BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na voľbu Mgr. Olivera Kríža, poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, za člena komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie, že
 
1. Ján Budaj, poslanec Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, sa písomne ku dňu 31. marca 2020 vzdal mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy,
 
2. zaniká členstvo Jána Budaja v komisii finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy ku dňu 31. marca 2020, z dôvodu vzdania sa mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.
B. volí
PaedDr. Olivera Kríža, náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, za člena komisie ......................... Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňom 30. apríla 2020.