Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
353/2023 Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Čunovo, Schengenská ulica, parc. č. 2156, spoločnosti BBM Finance, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávneho usporiadanie vzťahu pod objektom 26.10.2023
352/2023 Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, ulica Púchovská, ako majetkovoprávneho usporiadania vzťahu pod stavbami garáží 26.10.2023
351/2023 Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie podľa Prílohy č. 1 za sekciu právnych služieb 26.10.2023
350/2023 Predloženie projektu "Mestá. Záhrady. Rozmanitosť – Bratislava a Viedeň sa spoločne zelenajú" do programu INTERREG SK-AT 26.10.2023
349/2023 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny nájmu nehnuteľnosti na Ivanskej ceste 21 v Bratislave, k. ú. Trnávka, v časti stavebných úprav predmetu nájmu, pre Súkromnú školu umeleckého priemyslu Bohumila Baču so sídlom v Bratislave 26.10.2023
348/2023 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Devín, MDDr. Jane Roštárovej 26.10.2023
347/2023 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, spoločnosti RENGL Slovensko, s.r.o., so sídlom v Banskej Bystrici 26.10.2023
346/2023 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, na realizáciu TIOP č. 7, pre Železnice Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave 26.10.2023
345/2023 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, na realizáciu projektu „Na Vyhliadke“ 26.10.2023
344/2023 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka na vybudovanie a užívanie prístupového bezbariérového vstupu do bytových domov 26.10.2023
343/2023 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, Ružinov, Petržalka, Dúbravka, pod kontajnerovými stojiskami 26.10.2023
342/2023 Návrh na schválenie Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta s účinnosťou od 10. 11. 2023 a zrušenie Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s účinnosťou od 01. 08. 2022, schválených uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1297/2022 26.10.2023
341/2023 Návrh na majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemkom v Bratislave, k. ú. Ružinov, k. ú. Nivy a k. ú. Staré Mesto, v rámci projektu „Modernizácia električkových tratí RUŽINOVSKÁ RADIÁLA“  26.10.2023
340/2023 Dodatok č. 3 k zmluve o spolupráci pri realizácií projektov v podfinancovaných mestských častiach hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 26.10.2023
339/2023 Analýza a návrh prerozdelenia výnosov z dočasného parkovania 26.10.2023
338/2023 Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2022 26.10.2023
337/2023 Personálne zmeny v orgánoch obchodných spoločností a organizácií s majetkovou účasťou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 26.10.2023
336/2023 Návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti MKK Grőssling s. r. o, so sídlom v Bratislave a na kúpu nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Medená ulica, parc. č. 21357/2 26.10.2023
335/2023 Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2022 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2022, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s. 26.10.2023
334/2023 Návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre spoločnosť Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o., na rok 2023 26.10.2023
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »