BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
1230/2022 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 755/2021 zo dňa 18. 02. 2021, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom Vietnamská 40 28.04.2022
1229/2022 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Medzilaborecká 6, Klincová 9, Muškátová 50, 52, Kvačalova 22, Trenčianska 46, Medzilaborecká 6, 10, 12, 14, Karloveská 29, 35, Beniakova 24, 26, 28, 30, 32, 34, Ušiakova 4, Gercenova 19, Pečnianska 11, vlastníkom bytov 28.04.2022
1228/2022 Informácia o realizácií nového dopravného prepojenia cesty II/505 v mestskej časti Bratislava-Dúbravka 28.04.2022
1227/2022 Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave 28.04.2022
1226/2022 Návrh na nájom pozemku – záhrady v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 5345/1, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 28.04.2022
1225/2022 Návrh na nájom viníc v Bratislave, k. ú. Rača, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 28.04.2022
1224/2022 Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1057/2021 zo dňa 18. 11. 2021, ktorým bolo schválené zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 431/2020 zo dňa 30. 04. 2020 a zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5003 a nasl., do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka 28.04.2022
1223/2022 Návrh na zverenie drevených vianočných stánkov do správy mestskej príspevkovej organizácie Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 28.04.2022
1222/2022 Informácia o spracovanom územnoplánovacom podklade Urbanistická štúdia výškového zónovania hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, marec 2022 28.04.2022
1221/2022 Návrh na schválenie podania žiadostí na získanie dotácií z Ministerstva dopravy a výstavby SR, a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na financovanie projektu nájomného a náhradného nájomného bývania na Muchovom námestí 28.04.2022
1220/2022 Informácia o prevádzke mestského karanténneho zariadenia pre ľudí bez domova vrátane finančných nákladov 28.04.2022
1219/2022 Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s. 28.04.2022
1218/2022 Návrh na vymenovanie riaditeľky mestskej príspevkovej organizácie Múzeum mesta Bratislavy 28.04.2022
1217/2022 Návrh na menovanie riaditeľa mestskej príspevkovej organizácie Komunálny podnik Bratislavy 28.04.2022
1216/2022 Návrh na zriadenie mestskej príspevkovej organizácie Komunálny podnik Bratislavy 28.04.2022
1215/2022 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 28.04.2022
1214/2022 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove pri kríži 28.04.2022
1213/2022 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9883/1, Valérii Šimanovej 28.04.2022
1212/2022 Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1165/2022 zo dňa 31. 03. 2022, ktorým bol schválený návrh na zámenu ako prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľností v Bratislave so Slovenskou republikou – Železnicami Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave 28.04.2022
1211/2022 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 770/2021 zo dňa 25. 03. 2021, ktorým bol schválený nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Národnej banke Slovenska so sídlom v Bratislave 28.04.2022
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »