BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
98/2019 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 481/2016 zo dňa 28. 04. 2016, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Plickovej 4, uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 572/2016 zo dňa 29. 06. 2016 – 30. 06. 2016, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Blagoevovej 10, a uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 934/2017 zo dňa 27. 09. 2017, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Hlaváčikovej 35 07.03.2019
97/2019 Návrh na zriadenie vecného bremena práva vybudovania a užívania stavby - vjazdu na pozemku registra „E“ v Bratislave, k. ú. Ružinov, formou zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, časť parc. č. 297/5, v prospech Ing. Petra Augustína a Mgr. Daniely Augustínovej, ako budúcich oprávnených z vecného bremena 07.03.2019
96/2019 Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemok registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2876/29, Břeclavská ulica, v prospech Ing. Miroslava Trnku 07.03.2019
95/2019 Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu v Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0017 18 00 zo dňa 31. 05. 2018 v znení dodatku č. 1, Lucii Petrášovej so sídlom v Seredi 07.03.2019
94/2019 Informácia o vyčíslení refundácie dodatočných zliav pre vybrané skupiny cestujúcich v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji v roku 2018 ako plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1128/2018 časť D bod 2 zo dňa 25. 04. 2018 07.03.2019
93/2019 Mestské centrum Stará tržnica - Návrh na voľbu členov Správnej rady a Dozornej rady za hlavné mesto SR Bratislavu 07.03.2019
92/2019 Doplnenie zástupcov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do predstavenstva a dozornej rady obchodnej spoločnosti Halbart-Slovakia a.s. 07.03.2019
91/2019 Návrh na vymenovanie riaditeľa/riaditeľky rozpočtovej organizácie Domov seniorov Archa, Rozvodná 25, 831 01 Bratislava 07.03.2019
90/2019 Informácia o činnosti a rokovaniach v rámci stavovských organizácií, ktorých je členom hlavné mesto SR Bratislava, za obdobie: rok 2018 07.03.2019
89/2019 Návrh dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Centra voľného času, Štefánikova 35, Bratislava 07.03.2019
88/2019 Návrh dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava 07.03.2019
87/2019 Návrh na schválenie dodatku č. 02/026/2019/P k Nájomnej zmluve č. 064/2018/P zo dňa 17. 04. 2018 na Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, ktorým sa ruší možnosť započítania investícií nájomcu SZĽH voči nájomnému 07.03.2019
86/2019 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 07.03.2019
85/2019 Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 07.03.2019
84/2019 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, Tomanova ulica, k. ú. Vajnory, parc. č. 1942/4, Zuzane Kováčikovej a Rastislavovi Kováčikovi 07.03.2019
83/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4375/3, na rekonštrukciu kontajnerového stojiska 07.03.2019
82/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Jarovce, parc. č. 870/1, spoločnosti DCJ, s.r.o., so sídlom v Bratislave 07.03.2019
81/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 3150/12 a parc. č. 3150/13, spoločnosti SLOVNAFT, a.s., so sídlom v Bratislave 07.03.2019
80/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2565/65, mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 07.03.2019
79/2019 Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru – prenájom jazdeckého areálu v mestskej príspevkovej organizácii ZOO Bratislava za účelom prevádzkovania „Mestského jazdeckého areálu“ vrátane športového a rehabilitačného jazdenia detí, telesne postihnutých, prípadne rehabilitácie samotných koní 07.03.2019