Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010-2014) - Zasadnutie 22.05.2014

 • 22. mája 2014, 08:30 h
 • v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie)
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 0.Vyjadrenie solidarity s občanmi Ukrajiny - uzn. č. 1556/2014

 2. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 4. 2014 - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 3. 2.Refinancovanie dlhu hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 4. 3.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014

  Materiály
 5. 4.Návrh koncepcie rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Bratislave na roky 2013- 2025 časť : Rozvoj a modernizácia technickej infraštruktúry dopravnej siete električkových a trolejbusových tratí DOPLNOK č. 1

  Materiály
 6. 5.Návrh na schválenie predlženia platnosti nájomnej zmluvy c. 42/2010 na dobu do 31. 12. 2024, ako prípadu hodného osobitného zreteľa pre Cable, s. r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 7. 6.Návrh na zrušenie časti uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1274/2013 zo dňa 25. - 26. 09. 2013 a na schválenie nájmu nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, stavby súpis. č. 2786 a pozemkov parc. č. 7969/1 a parc. č. 7969/2 nachádzajúcich sa na Radlinského 53 v Bratislave, pre Základnú umeleckú školu, so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 8. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, prenajatých Zmluvou o nájme č. 08-83-0020-05-00 Spojeným štátom americkým

 9. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k.ú. Petržalka, parc. č. 341, parc. č. 1766, parc. č. 3596 pre Bytové družstvo Petržalka so sídlom v Bratislave

 10. 9.Návrh na zverenie alebo nezverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 148, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka

  Materiály
 11. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 21648/1, spoločnosti OPAVSKÁ, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave

 12. 11.Návrh na schválenie predĺženia doby nájmu nehnuteľností v areáli na Hradskej ul. v Bratislave, k. ú. Vrakuňa o 20 rokov a úprava účelu nájmu, pre Domov pre každého, občianske združenie na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova v SR, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 13. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v k. ú. Trnávka, parc. č. 15095/14, občianskemu združeniu Cesta z mesta, so sídlom v Bratislave - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 14. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v k. ú. Nivy, parc. č. 15279/53 pre 1. súkromné gymnázium v Bratislave so sídlom v Bratislave

 15. 14.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 531/22, Ing. Marianovi Janíkovi s manželkou, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ

 16. 15.Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, spoločnosti Národný futbalový štadión, a.s., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa a návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 219/2007 zo dňa 4. 10. 2007 v znení uznesenia č. 738/2009 zo dňa 2. 7. 2009 - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

  Materiály
 17. 16.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach, Bratislava- Nové Mesto a Bratislava-Vajnory

  Materiály
 18. 17.Prehľad a hodnotenie medzinárodnej spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013

  Materiály
 19. 18.Návrh na odzverenie novovytvorenej budovy na Exnárovej ul. č. 6 a jej zverenie do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov (materiál bude prerokovaný o 16.30 h ako prvý po bode vystúpenie občanov)

 20. 19.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, vlastníkom garáží Moravská ul.

 21. 20.Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov)

  Materiály
 22. 21.Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov)

  Materiály
 23. 22.Umiestnenie „Pamätníka 17. novembra“ v lokalite Námestia Slobody

  Materiály
 24. 23.Návrh na schválenie zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v predstavenstve obchodnej spoločnosti Halbart - Slovakia a.s. a v Správnej rade Združenia správy námestia

  Materiály
 25. 24.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, dňa 4. júna 2014

  Materiály
 26. 25.Informácia o príprave návrhu na zrušenie obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, s.r.o.

  Materiály
 27. 26.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

  Materiály
 28. 27.Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013 a Operačného programu Doprava 2014 – 2020

  Materiály
 29. 28.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 2.317,15 Eur

  Materiály
 30. 29.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na dlhodobý nájom nehnuteľností - pozemkov parc. č. 19715/3, parc. č. 19598, parc. č. 19599, parc. č. 19603/1, v Bratislave, k.ú. Vinohrady, za účelom vybudovania areálu reštaurácie v lokalite "Železná studnička - Rotunda" v území hornej Mlynskej doliny - materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ

 31. 30.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na Jasovskej 4 v Bratislave, k. ú. Petržalka

  Materiály
 32. 31.Návrh na schválenie predaja pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5794/24, Kopčianska ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 33. 32.Návrh na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 1/8-na k pozemkom parc. č. 1248, parc. č. 1249, k.ú. Vrakuňa

 34. 33.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 1769/5 a parc. č. 1769/18, Amálii Královičovej – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou a pozemku k nej priľahlého

 35. 34.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Trenčianska 54, Trenčianska 64, Krížna 64, Račianska 43, Jána Stanislava 3, Ľudovíta Fullu 13, Veternicová 24, Fedinova 10, Hrobákova 7 vlastníkom bytov

  Materiály
 36. 35.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v hromadných garážach na Stodolovej ulici

  Materiály
 37. 36.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 38. 37.Interpelácie

 39. 38.Rôzne

Informačné materiály

 1. .Prijaté uznesenie

 2. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 3. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 4. c.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

 5. d.Informácia o súhrnných hodnotách prírastkov a úbytkov nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy v období od 1.1.2013 do 31.12.2013

 6. e.Informácia o prijímateľoch sociálnych služieb umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava za I. štvrťrok 2014 (obdobie od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2014)

 7. f.Informácia – zimná údržba 2013/2014

 8. g.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Nedbalova 19, Medzilaborecká 25, Jégého 17, Krížna 64, Veternicová 5, Gercenova 7, Zadunajská cesta 5 vlastníkom bytov

 9. h.Informácia o zmene organizačného poriadku Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s účinnosťou od 1. mája 2014

 10. i.Informácia o prevode vlastníctva bytov v bytovom dome na ulici Rezedová 3

 11. j.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 1. 4. 2014 do 27. 4. 2014