Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 07.12.2022

 1. 1.Prerokovanie a schválenie Náplne činností Komisie pre správu a podnikanie s majetkom mesta

 2. 2.Prerokovanie a schválenie Rokovacieho poriadku Komisie pre správu a podnikanie s majetkom mesta

 3. 3.Voľba podpredsedu Komisie pre správu a podnikanie s majetkom mesta

 4. 4.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4410/6, a nasl., spoločnosti APOLLO ARENA s.r.o., so sídlom v Bratislave – MsZ

  Materiály
 5. 5.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2134/3, Bezekova ulica, MUDr. Petrovi Haferovi s manželkou

 6. 6.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 755/4, Gbelská ulica, Marekovi Tunegovi s manželkou

  Materiály
 7. 7.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13145/73 a parc. č. 22072/1, Skalická cesta, spoločnosti ACS 5, s. r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 8. 8.Návrh na predaj pozemku ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, Brezová ulica, parc. č. 886/28, Ing. Milošovi Nemcovi a Janke Nemcovej

  Materiály
 9. 9.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21505/41 , Ivanovi Stykovi a spol. (RNDr. Zuzane Piknovej, Dagmar Horváthovej, MUDr. Ondrejovi Horváthovi, doc. RNDr. Mire Horváthovej, PhD., Pavlovi Horváthovi)

 10. 10.Návrh na predaj, ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, Kosodrevinová ulica, parc. č. 3274/2 a parc. č. 3274/5, žiadateľom Richard Penev, Magdaléna Penevová a Barbora Schranzová

 11. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice a k. ú. Petržalka, na vybudovanie a užívanie prístupových bezbariérových vstupov do bytových domov

 12. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 7329/10, SLOVENSKÉMU VODOHOSPODARKEMU PODNIKU, štátny podnik, so sídlom v Bratislave

  Materiály
 13. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rusovce a k. ú. Čunovo, Podielnickemu družstvu DUNAJ so sídlom v Rusovciach

 14. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 15. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 1499, spoločnosti umyvarka s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 16. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Nové Mesto a Karlova Ves pod kontajnerovými stojiskami

  Materiály
 17. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5679/8, spoločnosti INTERPHARM Slovakia, a.s., so sídlom v Bratislave

 18. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov a časti nádvoria v budove súp. č. 419 na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko so sídlom v Bratislave

  Materiály
 19. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavebných objektov v Bratislave, realizovaných v rámci stavieb nachádzajúcich sa v k. ú. Staré Mesto, k. ú. Ružinov, k. ú. Nivy, k. ú. Jarovce, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave

  Materiály
 20. 20.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3388/2, spoločnosti MMK 10, s.r.o., ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou garáže na Kuzmányho ulici

  Materiály
 21. 21.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5269/70, Mgr. Helene Jaššíkovej a spol. (Tiborovi, Falbovi Ing. Štefanovi Falbovi a Karolovi Falbovi), ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou rodinného domu na Baltskej ulici

 22. 22.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, Narcisová ulica, parc. č. 15585/2 pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa, do výlučného vlastníctva spoločnosti TRENDLINE, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 23. 23.Návrh na kúpu pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou Rekonštrukcia cesta na Červený most, úsek Lamačská cesta – Dúbravská“

  Materiály
 24. 24.Návrh na majetkovoprávne usporiadanie vzájomných pohľadávok a vzťahov k pozemkom v Bratislave s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 25. 25.Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 22300, Svätovavrinecká ulica, v prospech spoločnosti Zig Zag, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 26. 26.Návrh na zrušenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Petržalka, vo vlastníctve spoločnosti Sanatórium AT, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 27. 27.Rôzne