BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
828/2021 Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 2555/661, Pod Zečákom, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave 29.04.2021
827/2021 Návrh na zriadenie vecného bremena týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15294/49, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v prospech Univerzitnej nemocnice Bratislava 29.04.2021
826/2021 Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1173/2 a parc. č. 1173/23, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľov, a priľahlých pozemkov parc. č. 1173/22 a parc. č. 1173/24, Toplianska ulica, Tomášovi Balaškovi a spol. 29.04.2021
825/2021 Návrh na ukončenie nájomného vzťahu výpoveďou nájomnej zmluvy týkajúcej sa nebytových priestorov – podzemnej parkovacej garáže na Námestí Martina Benku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, uzatvorenej medzi hlavným mestom SR Bratislavou a nájomcom Jaroslavom Červenkom 29.04.2021
824/2021 Návrh  na  ukončenie  nájomného  vzťahu  dohodnutého  zmluvou  o nájme pozemku č. 08-83-0773-05-00 výpoveďou prenajímateľa hlavného mesta SR Bratislavy, nájomcovi spoločnosti GLOBAL plus, s.r.o., so sídlom v Bratislave 29.04.2021
823/2021 Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy  k spoluvlastníckym podielom na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 5490, parc. č. 7145, parc. č. 7146, parc. č. 4313 a parc. č. 4314 29.04.2021
822/2021 Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom časti nebytových priestorov v prevádzkovej budove v areáli kúpaliska a prislúchajúceho vonkajšieho sedenia na Kúpalisku Rosnička, M. Schneidera-Trnavského 2/C v Bratislave, za účelom poskytovania služieb rýchleho občerstvenia 29.04.2021
821/2021 Návrh na schválenie partnerských dohôd so zahraničnými partnermi v rámci projektu Klimaticky odolná Bratislava – Pilotné projekty zamerané na dekarbonizáciu, energetickú účinnosť budov a udržateľné hospodárenie s dažďovou vodou v mestskom prostredí 29.04.2021
820/2021 Návrh na transformáciu Bratislavskej mestskej karty a vytvorenie Bratislavského mestského konta 29.04.2021
819/2021 Správa o výsledkoch kontroly vykonanej útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 29.04.2021
818/2021 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa odpustenia povinnosti zrealizovať investície nájomcom do budovy Starej tržnice v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, z dôvodu pretrvávajúcej pandémie COVID-19 v sume 79 891,11 Eur vrátane DPH, pre ALIANCIA STARÁ TRŽNICA – občianske združenie 29.04.2021
817/2021 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3121, pod kontajnerovým stojiskom k bytovému domu Ušiakova 10, 12, 14, 16 29.04.2021
816/2021 Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemok vo vlastníctve spoločnosti Tatra banka, a.s., so sídlom v Bratislave 29.04.2021
815/2021 Návrh na predaj alebo zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a spoločnosti BELL INVEST s. r. o., so sídlom v Bratislave 29.04.2021
814/2021 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 14963/2, ulica Na križovatkách, žiadateľom Ing. Petrovi Turlíkovi a manželke MUDr. Zuzane Turlíkovej bytom v Bratislave 29.04.2021
813/2021 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 848/2009 zo dňa 17. 12. 2009, ktorým bol schválený nájom nebytových priestorov na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre Úniu miest Slovenska so sídlom v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa 29.04.2021
812/2021 Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave pre nájomcu ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – Event Medical Solutions, s. r. o., za účelom prevádzkovania mobilného odberového miesta na RT-PCR laboratórnu alebo inú diagnostiku ako prípad hodný osobitného zreteľa 29.04.2021
811/2021 Informácia o vzdaní sa členstva poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy Jána Hrčku v komisii pre ochranu verejného poriadku a v komisii pre školstvo, vzdelávanie a šport Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 29.04.2021
810/2021 Návrh na pridelenie dotácií v grantovom Podprograme 2 na podporu športových a vzdelávacích podujatí pre projekty v sume od 3 320,00 Eur do 10 000,00 Eur 29.04.2021
809/2021 Návrh prerozdelenia finančných prostriedkov z grantového podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave 29.04.2021
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »