Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
439/2024 Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4757/27 a nasl., vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, za byty v bytovom dome na Zvolenskej 3, postavenom na pozemku parc. č. 9580/1 v k. ú. Nivy, vo vlastníctve Ing. Gustáva Lacu 29.02.2024
438/2024 Návrh na majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemkom v Bratislave, k. ú. Ružinov, Staré Mesto, Nivy a Čunovo, v rámci projektu „Modernizácia električkových tratí RUŽINOVSKÁ RADIÁLA“ 29.02.2024
437/2024 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov a nájmu zariadenia kuchyne v Domove pri kríži 29.02.2024
436/2024 Zmeny v orgánoch a zakladateľských dokumentoch obchodných spoločností a organizácii s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy  29.02.2024
435/2024 Návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre obchodné spoločnosti mesta na rok 2024 (Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Technické siete Bratislava, a.s., Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o) 29.02.2024
434/2024 Ďalšia fáza rekonštrukcie, modernizácie a technického zhodnotenia plavárne Pasienky - predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci výzvy Fondu na podporu športu č. 2023/001 29.02.2024
433/2024 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2016 a č. 6/2018 29.02.2024
432/2024 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2023 o dani za ubytovanie 29.02.2024
431/2024 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 400/2023 zo dňa 14.12. 2023, ktorým schválilo rozdelenie štátnej dotácie v prípade prijatia finančných prostriedkov od Ministerstva financií Slovenskej republiky na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 705/2023  29.02.2024
430/2024 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2024 29.02.2024
429/2024 Návrh na vysporiadanie premlčaných neidentifikovateľných pohľadávok z minulých období 29.02.2024
428/2024 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k 31. 12. 2023 a k 31. 01. 2024 29.02.2024
427/2024 Vyhlásenie nastúpenia náhradníka Mgr. Pavla Škápika na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 29.02.2024
426/2023 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 14.12.2023
425/2023 Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, pod športovými ihriskami, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka 14.12.2023
424/2023 Návrh na zverenie pozemkov a stavby v Bratislave, k. ú. Rača, Žarnovická-Cígeľská ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Rača 14.12.2023
423/2023 Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, Sedmokrásková ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov 14.12.2023
422/2023 Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 22021/1, Račianska ulica, v prospech spoločnosti ALLWA, s. r. o., so sídlom v Bratislave 14.12.2023
421/2023 Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, Ružičková ulica, Ing. Jane Hudecovej ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov zastavaných stavbami vo vlastníctve žiadateľky a predaj priľahlého pozemku 14.12.2023
420/2023 Návrh na uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve so SLOVENSKÝM VODOHOSPODÁRSKYM PODNIKOM, štátny podnik, a na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Petržalka, v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., so sídlom v Bratislave, pre účely stavby NS MHD II. Etapa 14.12.2023
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »