BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
338/2019 Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta Bratislavy, do správy mestským častiam, za účelom zhodnotenia a zveľadenia majetku mesta 21.11.2019
337/2019 Vyhodnotenie spolupráce so záujmovým združením Slovenský dom Centrope v roku 2019 a návrh na ukončenie členstva v združení 21.11.2019
336/2019 Nadácia mesta Bratislavy 21.11.2019
335/2019 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 518/5, a návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 518/7, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou 21.11.2019
334/2019 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, v lokalite Železničnej ulice, parc. č. 37/8, Jozefíne Kocúrovej 21.11.2019
333/2019 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 16952/178, spoločnosti Bjoern s.r.o., so sídlom v Bratislave 21.11.2019
332/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme pozemku a stavby č. 7/2019 na dobu určitú od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 pre JURIŠTA spol. s r.o., so sídlom v Bratislave 21.11.2019
331/2019 Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka a k. ú. Rača, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky a stavby v k. ú. Záhorská Bystrica, vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja so sídlom v Bratislave 21.11.2019
330/2019 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 21.11.2019
329/2019 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 10. 2019 21.11.2019
328/2019 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 24.10.2019
327/2019 Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 24.10.2019
326/2019 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 580/2012 zo dňa 26. 04. 2012, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Nejedlého 45 24.10.2019
325/2019 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Trenčianska 13, Vážska 21, Nejedlého 35, Štefana Králika 12, Tupolevova 8, Námestie hraničiarov 13, Furdekova 8, Vilová 15, Vilová 17, Vilová 19, vlastníkom bytov 24.10.2019
324/2019 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Vtáčiková cesta 27, 29, v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1832/98, 1832/11, vlastníkom bytov a garáží 24.10.2019
323/2019 Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k.ú. Karlova Ves, parc. č. 3724/3, v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov SILEVKA so sídlom v Bratislave a v k. ú. Dúbravka, parc. č. 2790/3, v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov Prvá SVB Zúbekova so sídlom v Bratislave 24.10.2019
322/2019 Návrh na zrušenie predkupného práva vyplývajúceho z kúpnej zmluvy č. 0404000798 na pozemky v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 3379/6 a parc. č. 3379/10 24.10.2019
321/2019 Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 2669/5, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľky a priľahlý pozemok parc. č. 2669/22, do vlastníctva žiadateľky 24.10.2019
320/2019 Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 5018/333 a parc. č. 5018/334, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Jána Gajdoša a Ing. Miroslavy Gajdošovej, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve žiadateľov 24.10.2019
319/2019 Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4640/1, Martinengova ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 24.10.2019
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »