BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
768/2021 Personálne zmeny v mestskej príspevkovej organizácii MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 25.03.2021
767/2021 Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 25.03.2021
766/2021 Personálne zmeny v dozornej rade obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 25.03.2021
765/2021 Návrh na personálne zmeny vo vedení mestskej príspevkovej organizácie Múzeum mesta Bratislavy 25.03.2021
764/2021 Návrh na poskytnutie dotácií pre žiadosti v rámci Grantového programu Strategická podpora kultúrnych podujatí pre rok 2021 25.03.2021
763/2021 Návrh na schválenie žiadostí o poskytnutie grantu na základe odporúčaní odborných grantových komisií v 3 výzvach vyhlásených v rámci grantového programu Bratislava pre všetkých 25.03.2021
762/2021 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 900/2012 zo dňa 13. 12. 2012 Návrh úpravy hranice vyrubenej výšky dane z nehnuteľnosti určenej pre splácanie v splátkach pre fyzické osoby 25.03.2021
761/2021 Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie 25.03.2021
760/2021 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 25.03.2021
759/2021 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 28. 02. 2021 25.03.2021
758/2021 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 18.02.2021
757/2021 Návrh na voľbu neposlankyne Ing. arch. Evy Balašovej, za členku komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 18.02.2021
756/2021 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 164/2019 zo dňa 25.  04. 2019, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Bebravskej 16, uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 249/2019 zo dňa 27. 06. 2019 – 28. 06. 2019, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu k bytovému domu na Haburskej 3 18.02.2021
755/2021 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Komárnická 46, Ondrejovova 9, Mesačná 13, Vietnamská 40, 42, Družstevná 6, Silvánska 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, Pod Rovnicami 11, Hanulova 1, Tranovského 41, Furdekova 6, Vilová 17, Gessayova 12, Šášovská 16, Topoľčianska 19, vlastníkom bytov 18.02.2021
754/2021 Návrh na riešenie žiadostí nájomcov nebytových priestorov a pozemkov o odpustenie nájomného v súvislosti s pandémiou Covid-19 18.02.2021
753/2021 Návrh na nadobudnutie 22 garážových stojísk spojený s návrhom na udelenie súhlasu s asanáciou betónovej plochy na pozemku parc. č. 4479, k. ú. Petržalka, spoločnosťou V-arms, s. r. o., so sídlom v Bratislave 18.02.2021
752/2021 Návrh na udelenie súhlasu s plánovanou asanáciou stavby „objekt zázemia“ spoločnosťou VYDRICA DEVELOPMENT, a.s., so sídlom v Bratislave 18.02.2021
751/2021 Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12876/13 a parc. č. 12876/16, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Janoškovej ulici 18.02.2021
750/2021 Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch SHELL Slovakia, s.r.o. 18.02.2021
749/2021 Návrh na schválenie nájmu nebytového priestoru a časti pozemku nachádzajúceho sa na ulici Staré grunty 47 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2986, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 18.02.2021
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »