BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
688/2020 Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021 – 2023 17.12.2020
687/2020 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 17.12.2020
686/2020 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 11. 2020 17.12.2020
685/2020 Rôzne 26.11.2020
684/2020 Rôzne 26.11.2020
683/2020 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 26.11.2020
682/2020 Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21795/2, parc. č. 21793/1, parc. č. 21793/2, k. ú. Nivy, parc. č. 9193/501, parc. č. 9193/6, v prospech spoločnosti Eurovea 2, s. r. o., so sídlom v Bratislave 26.11.2020
681/2020 Návrh na nájom stavby bez súpisného čísla – Mýtneho domčeka, postavenej na pozemku parc. č. 21343 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 26.11.2020
680/2020 Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 102,47 m² v stavbe so súpis. č. 3038 na pozemku parc. č. 2823 na Jasovskej 1 v Bratislave, k. ú. Petržalka, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 26.11.2020
679/2020 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1210/2018 zo dňa 27. 09. 2018, ktorým bolo schválené zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, lokalita Filiálka, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 26.11.2020
678/2020 Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, do správy mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave 26.11.2020
677/2020 Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia náhradných nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení neskorších predpisov
 
26.11.2020
676/2020 Predĺženie platnosti dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020 26.11.2020
675/2020 Záverečná správa o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020 26.11.2020
674/2020 Návrh na zriadenie komisie pre posudzovanie návrhov na udelenie a odňatie čestného občianstva hlavného mesta SR Bratislavy Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 26.11.2020
673/2020 Návrh na tajnú voľbu podľa čl. 9 ods. 1 písm. b) rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Tatiany Kratochvílovej, 1. námestníčky primátora hlavného mesta SR Bratislavy, poslankyne Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, za predsedníčku komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 26.11.2020
672/2020 Návrh bezplatného členstva hlavného mesta v iniciatíve Cities Today Institute 26.11.2020
671/2020 „baum_cityregion_projekt inštitucionalizácie mestského regiónu BAUM“ – etablovanie dlhodobej spolupráce s Dolným Rakúskom a Burgenlandskom 26.11.2020
670/2020 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2150/1 a parc. č. 3047, pre spoločnosť South City W, s.r.o., so sídlom v Bratislave 26.11.2020
669/2020 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavebných objektov v Bratislave, nachádzajúcich sa na Vrančovičovej ulici v k. ú. Lamač, na električkovej trati Račianske mýto – Gaštanový hájik v k. ú. Nové Mesto, obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave 26.11.2020
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »