Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
293/2023 Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie za sekciu správy nehnuteľností podľa prílohy č. 1 29.06.2023
292/2023 Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod spoluvlastníckeho podielu na nebytovom priestore č. 101 v polyfunkčnom dome na Námestí Martina Benku 1-16 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, ktorému zodpovedá časovo neobmedzené výlučné užívacie právo ku garážovému státiu č. 79-82, 85, 87, 89-96, 98-99, 102, 106-107, 109-115, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie 29.06.2023
291/2023 Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod spoluvlastníckeho podielu na nebytovom priestore č. 100 v polyfunkčnom dome na Námestí Martina Benku 1-16 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, ktorému zodpovedá časovo neobmedzené výlučné užívacie právo ku garážovému státiu č. 22, 42, 48, 50-52, 60-62, 73, 76, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie 29.06.2023
290/2023 Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k pozemkom v Bratislave, k. ú. Čunovo, Schengenská, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie  29.06.2023
289/2023 Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k pozemkom v Bratislave, k. ú. Ružinov, Vrakunská, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie 29.06.2023
288/2023 Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k pozemkom v Bratislave, k. ú. Ružinov, Mlynské luhy, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie 29.06.2023
287/2023 Návrh na zverenie pozemkov v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 253/10, parc. č. 253/11, parc. č. 253/12, do priamej správy mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica 29.06.2023
286/2023 Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, Dvojkrížna ulica, v prospech Železníc Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave 29.06.2023
285/2023 Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21717/1, Štefanovičova ulica, v prospech spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom v Bratislave 29.06.2023
284/2023 Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7721/1, Grasalkovičova záhrada, v prospech Slovenskej republiky zastúpenej Kanceláriou prezidenta Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave 29.06.2023
283/2023 Návrh na kúpu pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou „Rekonštrukcia cesty na Červený most, úsek Lamačská cesta – Dúbravská“ 29.06.2023
282/2023 Návrh na schválenie kúpy a nájmu nehnuteľností v rámci projektu „Modernizácia električkových tratí RUŽINOVSKÁ RADIÁLA“, k. ú. Ružinov 29.06.2023
281/2023 Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Buková ulica, vo vlastníctve Ing. Jána Matušíka 29.06.2023
280/2023 Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Pažítkovej ulici 29.06.2023
279/2023 Návrh  na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11371/38, Moravská ulica, Robertovi Boldišovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou garáže 29.06.2023
278/2023 Návrh na kúpu stavebných objektov v areáli TJ Doprastav v Bratislave, k. ú. Nivy, od spoločnosti Grafen Au s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností 29.06.2023
277/2023 Návrh na schválenie podmienok obchodných verejných súťaží na nebytové priestory na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu a Plavárne Pasienky 29.06.2023
276/2023 Návrh na schválenie nájmu administratívneho mobilného kontajneru č. 7 v areáli cintorína Vrakuňa, pozemku pod administratívnym mobilným kontajnerom č. 7 v areáli cintorína Vrakuňa, parkovacieho boxu č. 4 v areáli cintorína Vrakuňa formou verejnej obchodnej súťaže a schválenie podmienok verejnej obchodnej súťaže 29.06.2023
275/2023 Návrh na schválenie nájmu pozemku pod administratívnym mobilným kontajnerom v areáli Cintorína Slávičie, Staré Grunty 47, 841 04 Bratislava, na pozemku evidovaného na parcele registra „C“ číslo 2991/2, druh pozemku ostatná plocha, okres Bratislava IV, obec Bratislava – Karlova Ves, katastrálne územie Karlová Ves, zapísaný na LV č. 5679, formou verejnej obchodnej súťaže a schválenie podmienok verejnej obchodnej súťaže 29.06.2023
274/2023 Návrh na zverenie dlhodobého hmotného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do správy mestskej príspevkovej organizácie Komunálny podnik Bratislavy 29.06.2023
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »