Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2565/65, mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemku registra „C“ v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2565/65 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 887 m², mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, IČO 603392, za účelom realizácie a následného užívania stavby „Rekonštrukcia terasy M. Marečka“, z ktorej sú situované vchody do bytových domov na ulici Milana Marečka 2 – 12, na dobu neurčitú, za nájomné:

1. 5,00 Eur/m²/rok za obdobie od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť územné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo predstavuje ročne sumu 9 435,00 Eur,

2. 30,00 Eur/m²/rok za obdobie od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť územné rozhodnutie do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo predstavuje ročne sumu 56 610,00 Eur,

3. 15,00 Eur/m²/rok za obdobie od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu na dobu neurčitú, čo predstavuje ročne sumu 28 305,00 Eur,

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stratí platnosť.

Návrh na schválenie nájmu pozemku registra „C“ v k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2565/65 vo výmere 1 887 m², mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, za účelom realizácie a následného užívania stavby „Rekonštrukcia terasy M. Marečka“, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme z dôvodu, že pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Rekonštrukcia terasy M. Marečka“, potrebuje žiadateľ preukázať k pozemku pod terasou vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.