Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
253/2023 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3141/5, občianskemu združeniu DanceArt, so sídlom v Bratislave 29.06.2023
252/2023 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, Bc. Ľubomíre Dóšovej 29.06.2023
251/2023 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa uzatvorenia nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Petržalka, Panónska cesta, so spoločnosťou Lardia s. r. o., so sídlom v Bratislave 29.06.2023
250/2023 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1002/2021 zo dňa 21. 10. 2021, ktorým bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom častí pozemkov pod reklamnými stavbami a dohoda o urovnaní vzájomných vzťahov so spoločnosťou NUBIUM, s. r. o, so sídlom v Bratislave 29.06.2023
249/2023 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru vo výmere 259,77 m² na prízemí v stavbe bez súpis. č. na Jurigovom námestí 1 Bratislave, k. ú. Karlova Ves, pre občianske združenie KOLO n.o. so sídlom v Bratislave 29.06.2023
248/2023 Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní vzájomných vzťahov a návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave pod reklamnými stavbami typu „billboard“, spoločnosti euroAWK, spol. s r. o., so sídlom v Bratislave 29.06.2023
247/2023 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 78/2023 zo dňa 16. 02. 2023, ktorým bola schválená zámena nehnuteľností so Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave 29.06.2023
246/2023 Návrh na schválenie ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa uzatvorenia zmluvy o budúcej zámennej zmluve s Bratislavským samosprávnym krajom, k. ú. Nivy, Velehradská ulica 29.06.2023
245/2023 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5269/60, Podzáhradná ulica, Mgr. Petrovi Kováčovi s manželkou 29.06.2023
244/2023 Návrh  na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 17049/8 a parc. č. 17049/13, Rožňavská ulica, spoločnosti T.O.P. HOLDING, a. s., so sídlom v Bratislave 29.06.2023
243/2023 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, Sabinovská ulica,  spoločnosti Zatek s. r. o., so sídlom v Bratislave 29.06.2023
242/2023 Návrh na predaj pozemkov ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, Komárňanská ulica, spoločnosti AlcaNivy, a.s., so sídlom v Bratislave 29.06.2023
241/2023 Návrh dodatku č. 4 Zriaďovacej listiny organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 29.06.2023
240/2023 Návrh na zrušenie Nadácie Bratislava, založenej dňa 20. 12. 2004, jej vstup do likvidácie a vymenovanie likvidátora 29.06.2023
239/2023 Návrh na zmenu štatútu neziskovej organizácie Bratislavská organizácia bývania, n.o. 29.06.2023
238/2023 Riadne individuálne účtovné závierky za rok 2022 a návrhy na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2022 obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 29.06.2023
237/2023 Návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre obchodné spoločnosti mesta na rok 2023 29.06.2023
236/2023 Zmeny v orgánoch a zakladateľských dokumentoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy 29.06.2023
235/2023 Návrh dodatku č. 1 k dohode o urovnaní všetkých vzájomných nárokov, práv a pohľadávok, súvisiacich s investičným projektom „RIVERSIDE CITY BRATISLAVA“ (neskôr „River Park II“, v súčasnosti „Nové PKO“) medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavy a spoločnosťou WOAL s.r.o. so sídlom v Bratislave 29.06.2023
234/2023 Návrh na zmenu Štatútu fondu rozvoja bývania hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 29.06.2023
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »