Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
333/2023 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu novovzniknutej ulice v mestskej časti Bratislava-Rača 26.10.2023
332/2023 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy splatných k 30. 09. 2023 26.10.2023
331/2023 Informácia o interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 04.10.2023
330/2023 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 717/2009 zo dňa 28. 05. 2009, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom Záporožská 9, uznesenia č. 1285/2022 zo dňa 26. 05. 2022, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom Vrútocká 40 04.10.2023
329/2023 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Astrová 10, 12, 14, 16, 18, 20, Martinčekova 15, Súmračná 14, Jégeho 5, Jurkovičova 3, Baníkova 2, 4, 6, Púpavová 5, Beniakova 26, 34, Donnerova 19, Repašského 3, Štefana Králika 16, Nobelovo námestie 10, Mamateyova 14, Budatínska 5, vlastníkom bytov 04.10.2023
328/2023 Návrh na nájom nebytového priestoru v stavbe so súpis. č. 75 na Budyšínskej 1 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 04.10.2023
327/2023 Návrh na nájom stavby bez súpisného čísla – Mýtneho domčeka, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 04.10.2023
326/2023 Návrh na nájom nebytového priestoru na Bodrockej 44, k. ú. Podunajské Biskupice, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 04.10.2023
325/2023 Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k pozemku v Bratislave, k. ú. Čunovo, Schengenská, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie 04.10.2023
324/2023 Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k pozemkom v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Polianky, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie 04.10.2023
323/2023 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v objekte Kolískova 1, 1B vlastníkom nebytových priestorov, garáží a bytu 04.10.2023
322/2023 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Námestie slobody 13 vlastníkom bytov, nebytových priestorov a garáží 04.10.2023
321/2023 Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, Stará Vajnorská, parc. č. 23073/1 a nasl., spoločnosti CERMOS a.s., so sídlom v Chlumčanoch, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov zastavaných stavbami vo vlastníctve žiadateľa a predaj priľahlých pozemkov 04.10.2023
320/2023 Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1437/1, ulica Pod záhradami, v prospech spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a. s., so sídlom v Bratislave 04.10.2023
319/2023 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 284/2023 zo dňa 29. 06. 2023, ktorým bolo schválené zriadenie vecného bremena na časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7721/1, Grasalkovičova záhrada, v prospech Slovenskej republiky zastúpenej Kanceláriou prezidenta Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave 04.10.2023
318/2023 Návrh na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 1251/11 a nasl., so spoločnosťou DirektStav s. r. o., so sídlom v Svätom Jure 04.10.2023
317/2023 Návrh na schválenie trvalého upustenia od vymáhania pohľadávok a ich odpísania z účtovnej evidencie Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 04.10.2023
316/2023 Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor 04.10.2023
315/2023 Vyhodnotenie plnenia cieľov vyplývajúcich zo „Stratégie nakladania s komunálnymi odpadmi s cieľom prechodu na obehové hospodárstvo 2021 – 2026“ 04.10.2023
314/2023 Návrh nového Organizačného poriadku Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 04.10.2023
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »