Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 13.05.2019

 1. 1.Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2018 a hodnotiaca správa za rok 2018

 2. 2.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

 3. 3.Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove pri kríži

 4. 4.Zámer spracovania programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021-2030 s víziou do roku 2050

 5. 5.Návrh na vystúpenie hlavného mesta SR Bratislavy z medzinárodnej iniciatívy Magistrála pre Európu

 6. 6.Schválenie zástupkyne hlavného mesta SR Bratislavy do Výboru zástupcov akcionárov BVS a. s.

 7. 7.Informácia o účtovnej závierke za rok 2018 a správe o hospodárení za rok 2018, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislavská organizácia cestovného ruchu

 8. 8.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s.

 9. 9.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 22198/8, parc. č. 22198/9, spoločnosti TRAJEKT PLUS, a. s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 10. 10.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, Roľnícka ulica, k. ú. Vajnory, parc.č. 2694/13, Mgr. Martinovi Šimíčkovi a Zuzane Šimíčkovej

 11. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 460/2 a parc.č. 23097/6, spoločnosti Esterhazy Real Estate s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 12. 12.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc.č. 1607/203, Kadnárová ulica, spoločnosti KO & KA spol. s. r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 13. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc.č. 21885/1, Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave

  Materiály
 14. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Devín, parc.č. 1993/9, Ing. arch. Milošovi Gašparcovi

  Materiály
 15. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru č.906 na Panskej 2 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto. Spoločnosti Folk Folk, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 16. 16.Návrh schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme pozemkov a stavby č. 07 83 0605 12 00 zo dňa 08.11.2012 v znení dodatku č.1 na dobu určitú 10 rokov, občianskemu združeniu Vagus so sídlom v Bratislave

 17. 17.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 201,09 m² v stavbe súpis .č. 136 na pozemku parc.č.4 na Laurinskej 7 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.

  Materiály
 18. 18.Návrh na uplatnenie alebo na neuplatnenie predkúpneho práva hlavného mesta SR Bratislavy na spoluvlastnícky podiel prislúchajúci k stavbe so súpis. č. 2966 a k pozemku v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc.č.7585 vo vlastníctve Alexandra Šalgu – Kýčerského ulica

  Materiály
 19. 19.Návrh na zverejnenie nehnuteľnosti do správy mestských častí hlavného mesta SR Bratislava

  Materiály
 20. 20.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc.č. 563/12, Dušanovi Zajíčkovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou

 21. 21.Návrh na odňatie pozemku v Bratislave k. ú. Rusovce, v lokalite Pieskový hon, parc.č. 1320/7, zo správy mestskej časti Bratislava - Rusovce

 22. 22.Návrh na uplatnenie, alebo neuplatnenie predkúpneho práva hlavného mesta SR Bratislavy na podiely k pozemkom v Bratislave, k.ú. Vrakuňa, vo vlastníctve Dr. Elisabeth Branik

  Materiály
 23. 23.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21377/11, parc. č. 21378/20, parc. č. 21377/13, parc. č. 21378/4, parc. č. 21378/21, parc. č. 21378/33, parc. č. 21375/6, parc. č. 21375/7, Spojeným štátom americkým

  Materiály
 24. 24.Rôzne