Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
343/2023 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, Ružinov, Petržalka, Dúbravka, pod kontajnerovými stojiskami 26.10.2023
342/2023 Návrh na schválenie Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta s účinnosťou od 10. 11. 2023 a zrušenie Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s účinnosťou od 01. 08. 2022, schválených uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1297/2022 26.10.2023
341/2023 Návrh na majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemkom v Bratislave, k. ú. Ružinov, k. ú. Nivy a k. ú. Staré Mesto, v rámci projektu „Modernizácia električkových tratí RUŽINOVSKÁ RADIÁLA“  26.10.2023
340/2023 Dodatok č. 3 k zmluve o spolupráci pri realizácií projektov v podfinancovaných mestských častiach hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 26.10.2023
339/2023 Analýza a návrh prerozdelenia výnosov z dočasného parkovania 26.10.2023
338/2023 Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2022 26.10.2023
337/2023 Personálne zmeny v orgánoch obchodných spoločností a organizácií s majetkovou účasťou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 26.10.2023
336/2023 Návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti MKK Grőssling s. r. o, so sídlom v Bratislave a na kúpu nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Medená ulica, parc. č. 21357/2 26.10.2023
335/2023 Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2022 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2022, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s. 26.10.2023
334/2023 Návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre spoločnosť Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o., na rok 2023 26.10.2023
333/2023 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu novovzniknutej ulice v mestskej časti Bratislava-Rača 26.10.2023
332/2023 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy splatných k 30. 09. 2023 26.10.2023
331/2023 Informácia o interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 04.10.2023
330/2023 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 717/2009 zo dňa 28. 05. 2009, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom Záporožská 9, uznesenia č. 1285/2022 zo dňa 26. 05. 2022, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom Vrútocká 40 04.10.2023
329/2023 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Astrová 10, 12, 14, 16, 18, 20, Martinčekova 15, Súmračná 14, Jégeho 5, Jurkovičova 3, Baníkova 2, 4, 6, Púpavová 5, Beniakova 26, 34, Donnerova 19, Repašského 3, Štefana Králika 16, Nobelovo námestie 10, Mamateyova 14, Budatínska 5, vlastníkom bytov 04.10.2023
328/2023 Návrh na nájom nebytového priestoru v stavbe so súpis. č. 75 na Budyšínskej 1 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 04.10.2023
327/2023 Návrh na nájom stavby bez súpisného čísla – Mýtneho domčeka, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 04.10.2023
326/2023 Návrh na nájom nebytového priestoru na Bodrockej 44, k. ú. Podunajské Biskupice, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 04.10.2023
325/2023 Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k pozemku v Bratislave, k. ú. Čunovo, Schengenská, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie 04.10.2023
324/2023 Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k pozemkom v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Polianky, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie 04.10.2023
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »