BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
605/2020 Návrh personálnych zmien v komisii územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 22.10.2020
604/2020 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 885/13 a parc. č. 545/4, spoločnosti VYDRICA DEVELOPMENT, a.s., so sídlom v Bratislave 22.10.2020
603/2020 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením 22.10.2020
602/2020 Právna analýza k existencii možnosti vymáhania, možnosti jednostranného zápočtu a možnosti odplatného postúpenia peňažnej pohľadávky hlavného mesta SR Bratislavy voči spoločnosti J & T REAL ESTATE, a.s., v sume 1 051 963,09 Eur s príslušenstvom 22.10.2020
601/2020 Návrh na schválenie podmienok návratnej finančnej výpomoci pri uzatvorení zmluvy s Ministerstvom financií SR 22.10.2020
600/2020 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 22.10.2020
599/2020 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 09. 2020 22.10.2020
598/2020 Rôzne 24.09.2020
597/2020 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 24.09.2020
596/2020 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 249/2019 zo dňa 27. 06. 2019 – 28. 06. 2019, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Vrútockej 32, uznesenia č. 325/2019 zo dňa 24. 10. 2019, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu k bytovému domu na Trenčianskej 13 24.09.2020
595/2020 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Hrdličkova 19A vlastníkom bytov a garáží 24.09.2020
594/2020 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Haburská 23, Komárnická 34, Muškátová 8, Kvačalova 28, Kvetná 16, Koceľova 6, Bebravská 14, 16, 18, Družstevná 4, 6, 8, Riazanská 50, Pod Rovnicami 9, 11, 13, 15, 17, 19, Donnerova 7, Pribišova 9, Jána Stanislava 20C, Ušiakova 2, Šustekova 29, Znievska 3, vlastníkom bytov 24.09.2020
593/2020 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 503/2020 zo dňa 25. 06. 2020, ktorým bolo schválené zverenie nehnuteľného majetku do správy mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy 24.09.2020
592/2020 Návrh na zverenie pozemkov v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7721/1, 7721/3, 7721/39, nachádzajúcich sa v Grasalkovičovej záhrade v Bratislave, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 24.09.2020
591/2020 Návrh na zriadenie vecného bremena týkajúci sa pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15294/49, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, v prospech Univerzitnej nemocnice Bratislava 24.09.2020
590/2020 Návrh na uplatnenie alebo na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislava k pozemkom v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 674/145 a 674/146, ul. Rustaveliho, vo vlastníctve spoločnosti INTERCOM Development s.r.o. 24.09.2020
589/2020 Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemku v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2401/27, na Bartókovej ulici v Bratislave, vo vlastníctve JUDr. Ivety Michalčákovej a Ing. Bronislava Michalčáka 24.09.2020
588/2020 Návrh na ukončenie nájomných vzťahov odstúpením od nájomných zmlúv týkajúcich sa nebytových priestorov na Sedlárskej 4 a Laurinskej 5 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto 24.09.2020
587/2020 Petícia za doplnenie verejnej občianskej vybavenosti v lokalite Slnečnice – Zóna mesta a Zóna viladomy (Mestská časť Bratislava-Petržalka) 24.09.2020
586/2020 Petícia pod názvom Petícia – Zastavme hazard! 24.09.2020
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »