BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
545/2020 Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 67,12 m² v stavbe, bez súpisného čísla – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 25.06.2020
544/2020 Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 44,44 m² v stavbe bez súpisného čísla – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 25.06.2020
543/2020 Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 10,07 m² v stavbe, bez súpisného čísla – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 25.06.2020
542/2020 Návrh na zrušenie zmluvného predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy na pozemok v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2401/60, Mozartova ulica, vo vlastníctve manželov Byalkovcov 25.06.2020
541/2020 Návrh na späťvzatie výpovede zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0017 18 00 zo dňa 13. 07. 2018 v znení dodatkov č. 1 a 2 25.06.2020
540/2020 Návrh na zverenie pamätníkov do správy príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislavy 25.06.2020
539/2020 Návrh dohody o preložke plynárenského zariadenia a návrh zmluvy o zriadení vecného bremena pre projekt Modernizácia električkových tratí, Dúbravsko-Karloveská radiála 25.06.2020
538/2020 Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 25.06.2020
537/2020 Návrh na poskytnutie dotácie pre Bratislavské dobrovoľnícke centrum v sume 10 000,00 Eur z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 25.06.2020
536/2020 Schválenie návrhu štatútu projektu bývania so sociálnou podporou v súlade so všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2006 25.06.2020
535/2020 Zmena uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 201/ 2019 zo dňa 27. 6. 2019 v zmysle Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci pri realizácií projektov v podfinancovaných mestských častiach hlavného mesta SR Bratislavy č. 1 k Zmluve o spolupráci pri realizácií projektov v podfinancovaných mestských častiach hlavného mesta SR Bratislavy 25.06.2020
534/2020 Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy 25.06.2020
533/2020 Informácia o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1405/2014 časť C bod 1 – Akčný plán udržateľného energetického rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy 25.06.2020
532/2020 Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti 25.06.2020
531/2020 Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 2020 25.06.2020
530/2020 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 25.06.2020
529/2020 Postavenie a úlohy komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v konaní podľa čl. 9 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 25.06.2020
528/2020 Návrh na udelenie súhlasu s úkonom prevodu nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, v rámci likvidácie neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE n.o., v likvidácii, v prospech novej neziskovej organizácie pod kontrolou mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, a to hlavným mestom SR Bratislavou ako oprávneným z predkupného práva 25.06.2020
527/2020 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 146/2019 zo dňa 25. 04. 2019, ktorým schválilo nájom časti pozemkov mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, za účelom vybudovania a užívania verejného chodníka, ktorý spojí existujúci nadchod nad Karloveskou ulicou s ulicou Jána Stanislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa 25.06.2020
526/2020 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 2075/13 a parc. č. 2075/15, Pavlovi Pilkovi 25.06.2020
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »