BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
1210/2022 Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní s Nevzatom Abazim a návrh na odkúpenie stánku rýchleho občerstvenia na Námestí slobody v Bratislave, na častiach pozemkov k. ú. Staré Mesto parc. č. 7776/1 a 21725/3 do vlastníctva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 28.04.2022
1209/2022 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Rača 28.04.2022
1208/2022 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Vajnory 28.04.2022
1207/2022 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa meni všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 28.04.2022
1206/2022 Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – oblasť zdravotníctva – zmena čl. 33 ods. 1 písm. c) a čl. 34 ods. 1 písm. f), vypustenie čl. 33 ods. 1 písm. e) a čl. 34 ods. 1 písm. g), hospodárenie s majetkom Bratislavy – zmena čl. 80 ods. 2 písm. c) 28.04.2022
1205/2022 Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie podľa prílohy č. 1 28.04.2022
1204/2022 Návrh na čerpanie finančných prostriedkov v roku 2022 z rámcovej úverovej zmluvy č. 2019 052968 od Európskej Investičnej banky, zo zmluvy o účelovom úvere č. 0339/20/0100 od Československej obchodnej banky, a.s., a zo zmluvy o úverovom rámci č. 000290/CORP/2020 od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu 28.04.2022
1203/2022 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2022 28.04.2022
1202/2022 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k 31. 03. 2022 28.04.2022
1201/2022 Informácia o interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 07.04.2022
1200/2022 Informácia o účasti členov – neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 07.04.2022
1199/2022 Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 5186/2, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 07.04.2022
1198/2022 Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, parc. č. 15641/14, k. ú. Ružinov, do priamej správy mestskej časti Bratislava-Ružinov 07.04.2022
1197/2022 Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní so spoločnosťou Rezidencie Machnáč, s. r. o., so sídlom v Bratislave, trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena 07.04.2022
1196/2022 Návrh na nájom viníc v Bratislave, k. ú. Rača, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 07.04.2022
1195/2022 Návrh na nájom pozemku – vinice v Bratislave, k. ú. Vinohrady, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 07.04.2022
1194/2022 Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 259,77 m2 v stavbe bez súpisného čísla na Jurigovom námestí 1 v Bratislave, v k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 07.04.2022
1193/2022 Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.38 vo výmere 67,12 m² v stavbe bez súpisného čísla – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 07.04.2022
1192/2022 Návrh na nájom nebytových priestorov v stavbe súpis. č. 7723 na pozemku parc. č. 21466/1, pozemku parc. č. 21466/9 a časti pozemku parc. č. 22372/14, Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 07.04.2022
1191/2022 Návrh na schválenie všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží na prevod nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží na nájom nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 07.04.2022
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »