BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
89/2019 Návrh dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Centra voľného času, Štefánikova 35, Bratislava 07.03.2019
88/2019 Návrh dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava 07.03.2019
87/2019 Návrh na schválenie dodatku č. 02/026/2019/P k Nájomnej zmluve č. 064/2018/P zo dňa 17. 04. 2018 na Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, ktorým sa ruší možnosť započítania investícií nájomcu SZĽH voči nájomnému 07.03.2019
86/2019 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 07.03.2019
85/2019 Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 07.03.2019
84/2019 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, Tomanova ulica, k. ú. Vajnory, parc. č. 1942/4, Zuzane Kováčikovej a Rastislavovi Kováčikovi 07.03.2019
83/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4375/3, na rekonštrukciu kontajnerového stojiska 07.03.2019
82/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Jarovce, parc. č. 870/1, spoločnosti DCJ, s.r.o., so sídlom v Bratislave 07.03.2019
81/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 3150/12 a parc. č. 3150/13, spoločnosti SLOVNAFT, a.s., so sídlom v Bratislave 07.03.2019
80/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2565/65, mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 07.03.2019
79/2019 Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru – prenájom jazdeckého areálu v mestskej príspevkovej organizácii ZOO Bratislava za účelom prevádzkovania „Mestského jazdeckého areálu“ vrátane športového a rehabilitačného jazdenia detí, telesne postihnutých, prípadne rehabilitácie samotných koní 07.03.2019
78/2019 Návrh Aktualizovaného memoranda o spolupráci hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava, zastúpené primátorom Ing. arch. Matúšom Vallom a ASOCIÁCIOU BRATISLAVSKÝCH VODÁCKYCH KLUBOV, o.z., Devínska cesta 761/10, 841 04 Bratilava-Karlova Ves, zastúpenej prezidentom RNDr. Vladimírom Mišíkom, CSc. 07.03.2019
77/2019 Návrh na vyslovenie súhlasu s vyhlásením o pristúpení k Memorandu o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov na území Bratislavského samosprávneho kraja 07.03.2019
76/2019 Zonácia mestských lesov v Bratislave v súlade s koncepciou rozvoja mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave 07.03.2019
75/2019 Rôzne 07.02.2019
74/2019 Rôzne 07.02.2019
73/2019 Rôzne 07.02.2019
72/2019 Návrh na schválenie Rozhodnutia č. 1/2019 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky o pôsobnosti mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy udeľovať súhlas v súlade s § 32 ods. 2 písm. k) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 07.02.2019
71/2019 Návrh na voľbu ďalších členov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy z radov občanov-neposlancov 07.02.2019
70/2019 Informácia o účasti členov-neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018 07.02.2019
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »