Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 05.02.2015

 • 5. februára 2015, 08:30 h
 • Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: JUDr. Nesrovnal Ivo
 1. 1.Informácia o príprave rozpočtu - ústna informácia

 2. 2.Návrh zasadacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy – materiál bol stiahnutý z programu MsZ

  Materiály
 3. 2a.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

  Materiály
 4. 3.Informácia o plnení úloh oddelenia správy komunikácií týkajúcich sa zimnej údržby komunikácií

  Materiály
 5. 4.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31.12.2014

  Materiály
 6. 5.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov na pozemku parc. č. 8934 v k. ú. Staré Mesto, Bratislavskej organizácii cestovného ruchu

  Materiály
 7. 6.Návrh prenájmu nebytových priestorov v Domove seniorov Lamač ako prípad hodný osobitného zreteľa

  Materiály
 8. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17400/4, parc. č. 17350/1, parc. č. 22258/1, spoločnosti TLD, s.r.o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 9. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17348/11 a parc. č. 22877/13, spoločnosti Konstrukt Invest s.r.o., so sídlom v Bratislave – uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 10. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3510/26, 3510/27, 1163/5 a 1213/1, spoločnosti SBDKREDIT, spol. s r. o., so sídlom v Bratislave – materiál bol stiahnutý z programu MsZ

 11. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, stavby súp. č. 6095 a pozemku parc. č. 120, nachádzajúcich sa na Istrijskej 22 v Bratislave, pre Základnú umeleckú školu, so sídlom v Bratislave

 12. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, parc. č. 4723/1, k. ú. Petržalka, Občianskemu združeniu priateľov Bulharskej školy Christo Boteva, so sídlom v Bratislave

 13. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 446/2, pre Prvú distribučnú spoločnosť s.r.o. so sídlom v Bratislave

 14. 13.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5311/27, JUDr. Františkovi Slovíkovi a manželke RNDr. Márii Slovíkovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 15. 14.Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k.ú. Vajnory, parc. č. 2697/22, parc. č. 2697/23, Stanislavovi Kuricovi a manželke Ing. Márii Kuricovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 16. 15.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3888/26, 3888/34, 3888/197, 3888/198, 3888/207 a 3888/208, spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 17. 16.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 18. 17.Protest prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava Kd 475/14/1100-14 zo dňa 10. 11. 2014 proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2014 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  Materiály
 19. 18.Návrh na schválenie rozhodnutia č. 17/2014 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pri zabezpečovaní verejného poriadku

  Materiály
 20. 19.Návrh na uzatvorenie Dohody o urovnaní

 21. 20.Informácia o činnosti hlavného mesta SR Bratislavy v rámci Združenia miest a obcí Slovenska a Únie miest Slovenska za II. polrok 2014

  Materiály
 22. 21.Návrh novely Štatútu Domu pre starších občanov

  Materiály
 23. 22.Návrh dodatku k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy, Exnárova 6, Bratislava

 24. 23.Správa o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2013

  Materiály
 25. 24.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 26. 25.Návrh na podanie prihlášky do súťaže Európske hlavné mesto mládeže 2018

 27. 26.Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 2697/26 a parc. č. 2697/27, Jozefovi Debnárovi a manželke Monike Debnárovej - majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou s priľahlým pozemkom

 28. 27.Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby a uloženia kanalizačnej prípojky k pozemkom v Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 263/3 a parc. č. 263/4

 29. 28.Návrh na uplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemkom v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, vo vlastníctve spoločnosti LUKOIL Slovakia s.r.o. (Normbenz Slovakia s. r. o.), so sídlom v Bratislave

 30. 29.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, pozemkov parc. č. 19228/7, parc. č. 19238/7 a komunikácie na parc. č. 19228/7, k. ú. Vinohrady, lokalita Ahoj a Kamzík, do správy Mestských lesov v Bratislave

 31. 30.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 662/2012 zo dňa 27. - 28. 06. 2012, ktorým bol schválený predaj nehnuteľností spoluvlastníkom bytov v dome na Čiližskej ul. 1

 32. 31.Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona č. 134/2013 Z. z. na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

  Materiály
 33. 32.Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015

  Materiály
 34. 33.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 35. 34.Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov)

  Materiály
 36. 35.Informácia o trasovaní ropovodu Bratislava - Schwechat

 37. 36.Rôzne

 38. 37.Interpelácie

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 3. c.Informácia o stave finančných prostriedkov na účtoch hlavného mesta SR Bratislavy k 31.12.2014 a zápisnice o inventarizácii majetku hlavného mesta SR Bratislavy za roky 2011, 2012, 2013

  Materiály
 4. d.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 5. e.Informácia o plnení schválených uznesení o predaji a dlhodobom nájme nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014

 6. f.Informácia o počte zápisov na listoch vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy na základe vyhľadávacej činnosti za rok 2014

  Materiály
 7. g.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta SR BA za obdobie od 1.10.2014 do 31.12.2014

  Materiály
 8. h.Informácia o aktuálnom stave pripravenosti a vykonaných krokoch uvedených v koncepcii rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Bratislave na roky 2013-2025 časť: Rozvoj a modernizácia technickej infraštruktúry dopravnej siete električkových a trolejbusových tratí

  Materiály
 9. i.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Mozartova 10, Medzilaborecká 7, Mierová 24, Trenčianska 62, Kvačalova 22, 24, 26, 28, Velehradská 26,30, Veternicová 24, Hlaváčikova 1, Markova 11, Hálova 18, Hálova 4, Mlynarovičova 5, Vyšehradská 19, Holíčska 17 vlastníkom bytov

  Materiály
 10. j.Informácia o prijímateľoch sociálnych služieb umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto SR Bratislava za III. a IV. štvrťrok 2014

  Materiály
 11. k.Informácia o výsledkoch kontroly mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Základná umelecká škola, Exnárova 6, Bratislava

  Materiály
 12. l.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy na oddelení kultúry, školstva, športu a mládeže magistrátu, zameranej na poskytovanie dotácií z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy

 13. m.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Základná umelecká škola, Daliborovo nám. 2, Bratislava

  Materiály
 14. n.Informácia o opatreniach prijatých na odstránenie nedostatkov

  Materiály
 15. o.Odpočet plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených v správe mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy o výsledkoch vykonaných kontrol, číslo uznesenia: 186/1999 časť B zo dňa 2.12.1999

  Materiály
 16. p.Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov vykonanej kontrole Bratislavského samosprávneho kraja – Útvar hlavného kontrolóra, Sabinovská 16, Bratislava a Mestského kontrolóra hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1

  Materiály
 17. q.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle záverov kontroly č. 5/2014

  Materiály
 18. r.Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a kontrolou správy objektu Zimného štadióna Ondreja Nepelu, Odbojárov č. 9 vykonanou mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy v príspevkovej organizácii Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 19. s.Informácia o riešených škodách a záveroch k nim prijatých za obdobie od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy a v organizáciách zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 20. t.Informácia o počte hlasovaní poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014 (od 1.1.2014 – 6. volebné obdobie)

  Materiály
 21. u.Informácia o zmene organizačného poriadku Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s účinnosťou od 1. januára 2015