BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
808/2021 Návrh na odvolanie riaditeľa rozpočtovej organizácie RETEST centrum pre deti a rodiny, Ľadová 11, 811 05 Bratislava, IČO 37926012, a návrh na vymenovanie riaditeľky rozpočtovej organizácie RETEST centrum pre deti a rodiny, Ľadová 11, 811 05 Bratislava, IČO 37926012 29.04.2021
807/2021 Dopad pandémie COVID-19 a protiopatrení na finančnú situáciu obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 29.04.2021
806/2021 Personálne zmeny v príspevkovej organizácii MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 29.04.2021
805/2021 Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 29.04.2021
804/2021 Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o. 29.04.2021
803/2021 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Čunovo 29.04.2021
802/2021 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu predĺženia existujúcej ulice v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 29.04.2021
801/2021 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu novovzniknutej ulice v mestskej časti Bratislava-Rača 29.04.2021
800/2021 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o pomenovaní verejných priestranstiev v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 29.04.2021
799/2021 Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie 29.04.2021
798/2021 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 03. 2021 29.04.2021
797/2021 Informácia o interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 25.03.2021
796/2021 Informácia o vzdaní sa členstva Michala Šula a Vladimíra Pčolinského ako občanov-neposlancov v komisii pre ochranu verejného poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 25.03.2021
795/2021 Informácia o účasti členov-neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 25.03.2021
794/2021 Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave 25.03.2021
793/2021 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 827/2017 zo dňa 24. 05. 2017, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Hany Meličkovej 9, uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 249/2019 zo dňa 27. 06. 2019 – 28. 06. 2019, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Haburskej 7, uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 548/2020 zo dňa 25. 06. 2020, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Jána Stanislava 20B – 20D, uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 594/2020 zo dňa 24. 09. 2020, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Jána Stanislava 20C 25.03.2021
792/2021 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Trenčianska 13, Košická 41, Družstevná 4, Silvánska 29, Hanulova 11, Tupolevova 3, Hálova 8, Pifflova 8, Jungmannova 20, Osuského 28, vlastníkom bytov 25.03.2021
791/2021 Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 201,09 m² v stavbe so súpis. č. 136 na pozemku parc. č. 4 na Laurinskej ulici č. 7 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 25.03.2021
790/2021 Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 259,77 m² v stavbe so súpis. č. 5962 na pozemku parc. č. 1160/6 na Jurigovom námestí 1 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 25.03.2021
789/2021 Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 9241/1, 2, 3, 4 a 9372 a 9383/1, do správy mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave 25.03.2021
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »