Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
213/2023 Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o nájme pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9920/1 a účelovej cesty vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja 25.05.2023
212/2023 Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu na nehnuteľnostiach v Bratislave, k. ú. Vinohrady, Krahulčia ulica, vo vlastníctve Ing. Stanislava Kohouteka 25.05.2023
211/2023 Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Oravskej ulici 25.05.2023
210/2023 Prehľad zrealizovaných rekonštrukcií na objektoch základných umeleckých škôl a centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2022, plán investícií pre rok 2023 a prehľad činnosti za obdobie 2019-2023 25.05.2023
209/2023 Návrh na doplnenie a aktualizáciu uznesenia k žiadostiam na získanie dotácií z Ministerstva dopravy a výstavby SR a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na financovanie projektu nájomného a náhradného nájomného bývania na Muchovom námestí 25.05.2023
208/2023 Návrh komplexného riešenia problematiky domov v podielovom spoluvlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 25.05.2023
207/2023 Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za 1. štvrťrok 2023 25.05.2023
206/2023 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predlženia nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, pre občianske združenie Ulita so sídlom v Bratislave 25.05.2023
205/2023 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, na vybudovanie a užívanie prístupového bezbariérového vstupu do bytového domu 25.05.2023
204/2023 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1998, Adriane Kozmonovej 25.05.2023
203/2023 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 4778/93, Železniciam Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave 25.05.2023
202/2023 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru v budove, súpis. č. 2506 na Odborárskom námestí 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre Staromestskú knižnicu so sídlom v Bratislave 25.05.2023
201/2023 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zúženia účelu nájmu nebytových priestorov na Pribišovej 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, pre mestskú časť Bratislava-Karlova Ves 25.05.2023
200/2023 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v k. ú. Petržalka, pre občianske združenie Športový klub MEDVEDICA so sídlom v Bratislave 25.05.2023
199/2023 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13145/73 a parc. č. 22072/1, Skalická cesta, spoločnosti ACS 5, s. r. o., so sídlom v Bratislave 25.05.2023
198/2023 Návrh na zníženie ceny odplaty za vecné bremeno ako prípadu hodného osobitného zreteľa pre žiadateľa Kanceláriu prezidenta Slovenskej republiky 25.05.2023
197/2023 Návrh na zrušenie Fondu statickej dopravy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 25.05.2023
196/2023 Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2022 a správe o hospodárení za rok 2022, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislavská organizácia cestovného ruchu 25.05.2023
195/2023 Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke, konsolidovanej účtovnej závierke, návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom za rok 2022 a návrhu na zmenu stanov, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 25.05.2023
194/2023 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Petržalka 25.05.2023
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »