BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
668/2020 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21885/1, Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave 26.11.2020
667/2020 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 19779, spoločnosti BRATISLAVA WEST GATE, s. r. o., so sídlom v Bratislave 26.11.2020
666/2020 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru v stavbe so súpisným číslom 1280 na pozemku parc. č. 345, na Sedlárskej 2 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre žiadateľa Patrícia Šimbochová SIPA s miestom podnikania v Bratislave 26.11.2020
665/2020 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, do podielového spoluvlastníctva spoločnosti XL six s.r.o., so sídlom v Bratislave, a spol., Kremeľská ulica 26.11.2020
664/2020 Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v budove výukového bazéna na Plavárni Pasienky, Junácka 4 v Bratislave, pre nájomcu Fond na podporu športu ako prípad hodný osobitného zreteľa 26.11.2020
663/2020 Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a na odpísanie premlčanej pohľadávky a záväzkov v Dome tretieho veku 26.11.2020
662/2020 Návrh na schválenie odmeny kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy 26.11.2020
661/2020 Návrh Manifestu verejných priestorov 26.11.2020
660/2020 Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2021 26.11.2020
659/2020 Správa mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy k uzneseniu Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 580/2020 časť B bod 2 zo dňa 24. 09. 2020 26.11.2020
658/2020 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 26.11.2020
657/2020 Návrh na vymenovanie riaditeľa rozpočtovej organizácie Domov seniorov Lamač, Na barine 5, 841 03 Bratislava 26.11.2020
656/2020 Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke, konsolidovanej účtovnej závierke a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom za rok 2019, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 26.11.2020
655/2020 Návrh na zvýšenie základného imania a zmenu zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 26.11.2020
654/2020 Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o. 26.11.2020
653/2020 Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 26.11.2020
652/2020 Personálne zmeny v dozornej rade obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 26.11.2020
651/2020 Návrh na zmenu stanov a štatútu predstavenstva obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 26.11.2020
650/2020 Právna analýza k existencii možnosti vymáhania, možnosti jednostranného zápočtu, možnosti odplatného postúpenia peňažnej pohľadávky hlavného mesta SR Bratislavy voči spoločnosti J & T REAL ESTATE, a.s. 26.11.2020
649/2020 Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie 26.11.2020
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »