BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
109/2019 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 28. 02. 2019 28.03.2019
108/2019 Rôzne 07.03.2019
107/2019 Rôzne – Návrh na vymenovanie riaditeľa/riaditeľky rozpočtovej organizácie Domov seniorov Archa, Rozvodná 25, 831 01 Bratislava 07.03.2019
106/2019 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 07.03.2019
105/2019 Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 07.03.2019
104/2019 Návrh na voľbu ďalších členov komisie pre ochranu verejného poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy z radov občanov-neposlancov 07.03.2019
103/2019 Návrh na voľbu predsedu mandátovej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 07.03.2019
102/2019 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Gregorovej 2, 6, 12, Papraďová 3, Majerníkova 34A, Beňovského 16, Tranovského 30, Studenohorská 50, Markova 13, Farského 16, Jungmannova 8, Gercenova 7, Gercenova 9, Černyševského 29, Romanova 42, Gessayova 16, Blagoevova 2, Blagoevova 10, Znievska 1, vlastníkom bytov 07.03.2019
101/2019 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Narcisová 12, Babuškova 4, 6, 8, 10, 12, Vážska 21, 23, Podzáhradná 15, Podzáhradná 49, J. C. Hronského 16, Gallayova 25, Jána Smreka 18, Mamateyova 12, Námestie hraničiarov 7, Holíčska 7, vlastníkom bytov 07.03.2019
100/2019 Návrh na vypustenie bodu 12.1.1 z uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 879/2017 zo dňa 25. 05. 2017, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Hlaváčikova 24 07.03.2019
99/2019 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 195/2015 zo dňa 24. – 25. 06. 2015, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Veternicová 9, a uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 481/2016 zo dňa 28. 04. 2016, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Baltská 1 07.03.2019
98/2019 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 481/2016 zo dňa 28. 04. 2016, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Plickovej 4, uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 572/2016 zo dňa 29. 06. 2016 – 30. 06. 2016, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Blagoevovej 10, a uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 934/2017 zo dňa 27. 09. 2017, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Hlaváčikovej 35 07.03.2019
97/2019 Návrh na zriadenie vecného bremena práva vybudovania a užívania stavby - vjazdu na pozemku registra „E“ v Bratislave, k. ú. Ružinov, formou zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, časť parc. č. 297/5, v prospech Ing. Petra Augustína a Mgr. Daniely Augustínovej, ako budúcich oprávnených z vecného bremena 07.03.2019
96/2019 Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemok registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2876/29, Břeclavská ulica, v prospech Ing. Miroslava Trnku 07.03.2019
95/2019 Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu v Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0017 18 00 zo dňa 31. 05. 2018 v znení dodatku č. 1, Lucii Petrášovej so sídlom v Seredi 07.03.2019
94/2019 Informácia o vyčíslení refundácie dodatočných zliav pre vybrané skupiny cestujúcich v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji v roku 2018 ako plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1128/2018 časť D bod 2 zo dňa 25. 04. 2018 07.03.2019
93/2019 Mestské centrum Stará tržnica - Návrh na voľbu členov Správnej rady a Dozornej rady za hlavné mesto SR Bratislavu 07.03.2019
92/2019 Doplnenie zástupcov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do predstavenstva a dozornej rady obchodnej spoločnosti Halbart-Slovakia a.s. 07.03.2019
91/2019 Návrh na vymenovanie riaditeľa/riaditeľky rozpočtovej organizácie Domov seniorov Archa, Rozvodná 25, 831 01 Bratislava 07.03.2019
90/2019 Informácia o činnosti a rokovaniach v rámci stavovských organizácií, ktorých je členom hlavné mesto SR Bratislava, za obdobie: rok 2018 07.03.2019
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »