Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
463/2024 Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Lamač, Zlatohorská ulica 29.02.2024
462/2024 Návrh na kúpu umeleckých diel na Poštovej ulici v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, nachádzajúcich sa na pozemku parc. č. 21753/1, od mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 29.02.2024
461/2024 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 280/2023 zo dňa 29. 06. 2023, ktorým bol schválený predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Pažítkovej ulici 29.02.2024
460/2024 Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 1064/5, Hradná ulica, Ivanovi Minarovičovi a Renáte Minarovičovej, ako majetkovoprávneho usporiadania vzťahu k pozemku pod stavbou 29.02.2024
459/2024 Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9737/51, Oravská ulica, Michalovi Amonovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod garážou 29.02.2024
458/2024 Predaj spoluvlastníckeho podielu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v objekte na Cintorínskej ulici č. 24 29.02.2024
457/2024 Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta, Bratislava 29.02.2024
456/2024 Predloženie projektu „Čerešňový sad – Legionárska“ – Program Slovensko 29.02.2024
455/2024 Predloženie projektu „Revitalizácia verejného priestoru Kazanská“ – Program Slovensko 29.02.2024
454/2024 Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor 29.02.2024
453/2024 Záznam o výsledku kontroly NKÚ - účinnosť zavedenia objektívnej zodpovednosti a efektívnosť jej fungovania 29.02.2024
452/2024 Správa o kontrolnej činnosti mestskej kontrolórky hlavného mesta SR Bratislavy a jej útvaru za rok 2023 29.02.2024
451/2024 Správa o výsledku kontroly vykonanej mestskou kontrolórkou hlavného mesta SR Bratislavy a jej útvarom 29.02.2024
450/2024 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zníženia výšky nájomného zo zmluvy o nájme pozemku č. 08 83 0786 23 00, pre spoločnosť UniCare Centrum, s. r. o., so sídlom v Bratislave 29.02.2024
449/2024 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa uzatvorenia dodatku k zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0419 22 00, uzatvorenej s občianskym združením Zóna Svetlá-Tichá-Slávičie, o.z., so sídlom v Bratislave 29.02.2024
448/2024 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny zmluvy o nájme budovy Starej tržnice v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre občianske združenie ALIANCIA STARÁ TRŽNICA so sídlom v Bratislave 29.02.2024
447/2024 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozšírenia predmetu nájmu v budove na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko so sídlom v Bratislave 29.02.2024
446/2024 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa ukončenia nájmu nebytových priestorov v budove na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre Úniu miest Slovenska so sídlom v Bratislave 29.02.2024
445/2024 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1723/2, pre spoločnosť VI GROUP Bývanie pod lesom s.r.o., so sídlom v Bratislave 29.02.2024
444/2024 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice a k. ú. Dúbravka, na vybudovanie a užívanie prístupových bezbariérových vstupov do bytových domov 29.02.2024
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »