BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 30.04.2020

 1. 1.Vyhlásenie nastúpenia náhradníka Olivera Kríža na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 2. 2.Návrh na voľbu Mgr. Olivera Kríža, poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, za člena komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 3. 2a.Vzdanie sa členstva poslankyne Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy PhDr. Jany Poláčikovej v komisii územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a voľba poslankyne Mgr. Lenky Antalovej Plavuchovej za členku komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 4. 3.Návrh na voľbu člena Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy

 5. 4.Návrh na zmenu zasadacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy s účinnosťou od 30. 4. 2020

  Materiály
 6. 5.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 29. 2. 2020 a k 31. 3. 2020

 7. 5a.Dopad pandémie COVID-19 a protiopatrení na finančnú situáciu Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť

 8. 6.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

 9. 7.Návrh na čerpanie finančných prostriedkov v roku 2020 z Rámcovej úverovej zmluvy č. 2019 052968 od Európskej investičnej banky (European Investment Bank) pre hlavné mesto SR Bratislavu

 10. 8.Návrh na refinancovanie existujúceho úveru vo výške 19 000 000,00 Eur z dôvodu pretrvávajúcich nízkych úrokových sadzieb

 11. 9.Návrh úpravy hranice vyrubenej výšky dane z nehnuteľnosti určenej pre splácanie v splátkach a zmeny termínov 2. a 3. splátky na rok 2020

 12. 10.Návrh na zriadenie Výboru pre audit hlavného mesta SR Bratislavy

 13. 11.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých verejných priestranstiev a o zmene názvu častí verejných priestranstiev v mestských častiach Bratislava-Ružinov a Bratislava-Staré Mesto

  Materiály
 14. 12.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava-Devínska Nová Ves, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Lamač a Bratislava-Petržalka

  Materiály
 15. 13.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 15403/6, parc. č. 23014/22, parc. č. 22198/3, do vlastníctva spoločnosti CZ INVEST s.r.o, so sídlom v Bratislave

 16. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5003, pre mestskú časť Bratislava-Petržalka so sídlom v Bratislave

  Materiály
 17. 15.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 18. 16.Návrh na odvolanie riaditeľa a vymenovanie riaditeľky príspevkovej organizácie Galérie mesta Bratislavy

  Materiály
 19. 17.Personálne zmeny v orgánoch príspevkovej organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  Materiály
 20. 18.Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

  Materiály
 21. 21.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 280/2019 zo dňa 26. 09. 2019, ktorým bolo schválené odplatné nadobudnutie nehnuteľností pre účely stavby „Nosný systém MHD“ električka Petržalka

  Materiály
 22. 22.Návrh na vysporiadanie pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, v prospech verejnoprospešnej stavby „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“ – Kaufland Slovenská republika v.o.s, so sídlom v Bratislave

 23. 23.Návrh na ukončenie vybraných nájomných zmlúv v prípade nebytových priestorov v podchode na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto

 24. 24.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za mesiac január a február 2020

 25. 25.Interpelácie (bod bude prerokovaný o 14.00 h)

 26. 26.Rôzne

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. c.Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020 vykonaných na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, uznesenie č. 351/2019 zo dňa 12. 12. 2019

 4. d.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 5. e.Informácia o stave predložených inventarizácií nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy zvereného do správy mestským častiam k 31. 12. 2019

 6. f.Informačný materiál o príprave obstarávania zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 7. g.Informácia o zmene organizačného poriadku Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 8. h.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac január 2020

 9. i.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac február 2020