BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
574/2020 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 14838/3, do vlastníctva Mika Somíka v celosti 24.09.2020
573/2020 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 200/2, manželom Stanislave Mészárošovej a Mariánovi Mészárošovi 24.09.2020
572/2020 Návrh na prihlásenie sa do dražby nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, situovaných v blízkosti Horského parku 24.09.2020
571/2020 Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o. 24.09.2020
570/2020 Personálne zmeny v orgánoch príspevkovej organizácie Zoologická záhrada Bratislava 24.09.2020
569/2020 Personálne zmeny v dozornej rade obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, a v dozornej rade obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 24.09.2020
568/2020 Návrh na odvolanie riaditeľky rozpočtovej organizácie Domov seniorov Lamač, Na barine 5, 841 03 Bratislava, a návrh na poverenie vedením mestskej rozpočtovej organizácie Domov seniorov Lamač, Na barine 5, 841 03 Bratislava 24.09.2020
567/2020 Personálne zmeny v Mestskej polícii hlavného mesta SR Bratislavy 24.09.2020
566/2020 Menovanie člena/členky správnej rady Nadácie mesta Bratislavy 24.09.2020
565/2020 Návrh na poskytnutie dotácií v rámci grantového programu Strategická podpora kultúrnych podujatí pre rok 2020 24.09.2020
564/2020 Návrh na pridelenie dotácií v Podprograme 2 Grantového programu na podporu športových a vzdelávacích podujatí pre projekty v sume od 3 320,00 Eur do 10 000,00 Eur (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE) 24.09.2020
563/2020 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zmene názvu častí verejných priestranstiev v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 24.09.2020
562/2020 Zúčtovanie vzťahov Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť s rozpočtom hlavného mesta za rok 2019 24.09.2020
561/2020 Informácia o odpísaných pohľadávkach hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019 24.09.2020
560/2020 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 24.09.2020
559/2020 Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2020 24.09.2020
558/2020 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 06.2020, 31. 07.2020 a k 31. 08. 2020 24.09.2020
557/2020 Informácia o vzdaní sa členstva Dany Marekovej ako občianky-neposlankyne v komisii územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 24.09.2020
556/2020 Návrh na tajnú voľbu podľa čl. 9 ods. 1 písm. b/ rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy Mgr. Petra Pilinského, poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, za predsedu komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 24.09.2020
555/2020 Návrh na voľbu člena Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy 24.09.2020
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »