Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
373/2023 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove jesene života 23.11.2023
372/2023 Návrh na predaj spoluvlastníckych podielov k nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2555/3, vlastníkom garáží v garážovom dome na Jasovskej 22 v Bratislave 23.11.2023
371/2023 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Jarovce, parc. č. 105/3, Trnková ulica, Veronike Malej 23.11.2023
370/2023 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 6651/8, Jeséniova ulica, spoločnosti Zámocké schody, s.r.o., so sídlom v Bratislave 23.11.2023
369/2023 Návrh na uzatvorenie dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Generálneho investora Bratislavy a návrh na schválenie prevodu správy nehnuteľností v Bratislave, do správy príspevkovej organizácie Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislava 23.11.2023
368/2023 Návrh na zmenu stanov Bratislavskej organizácie cestovného ruchu 23.11.2023
367/2023 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o nájme bytov 23.11.2023
366/2023 Návrh Zmluvy o službách vo verejnom záujme v mestskej doprave 23.11.2023
365/2023 Memorandum o rozdelení štátnej dotácie poskytnutej Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave Ministerstvom financií Slovenskej republiky v súvislosti s potrebou zmiernenia negatívnych dôsledkov inflácie na rozpočty účastníkov tohto memoranda  23.11.2023
364/2023 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2023 23.11.2023
363/2023 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy splatných k 31. 10. 2023 23.11.2023
362/2023 Rôzne 26.10.2023
361/2023 Rôzne 26.10.2023
360/2023 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 26.10.2023
359/2023 Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2024 26.10.2023
358/2023 Návrh dodatku č. 2 rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 26.10.2023
357/2023 Personálne zmeny v komisiách Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  26.10.2023
356/2023 Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3672/14 a nasl., križovatka Kopčianska-Údernícka, so Železnicami Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave 26.10.2023
355/2023 Návrh na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3603/10 a nasl. v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., so sídlom v Bratislave, pre účely stavby NS MHD II. etapa 26.10.2023
354/2023 Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, stavby voľnočasových športových ihrísk, do správy príspevkovej organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 26.10.2023
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »