BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 13.09.2018

 • 13. septembra 2018, 09:00 h
 • Primaciálny palác, č.dv. 107
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: JUDr. Nesrovnal Ivo
 • Pozvánka [57.8 kB]
 1. 0.Informácia o aktuálnej situácii v súvislosti s realizáciou výstavby D4R7 a ďalšími dopravnými obmedzeniami v hlavnom meste SR Bratislave

 2. 1.Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2018

 3. 2.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018

 4. 3.Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zmeny a doplnky 04

 5. 4.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc a o zmene názvu ulice v mestských častiach Bratislava-Petržalka, Bratislava-Karlova Ves a Bratislava-Nové Mesto

 6. 5.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov za účelom prevádzkovania stravovacej jednotky v zariadení pre seniorov Domov jesene života

 7. 5a.Návrh uznesenia ku krízovej situácii v Domove seniorov Archa

 8. 6.Návrh na schválenie nájmu ľadových plôch a šatní na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu pre občianske združenia HC SLOVAN Bratislava - mládež, Krasokorčuliarsky Športový Klub Slovan Bratislava a Jumping Joe so sídlom v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

 9. 7.Návrh na schválenie rozšírenia a upresnenia predmetu nájmu v nájomnej zmluve č. 42/2010 o časť pozemku, parc. č. 4358/38 a parc. č. 2038/1, v Areáli zdravia Zlaté piesky, Senecká cesta 2 v Bratislave, k. ú. Trnávka, predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na dobu do 31. 12. 2029 a spresnenie podmienok užívania predmetu nájmu pre Cable, s. r. o., Šustekova 37, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa

 10. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme pozemku č. 01/2008 na dobu určitú od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019, pre Tomáša Jurištu so sídlom v Bratislave - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE

 11. 9.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 19179/27, Milanovi Jánymu s manželkou

 12. 10.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12006/4, Karolovi Masarovičovi

 13. 11.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 2026/9, Alstrova ulica, PhDr. Milanovi Sovovi s manželkou Mgr. Danicou Sovovou

 14. 12.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa rozostavanej stavby vodojemu bez súpisného čísla na pozemkoch, parc. č. 1371/5, parc. č. 1371/26 a parc. č. 1372/1, k. ú. Devín, spoločnosti Lomnická, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 15. 13.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 16952/178, spoločnosti Bjoern s.r.o., so sídlom v Bratislave

 16. 14.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 22198/3, parc. č. 22198/6, parc. č. 22198/8, parc. č. 22198/9, parc. č. 15403/6, parc. č. 23014/22, spoločnosti TRAJEKT PLUS, a.s., so sídlom v Bratislave

 17. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 4765/11 a parc. č. 5349/1, spoločnosti REPAX s.r.o., so sídlom v Bratislave

 18. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21812, spoločnosti J.R.B. s.r.o., so sídlom v Bratislave

 19. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21885/1, Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave

 20. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2, pre spoločnosť HAMI FOOD s.r.o., so sídlom v Bratislave

 21. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2848/160, 2848/6, 2848/7, 2848/8, 2848/9, 2848/10, 2848/11, 2848/12, 2848/26, 2848/27, 2848/28, 2848/29, 2848/30, 2848/31, 2848/32, 2848/48, 2848/49, 2848/54, 2848/55, 2848/56, 2848/57, pre UNIVERZITNÚ NEMOCNICU BRATISLAVA so sídlom v Bratislave

 22. 20.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 460/2 a parc. č. 23097/6, spoločnosti Esterhazy Real Estate s.r.o., so sídlom v Bratislave

 23. 21.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 5441, Národnému ústavu detských chorôb so sídlom v Bratislave

 24. 22.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov vo výmere 65,01 m² nachádzajúcich sa v stavbe, súpis. č. 1873, postavenej na pozemku, parc. č. 3085, na Bilíkovej ulici č. 1 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, pre Cirkevnú materskú školu Gianny Berettovej Mollovej so sídlom v Bratislave

 25. 23.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru (bývalého bytu č. 23) na Rajčianskej 8, v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, Slovenskej filharmónii so sídlom v Bratislave

 26. 24.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov vo výmere 71,59 m² nachádzajúcich sa v stavbe, súpis. č. 1188, postavenej na pozemku, parc. č. 2886, na Batkovej ulici2 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, pre TANEČNÝ KLUB „DANUBE“ BRATISLAVA so sídlom v Bratislave, na dobu určitú do 31. 08. 2038

 27. 25.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, na vybudovanie a užívanie nových vstupov k bytovým domom a prístupov do nebytových priestorov v Bratislave

 28. 26.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, parc. č. 8434/1, parc. č. 8434/2, parc. č. 8436/1, parc. č 8436/2, parc. č. 8484/1 a parc. č. 8484/2, k. ú. Rača, spoločnosti Vinohradníctvo a vinárstvo Miloš Maťúš, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 29. 27.Petícia proti výstavbe pri Sade Janka Kráľa a za zmenu funkcie územia Artmedia späť na funkciu šport

 30. 28.Doplnenie zástupcov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do predstavenstva a dozornej rady spoločnosti Halbart-Slovakia a.s.

 31. 29.Zmluvná dokumentácia k rámcovej zmluve o spolupráci zo dňa 20.04.2011 uzatvorenej medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavy a Slovenským zväzom ľadového hokeja - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE

 32. 30.Bratislava rozumné mesto 2030, Koncepcia Smart City

 33. 31.Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave

 34. 32.Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 - 2020 a Integrovaný Regionálny Operačný Program 2014 - 2020

 35. 33.Informácia o plnení uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa 26. 6. 2013 – Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava – Schwechat

 36. 34.Informácia o vyčíslení refundácie dodatočných zliav pre vybrané skupiny cestujúcich v roku 2018 ako plnenie uznesenia č. 1128/2018 časť D bod 2 zo dňa 25. 04. 2018

 37. 35.Zrušenie neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania, n. o., spolu so správou o aktuálnom stave organizácie

 38. 36.Ročná správa o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020 za rok 2017 a aktualizácia Akčných plánov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020 na obdobie rokov 2018 – 2020

 39. 37.Návrh dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava

 40. 38.Návrh dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Centra voľného času, Štefánikova 35, Bratislava

 41. 39.Návrh na poskytnutie dotácie na činnosť sociálnej služby – nocľaháreň DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia, v celkovej sume 15 000,00 Eur

 42. 40.Návrh dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny organizácie RETEST

 43. 41.Informácia o vykonaných krokoch ohľadom investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE

 44. 42.Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru na prenájom nebytových priestorov v Saune Neptún na Plavárni Pasienky, Junácka 4 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, za účelom poskytovania masážnych služieb

 45. 43.Návrh na nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady a k. ú. Rača, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 46. 44.Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.30 vo výmere 112,04 m² v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 47. 45.Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.43 vo výmere 47,26 m² v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 48. 46.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Ružinov, v lokalite Cintorína Prievoz, do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy a mestskej časti Bratislava-Ružinov

 49. 47.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21419, dodatkom k Protokolu č. 11 88 0217 14 00, do správy mestskej príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislavy

 50. 48.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, v lokalite Filiálka, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 51. 49.Návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva za účelom rozdelenia bytového domu Bodrocká 44 v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, na jednotlivé byty a nebytové priestory medzi hlavným mestom SR Bratislavou a mestskou časťou Bratislava-Podunajské Biskupice

 52. 50.Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku registra C KN v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 642/97, v prospech spoločnosti Bory, a. s., so sídlom v Bratislave

 53. 51.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 864/2002 zo dňa 20. 06. 2002, v znení uznesenia č. 737/2005 zo dňa 30. 06. 2005, uznesenia č. 267/2007 zo dňa 22. 11. 2007 a uznesenia č. 913/2012 zo dňa 13. 12. 2012, ktorými bol schválený dlhodobý nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1111/48, 1111/49, 1111/50, 1111/51, 1111/70, 1111/72, pre spoločnosť PETRŽALKA CITY a.s., so sídlom v Bratislave

 54. 52.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 195/2015 zo dňa 24. - 25. 06. 2015, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Veternicová 9, č. 481/2016 zo dňa 28. 04. 2016, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Baltská 1

 55. 53.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Narcisová 12, Babuškova 4, 6, 8, 10, 12, Vážska 21, 23, Podzáhradná 15, Podzáhradná 49, J. C. Hronského 16, Gallayova 25, Jána Smreka 18, Mamateyova 12, Námestie hraničiarov 7, Holíčska 7, vlastníkom bytov

 56. 54.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v administratívnej budove Papraďová 1A, hromadných garážach na ulici Pribišova – hromadné garáže, garážach na ulici Veternicová – garáže, vlastníkom nebytových priestorov a garáží

 57. 55.Návrh na vypustenie bodu 12.1.1 z uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 879/2017 zo dňa 25. 05. 2017, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Hlaváčikova 24

 58. 56.Ročná správa o stave obecného bytového fondu za kalendárny rok 2017

 59. 57.Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 27. 09. 2018

 60. 58.Rôzne

 61. 59.Návrh na prerokovanie materiálov v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy 27. 09. 2018

Informačné materiály

 1. a.Informácia o pridelených bytoch za obdobie 1. a 2. štvrťroka 2018

 2. b.Informácia o projekte – Bikesharing – systém zdieľania bicyklov na území hlavného mesta SR Bratislavy - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE

 3. c.Informácia o splnení opatrenia prijatého na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra v spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

 4. e.Informácia o materiáloch, ktoré boli prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Incheba, a.s. dňa 29. júna 2018

 5. f.Informácia o materiáloch, ktoré boli prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s. dňa 22. júna 2018