BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
1310/2022 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, registra „C“ KN parc. č. 2280/6 a parc. č. 2285/6, spoločnosti SU living s.r.o., so sídlom v Nitre 23.06.2022
1309/2022 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 1769/3, ulica Pod násypom, manželom Poltárskym 23.06.2022
1308/2022 Návrh na predaj pozemku ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 23086/1, ulica Stará Vajnorská, spoločnosti BRS, a.s., so sídlom v Bratislave 23.06.2022
1307/2022 Návrh na vymenovanie riaditeľky rozpočtovej organizácie Dom tretieho veku, Polereckého 2, 851 04 Bratislava 23.06.2022
1306/2022 Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 23.06.2022
1305/2022 Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti MKK Grössling s. r. o. 23.06.2022
1304/2022 Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s. 23.06.2022
1303/2022 Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2021 a návrhu na naloženie s výsledkom hospodárenia za rok 2021, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s. 23.06.2022
1302/2022 Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2021 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2021, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 23.06.2022
1301/2022 Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2021 a správe o hospodárení za rok 2021, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislavská organizácia cestovného ruchu 23.06.2022
1300/2022 Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2021 a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2021, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 23.06.2022
1299/2022 Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2021 a návrhu na naloženie s výsledkom hospodárenia za rok 2021, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. 23.06.2022
1298/2022 Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2018 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 7/2021 23.06.2022
1297/2022 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a návrh zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 23.06.2022
1296/2022 Koncepcia udržateľného rozvoja kultúry Bratislava 2030 23.06.2022
1295/2022 Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2023 – 2030 23.06.2022
1294/2022 Bratislava 2030 – Program rozvoja obce 2022 – 2030 23.06.2022
1293/2022 Informácia o odpísaných pohľadávkach za rok 2021 23.06.2022
1292/2022 Informácia o inventarizácii majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k 31. 12. 2021 23.06.2022
1291/2022 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2022 23.06.2022
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »