstaranie nového úveru pre hlavné mesto SR Bratislavu 26.09.2019
255/2019 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 26.09.2019
254/2019 Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2019 26.09.2019
253/2019 Personálne zmeny v dozornej rade obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť a Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 26.09.2019
252/2019 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 06. 2019 26.09.2019
251/2019 Rôzne 27.06.2019 - 28.06.2019
250/2019 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 27.06.2019 - 28.06.2019
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »