Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010-2014) - Zasadnutie 29.03.2012

 • 29. marca 2012, 08:30 h
 • v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie)
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 0.Návrh na vyhlásenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k 70. výročiu deportácie Židov zo Slovenska

 2. 1.Návrh na zmenu rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 3. 2.Návrh na voľbu poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za členov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a vzdanie sa Mariana Greksu, poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, členstva v komisii cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 4. 3.Návrh na voľbu predsedu komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 5. 4.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 29. 2. 2012

 6. 5.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zmene názvu Nového mosta na Most SNP v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave

  Materiály
 7. 6.Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011

  Materiály
 8. 7.Správa o bezpečnostnej situácii v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2011

  Materiály
 9. 8.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012

  Materiály
 10. 9.Dodatok č. 2 k Návrhu realizácie Nosného systému mestskej hromadnej dopravy v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne

  Materiály
 11. 10.Opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou financovania rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a prostriedkov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  Materiály
 12. 11.Návrh na zriadenie pracovnej komisie za účelom spracovania a predloženia návrhu revitalizácie časti lesoparku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy v lokalite Železná studnička

 13. 12.Návrh na schválenie zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy do dozornej rady obchodnej spoločnosti METRO Bratislava, a. s.

 14. 13.Návrh na čerpanie finančných prostriedkov na základe uverejnenej verejnej výzvy na poskytnutie účelovej dotácie Úradu vlády SR na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2012 (resocializačné stredisko RETEST)

  Materiály
 15. 14.Návrh na odsúhlasenie zapojenia mesta Bratislavy do projektu s názvom "EKOprofit Bratislava - zavádzanie programu čistejšej produkcie v širšom okolí Bratislavy podľa vzoru ökobusinessplan Wien" na podporu trvalo udržateľného rozvoja prihraničného regiónu Rakúsko - Slovensko

  Materiály
 16. 15.Návrh dodatku č.1 k Zriaďovacej listine Centra voľného času, Hlinická 3, Bratislava

  Materiály
 17. 16.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 18. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa prenájmu nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave, pre spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a Orange Slovensko, a.s.

  Materiály
 19. 18.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka, za účelom revitalizácie Sadu Janka Kráľa v Bratislave - II. etapa

 20. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa prenájmu skladového priestoru na 1. nadzemnom podlaží Zimného štadióna Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave, pre Slovenský zväz ľadového hokeja

  Materiály
 21. 20.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 15142/1, pre spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o., Radlinského 6, Bratislava - Uznesenie k materiálu nebolo prijaté

  Materiály
 22. 21.Návrh na uzatvorenie dodatku k Zmluve o nájme pozemku č. 08 88 0646 11 00 spoločnosti ELONIR, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 23. 22.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemkov v k. ú. Petržalka, parc. č. 5144, parc. č. 5145, parc. č. 5146, parc. č. 5148/3, parc. č. 5150, pre Slovak Telekom, a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 24. 23.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2620/1 a parc. č. 2621/4, spoločnosti Botus, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 25. 24.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu časti pozemku a budúceho zriadenia vecného bremena v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 9282/1, Ing. Valérovi Hlobilovi, bytom v Bratislave - Uznesenie k materiálu nebolo prijaté

  Materiály
 26. 25.Návrh na odňatie správy nehnuteľností príspevkovej organizácii STaRZ a na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15288/55, parc. č. 15288/56, parc. č. 15288/63 a stavby súp. č. 380 - športová hala - Drieňová 11/A a stavby súp. č. 5909 - šatne a sociálne zariadenia, Andrejovi Gaburovi - ARG COM s miestom podnikania v Bratislave

  Materiály
 27. 26.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Ružinov, Mlynské luhy 17, pre občianske združenie SAHARA so sídlom v Bratislave

  Materiály
 28. 27.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1222/8, spoločnosti REALIZ, a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 29. 28.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3120, parc. č. 3135, parc. č. 3202, parc. č. 3214 a parc. č. 3271 pre spoločnosť Realcorp Development, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 30. 29.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti APOLLO ARENA, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - Materiál bol stiahnutý z rokovania mestského zastupiteľstva

  Materiály
 31. 30.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na dlhodobý nájom nehnuteľnosti za účelom vybudovania športového areálu a parkoviska - objektu bývalého cyklistického štadióna na ul. Odbojárov a Kalinčiakova, a to pozemkov parc. č. 11280/1, 11280/34, 11280/35, 11280/46, 11280/48, 11280/54, 11280/55, 11280/56, 11280/57 a stavby súp. č. 7768 na pozemkoch parc. č. 11280/46 a 11280/57 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, bez finančnej účasti hlavného mesta SR Bratislavy - Materiál bol stiahnutý z rokovania mestského zastupiteľstva

  Materiály
 32. 31.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na Plavárni Pasienky, Junácka 4 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto

  Materiály
 33. 32.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na prízemí objektu na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto

  Materiály
 34. 33.Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Svoradova ulica, pozemkov parc. č. 691/3 a parc. č. 691/8, a stavby bez súpisného čísla nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 691/8, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 35. 34.Návrh na schválenie dohody o skončení nájmu a vzájomnom finančnom vysporiadaní s nájomcom GLOBAL plus, s.r.o., so sídlom v Bratislave - Materiál bol stiahnutý z rokovania mestského zastupiteľstva

  Materiály
 36. 35.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemku parc. č. 96 a časti stavby súp. č. 101484, Stará tržnica, do správy Bratislavskému kultúrnemu a informačnému stredisku

  Materiály
 37. 36.Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody na pozemok v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 6070/28

  Materiály
 38. 37.Návrh na odpustenie dlhu v sume 3 560,97 Eur mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica

  Materiály
 39. 38.Návrh na odpustenie dlhu v sume 4 017,66 Eur

 40. 39.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Martinengova 2, Svidnícka 15, 19, 21, Miletičova 32, 36, Martinčekova 30, Karadžičova 6, Košická 43, Bebravská 11, Podunajská 17, 19, Račianska 65, Púpavová 40, Pustá 7, Bagarova 28, Janka Alexyho 9, Koprivnická 36, Heyrovského 12, Tupolevova 3, Gercenova 3, Lachova 37C, Šustekova 29, Vyšehradská 21, Holíčska 5, Brančská 9, Jasovská 49 a Ľubovnianska 6 vlastníkom bytov a nebytových priestorov

  Materiály
 41. 40.Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 297/2011 zo dňa 29. 09. 2011 a č. 353/2011 zo dňa 27. 10. 2011

  Materiály
 42. 41.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 43. 40.Interpelácie

 44. 42.Rôzne

 45. 42.1.Návrh na vykonanie komplexnej kontroly v mestskej príspevkovej organizácii ZOO

 46. 42.2.Návrh na predloženie materiálu o stave plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 171/2011

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. c.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Svidnícka 19, 21, Trnavská cesta 62, 64, Záhradnícka 87, Miletičova 63, Daxnerovo námestie 6, Karadžičova 6, Sklenárova 22, Račianska 65, Ožvoldíkova 13, Lenardova 18, Lenardova 12, Černyševského 3, Blagoevova 8, Budatínska 41, Jasovská 49, vlastníkom bytov a nebytových priestorov

 4. d.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy za mesiac február 2012