BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
654/2020 Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o. 26.11.2020
653/2020 Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 26.11.2020
652/2020 Personálne zmeny v dozornej rade obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 26.11.2020
651/2020 Návrh na zmenu stanov a štatútu predstavenstva obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 26.11.2020
650/2020 Právna analýza k existencii možnosti vymáhania, možnosti jednostranného zápočtu, možnosti odplatného postúpenia peňažnej pohľadávky hlavného mesta SR Bratislavy voči spoločnosti J & T REAL ESTATE, a.s. 26.11.2020
649/2020 Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie 26.11.2020
648/2020 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 26.11.2020
647/2020 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 10. 2020 26.11.2020
646/2020 Návrh na zamedzenie realizácie nepovolenej stavby 26.11.2020
645/2020 Rôzne 22.10.2020
644/2020 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 22.10.2020
643/2020 Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 22.10.2020
642/2020 Návrh dodatku č. 14 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 22.10.2020
641/2020 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v hromadných garážach Hanulova obj. C vlastníkom garáží 22.10.2020
640/2020 Návrh na odkúpenie bytov a garážových státí na Mierovej ulici v Bratislave, k. ú. Ružinov, vo vlastníctve MH Manažment, a. s., do výlučného vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy 22.10.2020
639/2020 Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 19731/2, Ing. Martinovi Paláskovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa 22.10.2020
638/2020 Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3668/17, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa – majetkovoprávne usporiadanie pozemku 22.10.2020
637/2020 Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR č. 1410/2014 zo dňa 30. 01. 2014 v znení uznesenia č. 414/2020 zo dňa 27. 02. 2020, ktorým sa zrušuje uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 908/2010 zo dňa 25. 02. 2010 v znení uznesení č. 80/2011 zo dňa 28. 04. 2011 a č. 1055/2013 zo dňa 24. – 25. 04. 2013 a schvaľujú všeobecné podmienky obchodných verejných súťaží na prevod a nájom nehnuteľného majetku 22.10.2020
636/2020 Ročná správa o stave obecného bytového fondu za kalendárny rok 2019 22.10.2020
635/2020 Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 22.10.2020
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »