BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
728/2021 Návrh na schválenie Dodatku č. 10/.../2021/N na predĺženie doby nájmu o 1 rok pre nájomcu VD Hostels,  s. r. o., Komárňanská 69, Bratislava, na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu ako prípad hodný osobitného zreteľa 18.02.2021
727/2021 Návrh na schválenie Dodatku č. 12/.../2021/N na predĺženie doby nájmu o 1 rok pre nájomcu JANKOVICH SK, s. r. o., Trnková 74, Bratislava, na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu ako prípad hodný osobitného zreteľa 18.02.2021
726/2021 Návrh na schválenie dodatku č. 9/.../2021/N na predĺženie doby nájmu o 1 rok pre nájomcu Nectar Land, s. r. o., Česká 21, Bratislava, na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu ako prípad hodný osobitného zreteľa 18.02.2021
725/2021 Návrh na schválenie dodatku č. 7/.../2021/N na predĺženie doby nájmu o 1 rok pre nájomcu PRESSO Plus s.r.o., Farského 20, Bratislava, na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu ako prípad hodný osobitného zreteľa 18.02.2021
724/2021 Návrh na schválenie prípadov hodných osobitného zreteľa týkajúcich sa nájmov častí pozemku v k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1235/10, v správe mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy a nájmu administratívnych kontajnerov vo vlastníctve mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 6 žiadateľom 18.02.2021
723/2021 Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove seniorov Lamač, Na barine 5, 841 03 Bratislava 18.02.2021
722/2021 Zmluva o spolupráci na dosiahnutie dojednaného účelu – Odkanalizovanie Páleniska 18.02.2021
721/2021 Personálne zmeny v dozornej rade obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 18.02.2021
720/2021 Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 18.02.2021
719/2021 Návrh na zlúčenie spoločnosti Infra Services, a. s., so spoločnosťou Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 18.02.2021
718/2021 Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie 18.02.2021
717/2021 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 12. 2020 a k 31. 1. 2021 18.02.2021
716/2021 Návrh na schválenie zmluvy o výpožičke nebytových priestorov za účelom prevádzkovania mobilného odberového miesta na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave 25.01.2021
715/2021 Návrh na schválenie výpožičiek nebytových priestorov za účelom prevádzkovania mobilných odberových miest 25.01.2021
714/2020 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 17.12.2020
713/2020 Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave 17.12.2020
712/2020 Návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Rusovce, parc. č. 288 a nasl., s Alojzom Krennom a spol. 17.12.2020
711/2020 Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu 1/80 na nehnuteľnosti v k. ú. Karlova Ves, pozemku parc. č. 3591, vo vlastníctve Jany Ruskovej 17.12.2020
710/2020 Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemku parc. č. 1812 a parkoviska nachádzajúceho sa na Šintavskej ulici, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka 17.12.2020
709/2020 Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, v lokalite Horné Šajby, Hubeného a Kadnárova, do správy mestskej časti Bratislava-Rača 17.12.2020
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »