BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
1276/2022 Návrh na schválenie zúženia predmetu nájmu – nebytových priestorov v stavbe so súpis. č. 419 na pozemku parc. č. 21 na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre DONET, s.r.o., so sídlom v Bratislave 26.05.2022
1275/2022 Návrh na nájom nebytových priestorov v stavbe so súpis. č. 419 na pozemku parc. č. 21 na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 26.05.2022
1274/2022 Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 16948/29 a stavba so súpis. č. 4312 na Technickej ulici a k. ú. Nivy, parc. č. 10132/20, a stavba so súpis. č. 17533 na Bazovej ulici, do priamej správy novovznikajúcej mestskej príspevkovej organizácii Komunálny podnik Bratislavy 26.05.2022
1273/2022 Návrh na zverenie drobného hnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do správy mestskej príspevkovej organizácie Komunálneho podniku Bratislavy 26.05.2022
1272/2022 Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru na ponukové konanie na prenájom časti pozemkov v Areáli zdravia Zlaté piesky a kúpalísk Rosnička, Lamač, Rača, Krasňany a Tehelné pole na letnú sezónu 26.05.2022
1271/2022 Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v prevádzkovej budove, v areáli kúpaliska a prislúchajúceho vonkajšieho sedenia na kúpalisku Rosnička, M. Schneidera-Trnavského 2/C v Bratislave za účelom poskytovania služieb rýchleho občerstvenia 26.05.2022
1270/2022 Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor 26.05.2022
1269/2022 Informácia o preskúmaní Územného plánu zóny celomestské centrum – časť Petržalka, územie medzi Starým mostom a Prístavným mostom, v znení zmien a doplnkov 26.05.2022
1268/2022 Koncepcia mestských inovácií 26.05.2022
1267/2022 Aktualizácia Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy 26.05.2022
1266/2022 Správa o fungovaní Projektu dostupného bývania so sociálnou podporou a návrh aktualizácie štatútu 26.05.2022
1265/2022 Monitorovacia správa Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2020 – 2021 za rok 2021 26.05.2022
1264/2022 Žiadosť o poskytnutie dotácie organizácii – občianskemu združeniu Centrum Terapeutických Služieb 26.05.2022
1263/2022 Návrh na schválenie odporúčaní grantových komisií v 4 výzvach vyhlásených v rámci grantového programu Bratislava pre všetkých 26.05.2022
1262/2022 Návrh na poskytnutie dotácie Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Bratislava-Petržalka I., v sume 40 000,00 eur na projekt Rekonštrukcia Kaplnky sv. Kríža 26.05.2022
1261/2022 Návrh riešenia zverenia pozemkov medzi mestom a mestskými časťami 26.05.2022
1260/2022 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 26.05.2022
1259/2022 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov a stavby na Bazovej 8 v Bratislave, k. ú. Nivy, mestskej príspevkovej organizácie Komunálny podnik Bratislavy so sídlom v Bratislave 26.05.2022
1258/2022 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov a stavieb na Technickej 6 v Bratislave, k. ú. Trnávka, pre mestskú príspevkovú organizáciu Komunálny podnik Bratislavy so sídlom v Bratislave 26.05.2022
1257/2022 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 737/2021 zo dňa 18. 02. 2021, ktorým bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom časti pozemku v k. ú. Trnávka, parc. č. 16948/2, spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave 26.05.2022
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »