BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
198/2019 Rôzne 30.05.2019
197/2019 Rôzne – projekt Vydrica 30.05.2019
196/2019 Rôzne 30.05.2019
195/2019 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 30.05.2019
194/2019 Informácia o vzdaní sa členstva Ing. Mariána Miškanina, PhD., ako občana-neposlanca v komisii finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 30.05.2019
193/2019 Návrh na uplatnenie alebo na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy na spoluvlastnícky podiel prislúchajúci k stavbe so súpis. č. 2966 a k pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7585, vo vlastníctve Alexandra Šalgu – Kýčerského ulica 30.05.2019
192/2019 Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy na podiely k pozemkom v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, vo vlastníctve Dr. Elisabeth Branik 30.05.2019
191/2019 Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 563/12, Dušanovi Zajíčkovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou 30.05.2019
190/2019 Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 201,09 m² v stavbe, súpis. č. 136, na pozemku, parc. č. 4, na Laurinskej 7 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 30.05.2019
189/2019 Návrh na zverenie nehnuteľností do správy mestských častí hlavného mesta SR Bratislava 30.05.2019
188/2019 Návrh na menovanie zástupcov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy pri základných umeleckých školách na ulici Laurinská, Radlinského, Exnárova, Sklenárova, Vrbenského, Karloveská, Batkova, Daliborovo námestie a Istrijská, a pri centrách voľného času na Hliníckej, Pekníkovej a Gessayovej ul. v Bratislave 30.05.2019
187/2019 Návrh na vystúpenie hlavného mesta SR Bratislavy z medzinárodnej iniciatívy Magistrála pre Európu 30.05.2019
186/2019 Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a návrh na vymenovanie zástupkyne do dozornej rady tejto spoločnosti 30.05.2019
185/2019 Schválenie zástupkyne hlavného mesta SR Bratislavy do Výboru zástupcov akcionárov obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 30.05.2019
184/2019 Informácia o účtovnej závierke za rok 2018 a správe o hospodárení za rok 2018, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislavská organizácia cestovného ruchu 30.05.2019
183/2019 Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s. a návrhu na vymenovanie zástupcu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., v dozornej rade obchodnej spoločnosti BIONERGY, a. s. 30.05.2019
182/2019 Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 30.05.2019
181/2019 Návrh na poskytnutie dotácie na chod a rozvoj aktivít pre Bratislavské dobrovoľnícke centrum v celkovej sume 20 000,00 Eur 30.05.2019
180/2019 Návrh na poskytnutie dotácií na športové podujatia konané v Bratislave v roku 2019 – Majstrovstvá sveta v karate WUKF v sume 10 000,00 Eur, Majstrovstvá Európy mládeže v šachu v sume 7 500,00 Eur a Majstrovstvá Európy vo volejbale žien v sume 10 000,00 Eur 30.05.2019
179/2019 Návrhy na poskytnutie dotácií pre žiadosti posudzované v rámci Grantového programu na podporu kultúry Ars Bratislavensis na rok 2019 v sume nad 3 320,00 Eur/projekt 30.05.2019
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »