Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 06.11.2017

 • 6. novembra 2017, 16:00 h
 • Magistrát, č.dv. 101
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: Budaj Ján
 • Pozvánka [43.06 kB]
 1. 1.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

 2. 2.Návrh na zrušenie všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 15/2016 o miestnom poplatku za rozvoj

  Materiály
 3. 3.Ročná správa o realizácií Programu sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010-2020 ( ďalej len „PHSR“ ) za rok 2016 a Aktualizácia akčných plánov PHSR na roky 2017-2019

  Materiály
 4. 4.Návrh na odsúhlasenie podpory hlavného mesta SR Bratislavy pre zapojenie mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave ako hlavného partnera do projektu „CITY NATURE – Podpora metód, nástrojov a cieľov pre ochranu prírody v Bratislave a Viedni“ v rámci 2. kola výzvy Programu INTERREG V-A SK-AT 2014-2020

 5. 5.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 661/2, Dušanovi Plaštiakovi a Oľge Plaštiakovej

 6. 6.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 37/11, Štefanovi Girovi a manželke Márii

  Materiály
 7. 7.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13655/228, medzi Vajnorskou a Rožňavskou ulicou, Pavlovi Navrátilovi

  Materiály
 8. 8.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5421/1 - Šustekova ulica, spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 9. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – stavby súpis. č. 12121 nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 12612/7 a časti pozemku parc. č. 12612/8 na Halašovej ulici 25/A v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, občianskemu združeniu DC IHRISKO Včielka, o. z., so sídlom v Bratislave

 10. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 329, Ingrid Farkašovej

  Materiály
 11. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 147, pre spoločnosť AVP Park, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 12. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9918/12, PaedDr. Ladislavovi Smolenovi

  Materiály
 13. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1669/4, parc. č. 1669/603, parc. č. 1669/85, časti parc. č. 3651/1 a parc. č. 6, mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

 14. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0711 08 00 na dobu určitú do 31. 08. 2028, pre spoločnosť INTERPRESS SLOVAKIA, spol. s r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 15. 15.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

  Materiály
 16. 16.Návrh na nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 17. 17.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, par.c č. 1022/28, Alstrova ulica, Štefanovi Michaličkovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou

 18. 18.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3600/11, Brižitská ulica, Ing. Bohumírovi Beťkovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou

 19. 19.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12876/2, parc. č. 12876/4-7, parc. č. 12876/9, parc. č. 12876/12, parc. č. 12876/14-15, parc. č. 12876/17-18, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Janoškovej ul.

 20. 20.Návrh na uplatnenie, alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu na pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3503/17

  Materiály
 21. 21.Návrh na uplatnenie, alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu na pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 1533/2

  Materiály
 22. 22.Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 22300/2, v prospech spoločnosti Panorama Koliba, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 23. 23.Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby na novovytvorenom pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1507/32, v prospech spoločnosti JAG development, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 24. 24.Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2435/142 a parc. č. 2522/64, k. ú. Dúbravka, v prospech spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom v Bratislave

 25. 25.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9384/36. a stavby detského ihriska Miletičova I. vo vnútrobloku Miletičova, Prievozská, Ružová dolina, do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov

 26. 26.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Záhradnícka 75, Púpavová 11, Markova 13, Hálova 19, Ševčenkova 14, Gercenova 15, Krásnohorská 3 vlastníkom bytov

  Materiály
 27. 27.Informácia o nájomnej zmluve v lokalite Stein – Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0606-13-00 uzatvorená so spoločnosťou DreamField Property s.r.o.

 28. 28.Návrh na poskytnutie dotácie pre projekt Q-centrum: poradenské a komunitné centrum pre LGBT ľudí vo výške 10 000 eur

  Materiály
 29. 29.Návrh na neprijatie ponuky na bezodplatný prevod nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR v Bratislave-objektov pohraničného opatrenia, k.ú. Devínska Nová Ves a k.ú. Záhorská Bystrica

  Materiály
 30. 30.Koncepcia pomoci ľuďom bez domova

  Materiály
 31. 31.Rôzne