BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
1196/2022 Návrh na nájom viníc v Bratislave, k. ú. Rača, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 07.04.2022
1195/2022 Návrh na nájom pozemku – vinice v Bratislave, k. ú. Vinohrady, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 07.04.2022
1194/2022 Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 259,77 m2 v stavbe bez súpisného čísla na Jurigovom námestí 1 v Bratislave, v k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 07.04.2022
1193/2022 Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.38 vo výmere 67,12 m² v stavbe bez súpisného čísla – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 07.04.2022
1192/2022 Návrh na nájom nebytových priestorov v stavbe súpis. č. 7723 na pozemku parc. č. 21466/1, pozemku parc. č. 21466/9 a časti pozemku parc. č. 22372/14, Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 07.04.2022
1191/2022 Návrh na schválenie všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží na prevod nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží na nájom nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 07.04.2022
1190/2022 Návrh na schválenie podmienok zverejnenia obchodnej verejnej súťaže – prenájom časti pozemku v mestskej príspevkovej organizácii ZOO Bratislava s cieľom prevádzkovať bufet – parc. č. 2875 a parc. č. 2742/5, k. ú. Karlova Ves 07.04.2022
1189/2022 Návrh na schválenie podmienok zverejnenia obchodnej verejnej súťaže – prenájom časti pozemku v mestskej príspevkovej organizácii ZOO Bratislava s cieľom prevádzkovať bufet – parc. č. 2741, k. ú. Karlova Ves 07.04.2022
1188/2022 Informačná správa o odpočte implementácie Koncepcie mestskej bytovej politiky 2020 – 2030 07.04.2022
1187/2022 Návrh dodatku č. 1 k zmluve o spolupráci 07.04.2022
1186/2022 Informácia o preskúmaní územného plánu zóny Machnáč, v znení zmien a doplnkov 07.04.2022
1185/2022 Návrh riešenia dopravy do Hainburgu a/D 07.04.2022
1184/2022 Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 07.04.2022
1183/2022 Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2021 07.04.2022
1182/2022 Správa o bezpečnostnej situácii na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2021 07.04.2022
1181/2022 Návrh na odvolanie riaditeľky rozpočtovej organizácie Dom tretieho veku, Polereckého č. 2, 851 04 Bratislava, a návrh na poverenie vedením rozpočtovej organizácie Dom tretieho veku, Polereckého č. 2, 851 04 Bratislava 07.04.2022
1180/2022 Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt – Revitalizácia vnútrobloku Poľská – Justičná – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu (kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87) 31.03.2022
1179/2022 Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt – Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu – 1. etapa – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu (kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87) 31.03.2022
1178/2022 Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt – Revitalizácia verejného priestoru Motýlia lúka – Pri kríži – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu (kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87) 31.03.2022
1177/2022 Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt – Revitalizácia verejného priestoru Čerešňový sad – Legionárska – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu (kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87) 31.03.2022
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »