Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 06.02.2023

 1. 1.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 875/4, Karloveská ulica, Slovenskej republike – VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, so sídlom v Bratislave

 2. 2.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rusovce, Vývojová ulica, parc. č. 588/4, Štefanovi Meggyesimu

 3. 3.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zúženia predmetu nájmu zmluvy o nájme č. 088300691400 v znení jej neskorších dodatkov o prístrešok Segnerova, uzatvorenej s Dopravným podnikom Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave

  Materiály
 4. 4.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR

  Materiály
 5. 5.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu bytu a nebytových priestorov v budove súp. č. 75 na Budyšínskej 1 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, pre občianske združenie Slovenská humanitná rada so sídlom v Bratislave

 6. 6.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavieb a pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, k. ú. Nivy, pre mestskú rozpočtovú organizáciu Centrum voľného času so sídlom v Bratislave

  Materiály
 7. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa ukončenia zmluvy o nájme pozemku č. 08 83 0759 20 00 uzatvorenej s Antonom Kovačičom dohodou a nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1434, Mgr. art. Kataríne Balúnovej

 8. 8.Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1324/2022 zo dňa 23.06.2022, ktorým bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom nebytových priestorov v stavbe na Gorkého 17, Laurinskej 20 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, neziskovej organizácii Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava, n. o.

  Materiály
 9. 9.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 265/2019 zo dňa 26.09.2019, ktorým sa schválil ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka pre spoločnosť VODOTIKA – MG spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

 10. 10.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 43/2022 zo dňa 15. 12. 2022, ktorým bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, k. ú. Nové Mesto a k. ú. Karlova Ves, pod kontajnerovými stojiskami

  Materiály
 11. 11.Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1246/2022 zo dňa 26. 05. 2022, ktorým bola schválená zámena nehnuteľností so Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom vnútra SR so sídlom v Bratislave, a návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľností v Bratislave, so Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom vnútra SR so sídlom v Bratislave

  Materiály
 12. 12.Návrh na ukončenie nájomnej zmluvy č. 08 83 0415 20 00 týkajúcej sa nájmu pozemkov parc. č. 3141/1 a parc. č. 3144/4 v Bratislave, k. ú. Vrakuňa – Hradská ulica s nájomcom GEOtest, a.s. – organizačná zložka

  Materiály
 13. 13.Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu 3/20 pozemkov v Bratislave, k. ú. Rusovce, parc. č. 2618, parc. č. 3062 a parc. č. 3532, Alojzovi Krennovi

  Materiály
 14. 14.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12932/9, Pluhová ulica, Ing. Václavovi Navrátilovi s manželkou, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou garáže

  Materiály
 15. 15.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/11 a parc. č. 5409/15, Bieloruská ulica, spoločnosti JAPAK SLOVAKIA s.r.o. so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie vzťahu pod stavbou

  Materiály
 16. 16.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1336/3, Saratovská ulica, spoločnosti LAURIS Slovakia, a.s., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou

 17. 17.Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, ul. Hradská, parc. č. 3141/1, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie

  Materiály
 18. 18.Návrh na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5 a nasl. v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., so sídlom v Bratislave, pre účely stavby NS MHD II. etapa

 19. 19.Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 1408/2022 zo dňa 29.09.2022, ktorým bolo schválené zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, ulica Vajanského nábrežie, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

 20. 20.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Židovská ulica, do správy Základnej umeleckej školy Júliusa Kowalského

  Materiály
 21. 21.Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, bytu č. 4 nachádzajúceho sa v bytovom dome so súpis. č. 897, k. ú. Nivy, Dulovo námestie, do priamej správy mestskej časti Bratislava-Ružinov

 22. 22.Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, stavby „cvičko“ - voľnočasových športových ihrísk, do správy príspevkovej organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  Materiály
 23. 23.Návrh na zmenu účelu využitia nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, stavby so súpis. č. 694, na Borskej ulici, zverenej do správy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

  Materiály
 24. 24.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Stropkovská 21, Sputniková 15, Vŕbová 12, Silvánska 19, Beniakova 28, 34, Hlaváčikova 22, Bagarova 8, Wolkrova 5, Röntgenova 2, Vranovská 65, 67, vlastníkom bytov

 25. 25.Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to uznesenia č. 740/2009 zo dňa 02. 07. 2009, uznesenia č. 63/2015 zo dňa 26. 02. 2015, uznesenia č. 755/2021 zo dňa 18. 02. 2021, uznesenia č. 939/2021 zo dňa 24. 06. 2021, uznesenia č. 1060/2021 zo dňa 18. 11. 2021, uznesenia č. 1229/2022 zo dňa 28. 04. 2022, uznesenia č. 412/2020 zo dňa 27. 02. 2020, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovými domami

  Materiály
 26. 26.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Sputniková 15, Kríková 2, Bárdošova 27, Sadmelijská 1, Silvánska 7, 25, Beniakova 26, vlastníkom bytov

 27. 27.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3651/462, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky parc. č. 4691/90 a nasl., vo vlastníctve spoločnosti METRO Bratislava, a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 28. 28.Voľba členov – neposlancov – odborníkov do Komisie pre správu a podnikanie s majetkom mesta

 29. 29.Rôzne