BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
848/2021 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rusovce, parc. č. 585/5, Rastislavovi Lehotskému 27.05.2021
847/2021 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 498/2 a parc. č. 535/46, ako majetkovoprávneho usporiadania vzťahu k pozemku pod stavbou, ulica Líščie údolie 27.05.2021
846/2021 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 490/2 a 490/3, ulica Pod Rovnicami, MUDr. Kataríne Jantákovej a Ing. Emílii Brčekovej 27.05.2021
845/2021 Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v budove výukového bazéna v Plavárni Pasienky, Junácka 4 v Bratislave, pre nájomcu Fond na podporu športu ako prípad hodný osobitného zreteľa 27.05.2021
844/2021 Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v Zimnom štadióne, Harmincova 2 v Bratislave, pre nájomcu Black Rose, s.r.o., Jurigovo námestie 436/1, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa 27.05.2021
843/2021 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny predmetu nájmu v zmluve o nájme pozemku č. 8/2019 zo dňa 30. 05. 2019, uzatvorenej medzi mestskou príspevkovou organizáciou Mestské lesy v Bratislave ako prenajímateľom a Matúšom Burianom, s miestom podnikania v Bratislave, IČO 45647470, ako nájomcom 27.05.2021
842/2021 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17377/1 a parc. č. 17377/2, mestskej časti Bratislava-Rača 27.05.2021
841/2021 Návrh na schválenie žiadostí o poskytnutie grantu na základe odporúčaní odbornej grantovej komisie v revidovanej výzve pre organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova vyhlásenej v rámci grantového programu Bratislava pre všetkých 27.05.2021
840/2021 Štatút predstavenstva obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 27.05.2021
839/2021 Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom za rok 2020, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 27.05.2021
838/2021 Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2020, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o. 27.05.2021
837/2021 Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2020, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 27.05.2021
836/2021 Dohoda o obmedzení hospodárenia a využívania lesného celku podnikom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27.05.2021
835/2021 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta SR Bratislavy 27.05.2021
834/2021 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2018 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 9/2019 27.05.2021
833/2021 Dodatok č. 1 k Štatútu Výboru pre audit hlavného mesta SR Bratislavy 27.05.2021
832/2021 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 27.05.2021
831/2021 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k 30. 04. 2021 27.05.2021
830/2021 Rôzne 29.04.2021
829/2021 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 29.04.2021
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »