BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
249/2019 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Svetlá 3, Haburská 1, 3, 5, 7, Trnavská cesta 58, Muškátová 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, Muškátová 44, 46, 48, 50, 52, 54, Vrútocká 24, 26, 28, 30, 32, Vrútocká 34, 36, 38, 40, 42, Košická 10, 14, Bebravská 16, Podzáhradná 49, Hronská 2, 4, 6, Hronská 8, 10, Osadná 9, Sibírska 31, Hradištná 27, Pečnianska 15, Lachova 28, Budatínska 35, vlastníkom bytov 27.06.2019 - 28.06.2019
248/2019 Návrh na zriadenie vecných bremien na nehnuteľnostiach v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, medzi hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou Best in Parking - Slovakia s.r.o., so sídlom v Bratislave 27.06.2019 - 28.06.2019
247/2019 Návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva za účelom rozdelenia bytového domu Bodrocká 44 v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, na jednotlivé byty a nebytové priestory medzi hlavným mestom SR Bratislavou a mestskou časťou Bratislava-Podunajské Biskupice 27.06.2019 - 28.06.2019
246/2019 Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/7, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa – majetkovoprávne usporiadanie pozemku 27.06.2019 - 28.06.2019
245/2019 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 366/2008 zo dňa 06. 03. 2008, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Majerníkova 34/A 27.06.2019 - 28.06.2019
244/2019 Informácia o vykonaných krokoch ohľadom investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave 27.06.2019 - 28.06.2019
243/2019 (Návrh) Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Centra voľného času, Štefánikova 35, Bratislava 27.06.2019 - 28.06.2019
242/2019 Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle výzvy hlavného mesta SR Bratislavy na poskytnutie dotácie na realizáciu integračných projektov pre ľudí bez domova na rok 2019 27.06.2019 - 28.06.2019
241/2019 Návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na projekty mestských častí Dúbravky, Karlovej Vsi, Lamača, Petržalky, Rače, Rusoviec a Záhorskej Bystrice 27.06.2019 - 28.06.2019
240/2019 Informácia o preverení jednotlivých zámerov rozvoja mestskej hromadnej dopravy dopravným modelom ako plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 704/2016 časť C zo dňa 08. 12. 2016 27.06.2019 - 28.06.2019
239/2019 Informácia o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1405/2014 časť C bod 1 zo dňa 30. 01. 2014 – Akčný plán udržateľného energetického rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy 27.06.2019 - 28.06.2019
238/2019 Zóny bez pesticídov 27.06.2019 - 28.06.2019
237/2019 Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti 27.06.2019 - 28.06.2019
236/2019 Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2018 27.06.2019 - 28.06.2019
235/2019 Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 27.06.2019 - 28.06.2019
234/2019 Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 2019 27.06.2019 - 28.06.2019
233/2019 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 27.06.2019 - 28.06.2019
232/2019 Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Rača a k. ú Dúbravka do správy mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy 27.06.2019 - 28.06.2019
231/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov a stavieb v Bratislave, k. ú. Nivy, Slovenskej republike zastúpenej Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, v zastúpení spoločnosťou Zero Bypass Limited, organizačná zložka, a spoločnosťou D4R7 Construction s.r.o., so sídlom v Bratislave 27.06.2019 - 28.06.2019
230/2019 Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky k. ú. Ružinov, vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Univerzitnej nemocnice Bratislava 27.06.2019 - 28.06.2019
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »