BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010-2014) - Zasadnutie 22.05.2014

 • 22. mája 2014, 08:30 h
 • v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie)
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 4. 2014

 2. 2.Refinancovanie dlhu hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 3. 3.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014

  Materiály
 4. 4.Návrh koncepcie rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Bratislave na roky 2013- 2025 časť : Rozvoj a modernizácia technickej infraštruktúry dopravnej siete električkových a trolejbusových tratí DOPLNOK č. 1

  Materiály
 5. 5.Návrh na schválenie predlženia platnosti nájomnej zmluvy c. 42/2010 na dobu do 31. 12. 2024, ako prípadu hodného osobitného zreteľa pre Cable, s. r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 6. 6.Návrh na zrušenie časti uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1274/2013 zo dňa 25. - 26. 09. 2013 a na schválenie nájmu nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, stavby súpis. č. 2786 a pozemkov parc. č. 7969/1 a parc. č. 7969/2 nachádzajúcich sa na Radlinského 53 v Bratislave, pre Základnú umeleckú školu, so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 2

 7. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, prenajatých Zmluvou o nájme č. 08-83-0020-05-00 Spojeným štátom americkým

 8. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k.ú. Petržalka, parc. č. 341, parc. č. 1766, parc. č. 3596 pre Bytové družstvo Petržalka so sídlom v Bratislave

 9. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 21648/1, spoločnosti OPAVSKÁ, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave

 10. 10.Návrh na schválenie predĺženia doby nájmu nehnuteľností v areáli na Hradskej ul. v Bratislave, k. ú. Vrakuňa o 20 rokov a úprava účelu nájmu, pre Domov pre každého, občianske združenie na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova v SR, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 11. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v k. ú. Trnávka, parc. č. 15095/14 občianskemu združeniu Cesta z mesta, so sídlom v Bratislave

 12. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v k. ú. Nivy, parc. č. 15279/53 pre 1. súkromné gymnázium v Bratislave so sídlom v Bratislave

 13. 13.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 531/22, Ing. Marianovi Janíkovi s manželkou, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 14. 14.Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, spoločnosti Národný futbalový štadión, a.s., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa a návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 219/2007 zo dňa 4. 10. 2007 v znení uznesenia č. 738/2009 zo dňa 2. 7. 2009

  Materiály
 15. 15.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach, Bratislava- Nové Mesto a Bratislava-Vajnory

  Materiály
 16. 16.Prehľad a hodnotenie medzinárodnej spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013

  Materiály
 17. 17.Umiestnenie „Pamätníka 17. novembra“ v lokalite Námestia Slobody

  Materiály
 18. 18.Návrh na schválenie zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v predstavenstve obchodnej spoločnosti Halbart - Slovakia a.s. a v Správnej rade Združenia správy námestia

  Materiály
 19. 19.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, dňa 4. júna 2014

  Materiály
 20. 20.Informácia o príprave návrhu na zrušenie obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, s.r.o.

  Materiály
 21. 21.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

  Materiály
 22. 22.Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013 a Operačného programu Doprava 2014 – 2020

  Materiály
 23. 23.Návrh na odzverenie novovytvorenej budovy na Exnárovej ul. č. 6 a jej zverenie do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov (materiál bude prerokovaný o 16.30 h ako prvý po bode vystúpenie občanov)

 24. 24.Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov)

  Materiály
 25. 25.Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov)

  Materiály
 26. 26.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 2.317,15 Eur

  Materiály
 27. 27.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na dlhodobý nájom nehnuteľností – pozemkov parc. č. 19715/3, parc. č. 19598, parc. č. 19599, parc. č. 19603/1 v Bratislave, k.ú. Vinohrady, za účelom vybudovania areálu reštaurácie v lokalite „Železná studnička – Rotunda“ v území hornej Mlynskej doliny

 28. 28.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na Jasovskej 4 v Bratislave, k. ú. Petržalka

  Materiály
 29. 29.Návrh na schválenie predaja pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5794/24, Kopčianska ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 30. 30.Návrh na zverenie alebo nezverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 148, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka

  Materiály
 31. 31.Návrh na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 1/8-na k pozemkom parc. č. 1248, parc. č. 1249, k.ú. Vrakuňa

 32. 32.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 1769/5 a parc. č. 1769/18, Amálii Královičovej – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou a pozemku k nej priľahlého

 33. 33.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, vlastníkom garáží Moravská ul.

 34. 34.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Trenčianska 54, Trenčianska 64, Krížna 64, Račianska 43, Jána Stanislava 3, Ľudovíta Fullu 13, Veternicová 24, Fedinova 10, Hrobákova 7 vlastníkom bytov

  Materiály
 35. 35.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v hromadných garážach na Stodolovej ulici

  Materiály
 36. 36.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 37. 37.Interpelácie

 38. 38.Rôzne

Informačné materiály

 1. a.Informačné materiály

 2. .Prijaté uznesenie