BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
246/2019 Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/7, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa – majetkovoprávne usporiadanie pozemku 27.06.2019 - 28.06.2019
245/2019 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 366/2008 zo dňa 06. 03. 2008, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Majerníkova 34/A 27.06.2019 - 28.06.2019
244/2019 Informácia o vykonaných krokoch ohľadom investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave 27.06.2019 - 28.06.2019
243/2019 (Návrh) Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Centra voľného času, Štefánikova 35, Bratislava 27.06.2019 - 28.06.2019
242/2019 Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle výzvy hlavného mesta SR Bratislavy na poskytnutie dotácie na realizáciu integračných projektov pre ľudí bez domova na rok 2019 27.06.2019 - 28.06.2019
241/2019 Návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na projekty mestských častí Dúbravky, Karlovej Vsi, Lamača, Petržalky, Rače, Rusoviec a Záhorskej Bystrice 27.06.2019 - 28.06.2019
240/2019 Informácia o preverení jednotlivých zámerov rozvoja mestskej hromadnej dopravy dopravným modelom ako plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 704/2016 časť C zo dňa 08. 12. 2016 27.06.2019 - 28.06.2019
239/2019 Informácia o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1405/2014 časť C bod 1 zo dňa 30. 01. 2014 – Akčný plán udržateľného energetického rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy 27.06.2019 - 28.06.2019
238/2019 Zóny bez pesticídov 27.06.2019 - 28.06.2019
237/2019 Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti 27.06.2019 - 28.06.2019
236/2019 Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2018 27.06.2019 - 28.06.2019
235/2019 Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 27.06.2019 - 28.06.2019
234/2019 Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 2019 27.06.2019 - 28.06.2019
233/2019 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 27.06.2019 - 28.06.2019
232/2019 Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Rača a k. ú Dúbravka do správy mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy 27.06.2019 - 28.06.2019
231/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov a stavieb v Bratislave, k. ú. Nivy, Slovenskej republike zastúpenej Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, v zastúpení spoločnosťou Zero Bypass Limited, organizačná zložka, a spoločnosťou D4R7 Construction s.r.o., so sídlom v Bratislave 27.06.2019 - 28.06.2019
230/2019 Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky k. ú. Ružinov, vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Univerzitnej nemocnice Bratislava 27.06.2019 - 28.06.2019
229/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 432/1 a parc. č. 432/11, Občianskemu združeniu Odyseus so sídlom v Bratislave 27.06.2019 - 28.06.2019
228/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – časti strechy vo výmere 454,10 m² na stavbe so súpis. č. 5100, postavenej na pozemku, parc. č. 5605/1, nachádzajúcej sa na Dudvážskej č. 6 v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, pre nájomcu GALILEO SCHOOL, s.r.o., so sídlom v Bratislave 27.06.2019 - 28.06.2019
227/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, Staré Mesto, Dúbravka, Karlova Ves, na vybudovanie kontajnerových stojísk 27.06.2019 - 28.06.2019
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »