BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
1370/2022 Návrh  na zriadenie vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 6088/45, ulica Ladislava Dérera, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave 23.06.2022
1369/2022 Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby a užívania chodníka na pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Mýtna ulica, v prospech spoločnosti BLUMENTAL OFFICE I, s.r.o., so sídlom v Bratislave 23.06.2022
1368/2022 Návrh na zverenie pozemkov a stavebných objektov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, do správy mestskej príspevkovej organizácie Zoologická záhrada Bratislava 23.06.2022
1367/2022 Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, ulica Ivana Bukovčana, do správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 23.06.2022
1366/2022 Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, parc. č. 15581, k. ú. Ružinov, Sedmokrásková ulica, do priamej správy mestskej časti Bratislava-Ružinov 23.06.2022
1365/2022 Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, parc. č. 3557 a parc. č. 3558/5, k. ú. Vrakuňa, Dvojkrížna ulica, do priamej správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 23.06.2022
1364/2022 Návrh na schválenie odstránenia stavby súpis. č. 13236 – športovej haly, k. ú. Nové Mesto, na Pionierskej ulici v Bratislave 23.06.2022
1363/2022 Návrh na uzatvorenie dodatkov k zmluvám o nájme č. 088800842000 a č. 088802012000, týkajúcich sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Lamač, Devínska Nová Ves, so spoločnosťou Bory, a. s., so sídlom v Bratislave 23.06.2022
1362/2022 Návrh na schválenie predaja pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1860/18 a nasl., spoločnosti BILLA, s.r.o., a spoločnosti BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s.r.o., so sídlom v Bratislave 23.06.2022
1361/2022 Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 23028/19 a parc. č. 23028/18, Mgr. art. Filipovi Tůmovi a Nele Pociskovej ako majetkovoprávne usporiadanie  pozemkov pod stavbou 23.06.2022
1360/2022 Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2386/48 a nasl., MUDr. Anne Jenčíkovej a spol. ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod garážami v Slávičom údolí 23.06.2022
1359/2022 Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Pluhovej ulici 23.06.2022
1358/2022 Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Moravskej ulici 23.06.2022
1357/2022 Návrh na kúpu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, Pekná cesta, parc. č. 17358/1, parc. č. 17358/4, parc. č. 17358/5, parc. č. 17358/6 a parc. č. 17358/7, do výlučného vlastníctva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava 23.06.2022
1356/2022 Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Trnávka, stavba bufetu so súpis č. 18265 v lokalite Zlaté piesky, od Ing. PhD. Miroslava Hukela 23.06.2022
1355/2022 Návrh na kúpu pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, Zlaté Piesky, parc. č. 15850/36, parc. č. 15850/37, parc. č. 15850/42, parc. č. 15850/201, do výlučného vlastníctva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 23.06.2022
1354/2022 Návrh na nájom pozemku a stavby chodníka v Bratislave, k. ú. Petržalka, v súvislosti s realizáciou projektu modernizácie riadenia križovatky Furdekova – Šustekova – Mamateyova 23.06.2022
1353/2022 Návrh na nájom nebytových priestorov v stavbe so súpis. č. 136 na pozemku parc. č. 4 na Laurinskej 7 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 23.06.2022
1352/2022 Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.36 vo výmere 36,34 m² v stavbe bez súpisného čísla – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 23.06.2022
1351/2022 Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného pre nájomcov nebytových priestorov na Laurinskej 5 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, z dôvodu protipandemických opatrení a nesplnenia povinnosti prenajímateľa 23.06.2022
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »