BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
1350/2022 Návrh na zverenie bratislavských lavičiek mestským častiam hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mestskej príspevkovej organizácií MARIANUM – pohrebníctvo mesta Bratislavy 23.06.2022
1349/2022 Návrh na schválenie nájmu nebytového priestoru vo výmere 8 m² v stavbe so súpisným číslom 7783, nehnuteľná kultúrna pamiatka, na Hodonínskej 44 v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 23.06.2022
1348/2022 Návrh na schválenie výpožičky dlhodobého hnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy mestskej príspevkovej organizácii Komunálny podnik Bratislava 23.06.2022
1347/2022 Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia náhradných nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení neskorších predpisov 23.06.2022
1346/2022 Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže – prenájom stavby a pozemku na Partizánskej lúke s cieľom prevádzkovať bufet, vonkajšie sedenie a prevádzkovať verejné toalety 23.06.2022
1345/2022 Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti 23.06.2022
1344/2022 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 740/2021 zo dňa 18. 02. 2021, ktorým bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom častí pozemkov pod reklamnými stavbami a dohoda o urovnaní vzájomných vzťahov so spoločnosťou Akzent BigBoard, a.s., so sídlom v Bratislave 23.06.2022
1343/2022 Informácia o práci pracovnej skupiny a zoznam podnetov navrhnutých do zmien a doplnkov územného plánu zóny Aktualizácia územného plánu zóny A6 Bratislava v znení zmien a doplnkov, (Slavín), máj 2022 23.06.2022
1342/2022 Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt – Revitalizácia verejných priestorov okolia cintorína Karlova Ves – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu (kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87) 23.06.2022
1341/2022 Deklarovanie finančnej spôsobilosti (spolufinancovanie) prijímateľa na projekt „Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“ 23.06.2022
1340/2022 Zmluva o členstve medzi medzinárodnou sieťou ICORN a hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou 23.06.2022
1339/2022 Plán implementácie priorít a cieľov Koncepcie rozvoja centier voľného času 23.06.2022
1338/2022 Žiadosť o poskytnutie dotácie organizácii DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia 23.06.2022
1337/2022 Metodika komunitného plánovania sociálnych služieb v Bratislave 23.06.2022
1336/2022 Správa o plneníí akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy za rok 2021 a akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy na rok 2022 23.06.2022
1335/2022 Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky zameranej na oblasť podpory cyklistickej dopravy vykonanej v kontrolovanom subjekte hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 23.06.2022
1334/2022 Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 2022 23.06.2022
1333/2022 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 23.06.2022
1332/2022 Návrh na majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemkom v Bratislave, k. ú. Čunovo, na rozšírenie vstupnej komunikácie do Čunova 23.06.2022
1331/2022 Návrh na odstúpenie od nájomnej zmluvy týkajúcej sa nebytového priestoru v stavbe súpis. č. 75 na pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11306, Budyšínska 1, s nájomcom Ľudovítom Zaťkom 23.06.2022
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »