Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 07.03.2019

 1. 1.Zonácia mestských lesov v Bratislave v súlade s Koncepciou rozvoja Mestských lesov v Bratislave

  Materiály
 2. 2.Návrh na vyslovenie súhlasu s vyhlásením o pristúpení k Memorandu o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov na území Bratislavského samosprávneho kraja

  Materiály
 3. 3.Návrh Aktualizovaného memoranda o spolupráci hlavného mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava, zastúpeného primátorom Ing. arch. Matúšom Vallom a ASOCIÁCIOU BRATISLAVSKÝCH VODÁCKYCH KLUBOV, o.z., Devínska cesta 761/10, 841 04 Bratislava-Karlova Ves, zastúpenej prezidentom RNDr. Vladimírom Mišíkom, CSc.

  Materiály
 4. 4.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov za účelom prevádzkovania stravovacej prevádzky v zariadení pre seniorov Dom tretieho veku.

 5. 5.Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru – prenájom jazdeckého areálu v ZOO Bratislava za účelom prevádzkovania „Mestského jazdeckého areálu“ vrátane športového a rehabilitačného jazdenia detí, telesne postihnutých, prípadne rehabilitácie samotných koní

 6. 6.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2565/65, mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

 7. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 3150/12 a parc. č. 3150/13, spoločnosti SLOVNAFT, a.s., so sídlom v Bratislave

 8. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Jarovce, parc. č. 870/1, spoločnosti DCJ, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 9. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4375/3, na rekonštrukciu kontajnerového stojiska

 10. 10.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, Tomanova ulica, k. ú. Vajnory, parc. č. 1942/4, Zuzane Kováčikovej a Rastislavovi Kováčikovi

 11. 11.Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 12. 12.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 13. 13.Návrh na schválenie dodatku č. 02/026/2019/P k Nájomnej zmluve č. 064/2018/P zo dňa 17. 04. 2018 na Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, ktorým sa ruší možnosť započítania investícií nájomcu SZĽH voči nájomnému

  Materiály
 14. 14.Návrh dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava

 15. 15.Návrh dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Centra voľného času, Štefánikova 35, Bratislava

  Materiály
 16. 16.Informácia o činnosti a rokovaniach v rámci stavovských organizácií, ktorých je členom hlavné mesto SR Bratislava, za obdobie: rok 2018

  Materiály
 17. 17.Návrh na vymenovanie riaditeľa/riaditeľky rozpočtovej organizácie Domov seniorov Archa, Rozvodná 25, 831 01 Bratislava - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE

 18. 18.Doplnenie zástupcov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do predstavenstva a dozornej rady obchodnej spoločnosti Halbart-Slovakia a.s.

  Materiály
 19. 19.Mestské centrum Stará tržnica - Návrh na voľbu členov Správnej rady a Dozornej rady za hlavné mesto SR Bratislavu

  Materiály
 20. 20.Informácia o vyčíslení refundácie dodatočných zliav pre vybrané skupiny cestujúcich v IDS BK v roku 2018 ako plnenie uznesenia č. 1128/2018 časť D bod 2 zo dňa 25.4.2018

  Materiály
 21. 21.Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu v Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0017 18 00 zo dňa 31.05.2018 v znení dodatku č. 1, Lucii Petrášovej so sídlom v Seredi

 22. 22.Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemok registra „C“ KN, v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2876/29, Břeclavská ulica, v prospech Ing. Miroslava Trnku

  Materiály
 23. 23.Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21526/3 a parc. č. 21526/4, Šulekova ulica, v prospech spoločnosti TEBI, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave - Stiahnutý z rokovania predkladateľom

 24. 24.Návrh na zriadenie vecného bremena práva vybudovania a užívania stavby - vjazdu na pozemku registra „E“ v Bratislave, k. ú. Ružinov, formou zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, časť parc. č. 297/5, v prospech Ing. Petra Augustína a Mgr. Daniely Augustínovej, ako budúcich oprávnených z vecného bremena

 25. 25.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 481/2016 zo dňa 28. 04. 2016, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Plickovej 4, uznesenia č. 572/2016 zo dňa 29. 06. 2016 - 30. 06. 2016, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Blagoevovej 10 a uznesenia č. 934/2017 zo dňa 27. 09. 2017, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Hlaváčikovej 35

 26. 26.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 195/2015 zo dňa 24. - 25. 06. 2015, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Veternicová 9, č. 481/2016 zo dňa 28. 04. 2016, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Baltská 1

  Materiály
 27. 27.Návrh na vypustenie bodu 12.1.1 z uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 879/2017 zo dňa 25. 05. 2017, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Hlaváčikova 24

  Materiály
 28. 28.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Narcisová 12, Babuškova 4, 6, 8, 10, 12, Vážska 21, 23, Podzáhradná 15, Podzáhradná 49, J. C. Hronského 16, Gallayova 25, Jána Smreka 18, Mamateyova 12, Nám. Hraničiarov 7, Holíčska 7, vlastníkom bytov

 29. 29.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Gregorovej 2, 6, 12, Papraďová 3, Majerníkova 34A, Beňovského 16, Tranovského 30, Studenohorská 50, Markova 13, Farského 16, Jungmannova 8, Gercenova 7, Gercenova 9, Černyševského 29, Romanova 42, Gessayova 16, Blagoevova 2, Blagoevova 10, Znievska 1, vlastníkom bytov

 30. 30.Návrh na voľbu predsedu mandátovej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 31. 31.Návrh na voľbu ďalších členov komisie pre ochranu verejného poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy z radov občanov-neposlancov

  Materiály
 32. 32.Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

  Materiály
 33. 33.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 34. 34.Interpelácie - ako prvý bod po obede

 35. 35.Rôzne

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. c.Návrh na vykonávanie opatrovateľskej služby hlavným mestom SR Bratislava a Návrh na podanie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z MPSVaR SR, z výzvy „Podpora opatrovateľskej služby"

 4. d.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 5. e.Informácia o plnení schválených uznesení o predaji a dlhodobom nájme nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018

 6. f.Vyhodnotenie schvaľovacích uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, ktorých plnitelia sú rozpočtové a príspevkové organizácie hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018

  Materiály
 7. g.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Gregorovej 4, 6, 8, 10, 12, 14, Podzáhradná 15, Šustekova 29, vlastníkom bytov

  Materiály
 8. h.Informácia o príprave nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy

 9. i.Informačný materiál k pozastavenému výkonu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 73/2019 a č. 75/2019 zo dňa 07.02.2019

  Materiály
 10. j.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac december 2018

 11. k.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac január 2019