BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
1167/2018 Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, v lokalite Martinského cintorína na Trnavskej ceste, do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 22.06.2018
1166/2018 Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle výzvy hlavného mesta SR Bratislavy na poskytnutie dotácie na podporu integračných projektov neverejných subjektov pracujúcich s ľuďmi bez domova v Bratislave na rok 2018 22.06.2018
1165/2018 Návrh na určenie mesačného platu primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 22.06.2018
1164/2018 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov 22.06.2018
1163/2018 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 22.06.2018
1162/2018 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe jej platenia a preukázania jej zaplatenia 31.05.2018
1161/2018 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 31.05.2018
1160/2018 Koncepcia rozvoja mestských lesov v Bratislave - ako prvý po petícii 26.04.2018
1159/2018 Petícia za zachovanie predajne MINIT v podchode na Hodžovom námestí, vyňatím z elektronickej verejnej súťaže a následne predĺžením nájomnej zmluvy z dôvodov hodných osobitného zreteľa, hlasovaním poslancov mestského zastupiteľstva 26.04.2018
1158/2018 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 26.04.2018
1158/2018 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 26.04.2018
1157/2018 Návrh na poskytnutie odmeny mestskému kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie júl - december 2017 26.04.2018
1156/2018 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 28. 02. 2018 a 31. 03. 2018 26.04.2018
1155/2018 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 11/1, mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 26.04.2018
1154/2018 Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, pozemok, parc. č. 3400/160, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, ulica Na vrátkach, za pozemky, parc. č. 882/1, parc. č. 882/2, parc. č. 882/17, parc. č. 882/91, parc. č. 882/92 a parc. č. 882/93, vo vlastníctve STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o., ulica Pod záhradami, a zrušenie podmienky č. 2 časti A bodu 1 uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1427/2014 zo dňa 06. 03. 2014 26.04.2018
1153/2018 Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta Bratislavy za rok 2017 26.04.2018
1152/2018 Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017 26.04.2018
1151/2018 Rôzne 25.04.2018
1150/2018 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 25.04.2018
1149/2018 Informácia o účasti členov-neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017 25.04.2018
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »