BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
146/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1744/275 a parc. č. 1826/9, mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 25.04.2019
145/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov vo výmere 103,12 m² v stavbe, so súpis. č. 1183 na Bagarovej 20 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, na pozemku, parc. č. 2879, občianskemu združeniu Inklúzia so sídlom v Bratislave 25.04.2019
144/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17323/51, spoločnosti Konstrukt Invest s.r.o., so sídlom v Bratislave 25.04.2019
143/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 731, spoločnosti ReSpect, s.r.o., so sídlom v Bratislave 25.04.2019
142/2019 Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Radvanská ulica, a to pozemku, parc. č. 1866/11, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky, parc. č. 1772/26 a parc. č. 21505/22, v podielovom spoluvlastníctve Ing. Alexandra Čerevku s manželkou Ing. Katarínou Čerevkovou a Ing. Martina Mihala s manželkou Mgr. Andreou Mihalovou 25.04.2019
141/2019 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 1259/6, manželom Jirkovskovcom 25.04.2019
140/2019 Návrh na uplatnenie alebo na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy na stavbu so súpis. č. 3112 a pozemok v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7434, vo vlastníctve neziskovej organizácie – MAJÁK NÁDEJE n.o., v likvidácii 25.04.2019
139/2019 Zoznam kandidátov na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a voľba mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy verejným hlasovaním 25.04.2019
138/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme pozemku č. 7/2014 na dobu určitú od 01. 06. 2019 do 31. 05. 2020 pre Mgr. Júliusa Ďuriana so sídlom v Bratislave 25.04.2019
137/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu podbránia a časti nádvoria Pálffyho paláca na Panskej ulici 19 v Bratislave, na dobu neurčitú, spoločnosti Galeria BK a. s., so sídlom v Bratislave 25.04.2019
136/2019 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb 25.04.2019
135/2019 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov 25.04.2019
134/2019 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 3. 2019 25.04.2019
133/2019 Návrh na realizáciu cyklotrasy Pri Mlyne – MČ Vajnory 28.03.2019
132/2019 Návrh na schválenie dodatku č. 5 štatútu Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave a návrh na vymenovanie členov rady Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom mesta SR Bratislave 28.03.2019
131/2019 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 28.03.2019
130/2019 Návrh na poskytnutie dotácie Literárnemu informačnému centru v sume 30 000,00 Eur na projekt Medzinárodný knižný veľtrh v Paríži 28.03.2019
129/2019 Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2018 28.03.2019
128/2019 Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta Bratislava za rok 2018 28.03.2019
127/2019 Informácia o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa 26. 6. 2013 – Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava – Schwechat 28.03.2019
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »