Bod č. 55

Návrh na vypustenie bodu 12.1.1 z uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 879/2017 zo dňa 25. 05. 2017, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Hlaváčikova 24


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.