BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
306/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 966, pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Rezedová 3 v zastúpení spoločnosti H-PROBYT, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave 24.10.2019
305/2019 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 573/21, parc. č. 573/23, parc. č. 565/11 a parc. č. 565/12, Jánovi Ružovičovi a manželke Jane Ružovičovej a Jozefovi Ružovičovi 24.10.2019
304/2019 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa podielu 1/3 k pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5197/2, do vlastníctva Štefana Klimku 24.10.2019
303/2019 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 22198/8, parc. č. 22198/9, spoločnosti TRAJEKT PLUS, a. s., so sídlom v Bratislave 24.10.2019
302/2019 Návrh na schválenie dodatku č. 8/.../2019/N k Nájomnej zmluve č. 42/2010 zo dňa 20. 07. 2010, ktorým sa rozširuje a upresňuje predmet nájmu o časť pozemku parc. č. 4358/38 a parc. č. 2038/1 v Areáli zdravia Zlaté piesky, Senecká cesta 2 v Bratislave, k ú. Trnávka, predlžuje platnosť nájomnej zmluvy na dobu do 31. 12. 2029 a spresňujú podmienky užívania predmetu nájmu pre Cable, s.r.o., Šustekova 37, 851 04 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa 24.10.2019
301/2019 Návrh na schválenie dodatku č. 1 ku koncesnej zmluve na zabezpečenie prevádzky Tepelného hospodárstva v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, č. ÚEZ 122/2019 zo dňa 14. 06. 2019 24.10.2019
300/2019 Informácia o materiáloch, ktoré boli prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Incheba, a.s., dňa 21. júna 2019 24.10.2019
299/2019 Návrh na odvolanie a vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 24.10.2019
298/2019 Personálne zmeny v príspevkovej organizácii Metropolitný inštitút Bratislavy 24.10.2019
297/2019 Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 24.10.2019
296/2019 Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 24.10.2019
295/2019 Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 24.10.2019
294/2019 Návrh na zmenu stanov a štatútu predstavenstva obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 24.10.2019
293/2019 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta SR Bratislavy 24.10.2019
292/2019 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zmene názvu časti námestia v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 24.10.2019
291/2019 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava-Jarovce, Bratislava-Devínska Nová Ves a Bratislava-Rača 24.10.2019
290/2019 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 09. 2019 24.10.2019
289/2019 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 26.09.2019
288/2019 Rámcová náplň činností komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a zmene a názvu komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 26.09.2019
287/2019 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Haburská 1, Muškátová 48, Šándorova 2, 4, Súmračná 10, 12, 14, 16, Vrútocká 24, Vrútocká 38, Dvojkrížna 2, Bebravská 18, Hronská 10, Hagarova 1, Belinského 4, Vilová 5, Vilová 7, Vilová 11, Vilová 15, Vilová 17, Vilová 19, Jasovská 7, vlastníkom bytov 26.09.2019
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »