BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
318/2019 Návrh oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na predaj kovového šrotu uloženého na Jurajovom dvore 24.10.2019
317/2019 Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v budove Kúpaliska Lamač v Bratislave, ul. Pod násypom 24.10.2019
316/2019 Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave 24.10.2019
315/2019 Aktualizácia celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy 24.10.2019
314/2019 Informácia o podaní on line vyjadrení hlavného mesta SR Bratislavy o uzneseniach o nesúhlase trasovania ropovodu Bratislava-Schwechat Pipeline 24.10.2019
313/2019 Ročná správa o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020 za rok 2018 24.10.2019
312/2019 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 24.10.2019
311/2019 Návrh na vysporiadanie pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, v prospech verejnoprospešnej stavby „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor-Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica-Janíkov dvor“ – pokračovanie 24.10.2019
310/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavebných objektov Električkové priecestie Račianska ulica, Električkové priecestie Malé Krasňany, Preložka trolejového vedenia Rožňavská a stavby Oprava električkovej trate na Špitálskej ulici, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave 24.10.2019
309/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11799 a parc. č. 11800/1, Univerzite Komenského v Bratislave a Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave so sídlom v Bratislave 24.10.2019
308/2019 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, lokalita Mierová ulica, do vlastníctva Slovenskej republiky – správy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 24.10.2019
307/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku   Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 579/100, pre Materskú školu sv. Vincenta de Paul so sídlom v Bratislave 24.10.2019
306/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 966, pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Rezedová 3 v zastúpení spoločnosti H-PROBYT, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave 24.10.2019
305/2019 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 573/21, parc. č. 573/23, parc. č. 565/11 a parc. č. 565/12, Jánovi Ružovičovi a manželke Jane Ružovičovej a Jozefovi Ružovičovi 24.10.2019
304/2019 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa podielu 1/3 k pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5197/2, do vlastníctva Štefana Klimku 24.10.2019
303/2019 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 22198/8, parc. č. 22198/9, spoločnosti TRAJEKT PLUS, a. s., so sídlom v Bratislave 24.10.2019
302/2019 Návrh na schválenie dodatku č. 8/.../2019/N k Nájomnej zmluve č. 42/2010 zo dňa 20. 07. 2010, ktorým sa rozširuje a upresňuje predmet nájmu o časť pozemku parc. č. 4358/38 a parc. č. 2038/1 v Areáli zdravia Zlaté piesky, Senecká cesta 2 v Bratislave, k ú. Trnávka, predlžuje platnosť nájomnej zmluvy na dobu do 31. 12. 2029 a spresňujú podmienky užívania predmetu nájmu pre Cable, s.r.o., Šustekova 37, 851 04 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa 24.10.2019
301/2019 Návrh na schválenie dodatku č. 1 ku koncesnej zmluve na zabezpečenie prevádzky Tepelného hospodárstva v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, č. ÚEZ 122/2019 zo dňa 14. 06. 2019 24.10.2019
300/2019 Informácia o materiáloch, ktoré boli prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Incheba, a.s., dňa 21. júna 2019 24.10.2019
299/2019 Návrh na odvolanie a vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 24.10.2019
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »