BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
1176/2022 Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt – Revitalizácia parku na Dunajskej ulici – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu (kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87) 31.03.2022
1175/2022 Návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov z grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave 31.03.2022
1174/2022 Návrh na pridelenie dotácií v grantovom Podprograme 2 na podporu športových a vzdelávacích podujatí pre projekty v sume od 3 320,00 eur do 10 000,00 eur 31.03.2022
1173/2022 Návrh na poskytnutie dotácií pre žiadosti v rámci Grantového programu Strategická podpora kultúrnych podujatí na rok 2022 31.03.2022
1172/2022 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 261/2011 zo dňa 29. 09. 2011, ktorým sa schválil ako prípad hodný osobitného zreteľa dlhodobý nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, v areáli „Bratislava Shopping Center AUPARK“ 31.03.2022
1171/2022 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa doplnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 619/1997 zo dňa 23. 10. 1997 v znení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 957/2002 zo dňa 10. 10. 2002 a č. 973/2013 zo dňa 27. 02. 2013 vo veci účelu nájmu prijatého k návrhu na nájom pozemkov v Bratislave spoločnosti Carlton Property s. r. o., so sídlom v Bratislave 31.03.2022
1170/2022 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavieb bez súpisného čísla postavených na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 3392/28, parc. č. 3392/24 v areáli Čierny les, pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko so sídlom v Bratislave 31.03.2022
1169/2022 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 891/36 a parc. č. 891/151, pre Slovenský zväz pozemného hokeja so sídlom v Bratislave 31.03.2022
1168/2022 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, Podunajské Biskupice, Karlova Ves, na zriadenie a užívanie komunitných záhrad 31.03.2022
1167/2022 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny predmetu nájmu v zmluve o nájme č. 088300691400 v znení jej neskorších dodatkov uzatvorenej s obchodnou spoločnosťou Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave, sociálne zariadenie pre vodičov na Jasovskej ulici v k. ú. Petržalka 31.03.2022
1166/2022 Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa bytu č. 3 za byt č. 4 v bytovom dome na Dulovom námestí č. 9 v Bratislave a návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku prislúchajúceho k bytu č. 3 v bytovom dome na Dulovom námestí č. 9 v Bratislave, k. ú. Nivy 31.03.2022
1165/2022 Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľností v Bratislave so Slovenskou republikou – Železnicami Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave 31.03.2022
1164/2022 Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 478/1, žiadateľovi spoločnosti ANV, s.r.o., so sídlom v Bratislave 31.03.2022
1163/2022 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 573/13 a parc. č. 573/14, Ing. Ivanovi Kollárovi s manželkou, Koprivnická ulica 31.03.2022
1162/2022 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 10109/15, PaedDr. Dane Magdolenovej a Ing. Františkovi Hrdinovi 31.03.2022
1161/2022 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja pozemku v Bratislave, k. ú. Rusovce, Vývojová ulica, parc. č. 588/4, Štefanovi Meggyesimu a Kataríne Meggyesiovej 31.03.2022
1160/2022 Návrh na zúženie predmetu nájmu nebytového priestoru v stavbe so súpis. č. 1588 na pozemku parc. č. 12081/1 na Pionierskej 15 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, vo vlastníctve spoločnosti SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE, pre ZUŠ Miloša Ruppeldta ako rozpočtovú organizáciu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava 31.03.2022
1159/2022 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti nebytových priestorov v prevádzkovej budove Sauna Rosnička v Bratislave pre nájomcu Silvia Ceraulo, Landauova 4, Bratislava 31.03.2022
1158/2022 Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 31.03.2022
1157/2022 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zmene názvu ulice v mestskej časti Bratislava-Čunovo 31.03.2022
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »