BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
178/2019 Správa o výsledkoch kontroly vykonanej útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 30.05.2019
177/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme pozemkov a stavby č. 07 83 0605 12 00 zo dňa 08. 11. 2012 v znení dodatku č. 1 na dobu určitú 10 rokov, občianskemu združeniu OZ Vagus so sídlom v Bratislave 30.05.2019
176/2019 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1607/203, Kadnárova ulica, spoločnosti KO & KA spol. s r.o., so sídlom v Bratislave 30.05.2019
175/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 460/2 a parc. č. 23097/6, spoločnosti Esterhazy Real Estate s.r.o., so sídlom v Bratislave 30.05.2019
174/2019 Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove seniorov Lamač 30.05.2019
173/2019 Zámer spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021 – 2030 s víziou do roku 2050 (Metropolitný program Bratislava 2030) 30.05.2019
172/2019 Návrh postupu hlavného mesta SR Bratislavy pri refinancovaní úveru v Československej obchodnej banke, a.s. 30.05.2019
171/2019 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 30.05.2019
170/2019 Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2018 a hodnotiaca správa za rok 2018 30.05.2019
169/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21377/11, parc. č. 21378/20, parc. č. 21377/13, parc. č. 21378/4, parc. č. 21378/21, parc. č. 21378/33, parc. č. 21375/6, parc. č. 21375/7, Spojeným štátom americkým 30.05.2019
168/2019 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 04. 2019 30.05.2019
167/2019 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 25.04.2019
166/2019 Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. 25.04.2019
165/2019 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1066/2018 zo dňa 22. 02. 2018, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Plickova 8 a Podzáhradná 15 25.04.2019
164/2019 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Košická 10, 12, 14, Bebravská 14, 16, 18, Holíčska 9, Gercenova 6B, vlastníkom bytov 25.04.2019
163/2019 Návrh na vypustenie bodov 24.1.1 – 24.1.29 z uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 144/2007 zo dňa 31. 05. 2007, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Osadná 9 25.04.2019
162/2019 Informácia o zámere odkúpenia bývalej ubytovne v k. ú. Rača vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Železníc Slovenskej republiky za účelom vybudovania bytových priestorov a rozšírenia bytového fondu 25.04.2019
161/2019 Návrh na nájom pozemku o výmere 20 m² ako časť parcely registra C „KN“ parc. č 19188/3 v Bratislave, k. ú. Vinohrady, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
 
25.04.2019
160/2019 Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru na prenájom časti pozemkov na letnú sezónu v Areáli zdravia Zlaté piesky a pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia 25.04.2019
159/2019 Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 642/97, v prospech spoločnosti Bory, a. s., so sídlom v Bratislave 25.04.2019
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »