BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
229/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 432/1 a parc. č. 432/11, Občianskemu združeniu Odyseus so sídlom v Bratislave 27.06.2019 - 28.06.2019
228/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – časti strechy vo výmere 454,10 m² na stavbe so súpis. č. 5100, postavenej na pozemku, parc. č. 5605/1, nachádzajúcej sa na Dudvážskej č. 6 v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, pre nájomcu GALILEO SCHOOL, s.r.o., so sídlom v Bratislave 27.06.2019 - 28.06.2019
227/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, Staré Mesto, Dúbravka, Karlova Ves, na vybudovanie kontajnerových stojísk 27.06.2019 - 28.06.2019
226/2019 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3417/4 a parc. č. 3416/7, a návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3416/181 a parc. č. 3416/182, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami, spoločnosti AGADU s. r. o. , so sídlom v Bratislave 27.06.2019 - 28.06.2019
225/2019 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, Piesková ulica, k. ú. Rača, parc. č. 2471/51, Ing. Imrichovi Bérešovi a Jane Machatovej 27.06.2019 - 28.06.2019
224/2019 Návrh na schválenie nájmu ľadových plôch a šatní na zimných štadiónoch v správe mestskej príspevkovej organizácie STARZ pre občianske združenia Jumping Joe a HOBA BRATISLAVA ako prípad hodný osobitného zreteľa 27.06.2019 - 28.06.2019
223/2019 Návrh na schválenie nájmu Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave pre Slovenskú volejbalovú federáciu na usporiadanie Majstrovstiev Európy 2019 vo volejbale žien ako prípad hodný osobitného zreteľa 27.06.2019 - 28.06.2019
222/2019 Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove pri kríži 27.06.2019 - 28.06.2019
221/2019 Petícia za vypracovanie urbanistickej štúdie – Riešenie zóny Petržalka-stred, Námestie Jána Pavla II. 27.06.2019 - 28.06.2019
220/2019 Petícia proti konceptu Urbanistickej štúdie „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka.“ 27.06.2019 - 28.06.2019
219/2019 Návrh spoločného Programového vyhlásenia primátora hlavného mesta SR Bratislavy a poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 – 2022 27.06.2019 - 28.06.2019
218/2019 Personálne zmeny v orgánoch organizácie Generálny investor Bratislavy 27.06.2019 - 28.06.2019
217/2019 Personálne zmeny v orgánoch organizácie Mestské lesy v Bratislave 27.06.2019 - 28.06.2019
216/2019 Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s. 27.06.2019 - 28.06.2019
215/2019 Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 27.06.2019 - 28.06.2019
214/2019 Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 27.06.2019 - 28.06.2019
213/2019 Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločností Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 27.06.2019 - 28.06.2019
212/2019 Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s. 27.06.2019 - 28.06.2019
211/2019 Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 27.06.2019 - 28.06.2019
210/2019 Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2018, návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2018, návrhu na zmenu stanov spoločnosti, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s., a návrh na schválenie zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v predstavenstve spoločnosti 27.06.2019 - 28.06.2019
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »