Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
193/2023 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení neskorších predpisov 25.05.2023
192/2023 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 25.05.2023
191/2023 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ..../2023 z ...... 2023 o dani za užívanie verejného priestranstva 25.05.2023
190/2023 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ..../2023 z ...... 2023 o dani za ubytovanie 25.05.2023
189/2023 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2023 25.05.2023
188/2023 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy splatných k 30. 04. 2023 25.05.2023
187/2023 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE) 27.04.2023
186/2023 Návrh na voľbu členky komisie pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva z radov občanov 27.04.2023
185/2023 Rámcová náplň činností komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 27.04.2023
184/2023 Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena pre majetkovoprávne vysporiadanie stavby Dúbravsko-Karloveskej radiály, medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou, Slovenským pozemkovým fondom a SPP - distribúciou, a.s. 27.04.2023
183/2023 Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, Galvaniho ulica, v prospech spoločnosti Ingka Centres Slovensko s.r.o., so sídlom v Bratislave 27.04.2023
182/2023 Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21762/2, Ulica 29. augusta, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., so sídlom v Bratislave 27.04.2023
181/2023 Návrh na zriadenie vecného bremena práva užívania trafostanice TS1 v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3662/206 a parc. č. 3662/139, Panónska cesta, pre Slovenskú energetiku, a.s., so sídlom v Žiline 27.04.2023
180/2023 Návrh na zmenu účelu využitia nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, v stavbe so súpis. č. 3096, na Karpatskej ulici, zverenej do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a vydanie predchádzajúceho súhlasu k prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 27.04.2023
179/2023 Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, Komárovská 37, stavba súpis. č. 9883, pozemky parc. č. 5228/1 a nasl., formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie 27.04.2023
178/2023 Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k.ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 478/1, Vinohradnícka ulica, spoločnosti ANV, s.r.o., so sídlom v Bratislave 27.04.2023
177/2023 Návrh na nájom nebytových priestorov na Primaciálnom námestí a Uršulínskej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 27.04.2023
176/2023 Návrh na schválenie dodatku k zmluve nájmu podbránia a časti nádvoria Pálffyho paláca na Panskej ulici 19 v Bratislave z doby neurčitej na dobu určitú spoločnosti Galéria BK, a.s., so sídlom v Bratislave 27.04.2023
175/2023 Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v prevádzkovej budove, v areáli kúpaliska a prislúchajúceho vonkajšieho sedenia na Kúpalisku Rosnička, M. Schneidera-Trnavského 2/C v Bratislave za účelom poskytovania služieb rýchleho občerstvenia 27.04.2023
174/2023 Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru na ponukové konanie na prenájom časti pozemkov v Areáli zdravia Zlaté piesky a kúpalísk Rosnička, Delfín, Lamač, Rača, Krasňany a Tehelné pole na letnú sezónu 2023 27.04.2023
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »