BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
238/2019 Zóny bez pesticídov 27.06.2019 - 28.06.2019
237/2019 Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti 27.06.2019 - 28.06.2019
236/2019 Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2018 27.06.2019 - 28.06.2019
235/2019 Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 27.06.2019 - 28.06.2019
234/2019 Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 2019 27.06.2019 - 28.06.2019
233/2019 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 27.06.2019 - 28.06.2019
232/2019 Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Rača a k. ú Dúbravka do správy mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy 27.06.2019 - 28.06.2019
231/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov a stavieb v Bratislave, k. ú. Nivy, Slovenskej republike zastúpenej Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, v zastúpení spoločnosťou Zero Bypass Limited, organizačná zložka, a spoločnosťou D4R7 Construction s.r.o., so sídlom v Bratislave 27.06.2019 - 28.06.2019
230/2019 Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky k. ú. Ružinov, vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Univerzitnej nemocnice Bratislava 27.06.2019 - 28.06.2019
229/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 432/1 a parc. č. 432/11, Občianskemu združeniu Odyseus so sídlom v Bratislave 27.06.2019 - 28.06.2019
228/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – časti strechy vo výmere 454,10 m² na stavbe so súpis. č. 5100, postavenej na pozemku, parc. č. 5605/1, nachádzajúcej sa na Dudvážskej č. 6 v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, pre nájomcu GALILEO SCHOOL, s.r.o., so sídlom v Bratislave 27.06.2019 - 28.06.2019
227/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, Staré Mesto, Dúbravka, Karlova Ves, na vybudovanie kontajnerových stojísk 27.06.2019 - 28.06.2019
226/2019 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3417/4 a parc. č. 3416/7, a návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3416/181 a parc. č. 3416/182, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami, spoločnosti AGADU s. r. o. , so sídlom v Bratislave 27.06.2019 - 28.06.2019
225/2019 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, Piesková ulica, k. ú. Rača, parc. č. 2471/51, Ing. Imrichovi Bérešovi a Jane Machatovej 27.06.2019 - 28.06.2019
224/2019 Návrh na schválenie nájmu ľadových plôch a šatní na zimných štadiónoch v správe mestskej príspevkovej organizácie STARZ pre občianske združenia Jumping Joe a HOBA BRATISLAVA ako prípad hodný osobitného zreteľa 27.06.2019 - 28.06.2019
223/2019 Návrh na schválenie nájmu Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave pre Slovenskú volejbalovú federáciu na usporiadanie Majstrovstiev Európy 2019 vo volejbale žien ako prípad hodný osobitného zreteľa 27.06.2019 - 28.06.2019
222/2019 Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove pri kríži 27.06.2019 - 28.06.2019
221/2019 Petícia za vypracovanie urbanistickej štúdie – Riešenie zóny Petržalka-stred, Námestie Jána Pavla II. 27.06.2019 - 28.06.2019
220/2019 Petícia proti konceptu Urbanistickej štúdie „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka.“ 27.06.2019 - 28.06.2019
219/2019 Návrh spoločného Programového vyhlásenia primátora hlavného mesta SR Bratislavy a poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 – 2022 27.06.2019 - 28.06.2019
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »