BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
1270/2022 Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor 26.05.2022
1269/2022 Informácia o preskúmaní Územného plánu zóny celomestské centrum – časť Petržalka, územie medzi Starým mostom a Prístavným mostom, v znení zmien a doplnkov 26.05.2022
1268/2022 Koncepcia mestských inovácií 26.05.2022
1267/2022 Aktualizácia Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy 26.05.2022
1266/2022 Správa o fungovaní Projektu dostupného bývania so sociálnou podporou a návrh aktualizácie štatútu 26.05.2022
1265/2022 Monitorovacia správa Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2020 – 2021 za rok 2021 26.05.2022
1264/2022 Žiadosť o poskytnutie dotácie organizácii – občianskemu združeniu Centrum Terapeutických Služieb 26.05.2022
1263/2022 Návrh na schválenie odporúčaní grantových komisií v 4 výzvach vyhlásených v rámci grantového programu Bratislava pre všetkých 26.05.2022
1262/2022 Návrh na poskytnutie dotácie Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Bratislava-Petržalka I., v sume 40 000,00 eur na projekt Rekonštrukcia Kaplnky sv. Kríža 26.05.2022
1261/2022 Návrh riešenia zverenia pozemkov medzi mestom a mestskými časťami 26.05.2022
1260/2022 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 26.05.2022
1259/2022 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov a stavby na Bazovej 8 v Bratislave, k. ú. Nivy, mestskej príspevkovej organizácie Komunálny podnik Bratislavy so sídlom v Bratislave 26.05.2022
1258/2022 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov a stavieb na Technickej 6 v Bratislave, k. ú. Trnávka, pre mestskú príspevkovú organizáciu Komunálny podnik Bratislavy so sídlom v Bratislave 26.05.2022
1257/2022 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 737/2021 zo dňa 18. 02. 2021, ktorým bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom časti pozemku v k. ú. Trnávka, parc. č. 16948/2, spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave 26.05.2022
1256/2022 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1234/2013 zo dňa 25. a 26. 09. 2013 a č. 1331/2013 zo dňa 21. 11. 2013, ktorými bol schválený nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Bratislavské podhradie, s.r.o., so sídlom v Bratislave 26.05.2022
1255/2022 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1235 a parc. č. 2479/6, spoločnosti ITB Development a.s., so sídlom v Bratislave 26.05.2022
1254/2022 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3419 a parc. č. 3651/462, Ing. arch. Adriane Halgašovej, Ing. arch. Petrovi Halgašovi a Ing. Dušanovi Janerle 26.05.2022
1253/2022 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 3884/1, spoločnosti Rakyta Land Development, a.s., so sídlom v Bratislave 26.05.2022
1252/2022 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, spoločnosti D O A S, a.s., so sídlom v Bratislave 26.05.2022
1251/2022 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15196/7, vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu Trnavská cesta 164/44-48 v zastúpení spoločnosťou VSD, s.r.o., so sídlom v Bratislave 26.05.2022
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »