BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
166/2019 Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. 25.04.2019
165/2019 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1066/2018 zo dňa 22. 02. 2018, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Plickova 8 a Podzáhradná 15 25.04.2019
164/2019 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Košická 10, 12, 14, Bebravská 14, 16, 18, Holíčska 9, Gercenova 6B, vlastníkom bytov 25.04.2019
163/2019 Návrh na vypustenie bodov 24.1.1 – 24.1.29 z uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 144/2007 zo dňa 31. 05. 2007, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Osadná 9 25.04.2019
162/2019 Informácia o zámere odkúpenia bývalej ubytovne v k. ú. Rača vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Železníc Slovenskej republiky za účelom vybudovania bytových priestorov a rozšírenia bytového fondu 25.04.2019
161/2019 Návrh na nájom pozemku o výmere 20 m² ako časť parcely registra C „KN“ parc. č 19188/3 v Bratislave, k. ú. Vinohrady, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
 
25.04.2019
160/2019 Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru na prenájom časti pozemkov na letnú sezónu v Areáli zdravia Zlaté piesky a pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia 25.04.2019
159/2019 Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 642/97, v prospech spoločnosti Bory, a. s., so sídlom v Bratislave 25.04.2019
158/2019 Návrh na zrušenie predkupného práva vyplývajúceho z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi hlavným mestom SR Bratislavou a MUDr. Martinom Demešom, bytom Bratislava, na pozemok v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2401/30, Bartókova ulica 25.04.2019
157/2019 Návrh na zrušenie predkupného práva vyplývajúceho z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Ing. Gabrielom Greššom, bytom Bratislava, na pozemok v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2408/6, Bartókova ulica 25.04.2019
156/2019 Návrh na odpustenie zmluvnej pokuty v sume 5 933,00 Eur podľa Zmluvy o nájme pozemku č. 08-83-1053-17-00 zo dňa 25. 01. 2018 vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu Svidnícka 7 – 13 v zastúpení spoločnosťou Správa domov SBD Bratislava II, s.r.o., so sídlom v Bratislave 25.04.2019
155/2019 Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Čunovo, v areáli Kaštieľa v Čunove, parc. č. 543/4, do správy mestskej časti Bratislava-Čunovo 25.04.2019
154/2019 Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Ružinov, v lokalite Cintorína Prievoz, do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy a mestskej časti Bratislava-Ružinov 25.04.2019
153/2019 Návrh na schválenie člena dozornej rady v združení Slovenský dom Centrope, Slovak House of Centrope za hlavné mesto SR Bratislavu 25.04.2019
152/2019 Doplnenie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy do správnej rady a dozornej rady neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o. 25.04.2019
151/2019 Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave 25.04.2019
150/2019 Petícia proti výstavbe „Polyfunkčného bytového domu Topoľčianska 25.04.2019
149/2019 Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy 25.04.2019
148/2019 Návrh na poskytnutie odmeny mestskému kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie október 2018 až apríl 2019 25.04.2019
147/2019 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 25.04.2019
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »