BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
1336/2022 Správa o plneníí akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy za rok 2021 a akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy na rok 2022 23.06.2022
1335/2022 Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky zameranej na oblasť podpory cyklistickej dopravy vykonanej v kontrolovanom subjekte hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 23.06.2022
1334/2022 Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 2022 23.06.2022
1333/2022 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 23.06.2022
1332/2022 Návrh na majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemkom v Bratislave, k. ú. Čunovo, na rozšírenie vstupnej komunikácie do Čunova 23.06.2022
1331/2022 Návrh na odstúpenie od nájomnej zmluvy týkajúcej sa nebytového priestoru v stavbe súpis. č. 75 na pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11306, Budyšínska 1, s nájomcom Ľudovítom Zaťkom 23.06.2022
1330/2022 Návrh na ukončenie nájomného vzťahu k pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, odstúpením od zmluvy o nájme pozemku č. 08 83 0491 13 00 uzatvorenej so spoločnosťou M.J.A. s.r.o., so sídlom v Bratislave 23.06.2022
1329/2022 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa ukončenia nájomných zmlúv uzatvorených s vlastníkmi stánkov pred železničnou stanicou Bratislava-hlavná stanica 23.06.2022
1328/2022 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 660/2016 zo dňa 16. 11. 2016, ktorým sa schválil ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 818/20 a parc. č. 818/21, pre občianske združenie Pedál so sídlom v Bratislave 23.06.2022
1327/2022 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, občianskemu združeniu KoZa v Háji so sídlom v Bratislave 23.06.2022
1326/2022 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozšírenia  predmetu nájmu v zmluve o nájme č. 088300691400 v znení jej neskorších dodatkov uzatvorenej s obchodnou spoločnosťou Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave, sociálne zariadenie pre vodičov v Slávičom údolí, k. ú. Karlova Ves 23.06.2022
1325/2022 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku  v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 2895/1, spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s., so sídlom v Bratislave (ako víťazovi súťaže o ideový zámer Csákyho záhradníctvo – Záhrada Parková) 23.06.2022
1324/2022 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov, v stavbe na Gorkého 17, Laurinskej 20 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, novovznikajúcej neziskovej organizácii Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava, n. o. 23.06.2022
1323/2022 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2243/1, občianskemu združeniu Zóna Svetlá-Tichá-Slávičie, o.z., na zriadenie detského ihriska 23.06.2022
1322/2022 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, žiadateľovi mestskej časti Bratislava-Rača 23.06.2022
1321/2022 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3352, Jaserovi Mustafimu 23.06.2022
1320/2022 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v stavbe na Panskej 35 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre Lekáreň u Salvatora, n.o., so sídlom v Bratislave 23.06.2022
1319/2022 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v stavbe so súpis. č. 419 na pozemku parc. č. 21 na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre DONET, s.r.o., so sídlom v Bratislave 23.06.2022
1318/2022 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 1240 a parc. č. 1198, Jánovi Štefanšichovi 23.06.2022
1317/2022 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 3228, Petrovi Kertészovi a Róbertovi Kertészovi 23.06.2022
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »