BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
434/2020 Personálne zmeny v orgánoch príspevkovej organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 30.04.2020
433/2020 Návrh na odvolanie riaditeľa a vymenovanie riaditeľky príspevkovej organizácie Galéria mesta Bratislavy 30.04.2020
432/2020 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 30.04.2020
431/2020 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5003, pre mestskú časť Bratislava-Petržalka so sídlom v Bratislave 30.04.2020
430/2020 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 15403/6, parc. č. 23014/22, parc. č. 22198/3, do vlastníctva spoločnosti CZ INVEST s.r.o, so sídlom v Bratislave 30.04.2020
429/2020 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava-Devínska Nová Ves, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Lamač a Bratislava-Petržalka 30.04.2020
428/2020 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých verejných priestranstiev a o zmene názvu častí verejných priestranstiev v mestských častiach  Bratislava-Ružinov a Bratislava-Staré Mesto 30.04.2020
427/2020 Návrh na zriadenie Výboru pre audit hlavného mesta SR Bratislavy 30.04.2020
426/2020 Návrh úpravy hranice vyrubenej výšky dane z nehnuteľnosti určenej pre splácanie v splátkach a zmeny termínov 2. a 3. splátky na rok 2020 30.04.2020
425/2020 Návrh na refinancovanie existujúceho úveru vo výške 19 000 000,00 Eur z dôvodu pretrvávajúcich nízkych úrokových sadzieb 30.04.2020
424/2020 Návrh na čerpanie finančných prostriedkov v roku 2020 z Rámcovej úverovej zmluvy č. 2019 052968 od Európskej investičnej banky (European Investment Bank) pre hlavné mesto SR Bratislavu 30.04.2020
423/2020 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 30.04.2020
422/2020 Dopad pandémie COVID-19 a protiopatrení na finančnú situáciu obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 30.04.2020
421/2020 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 29. 2. 2020 a k 31. 3. 2020 30.04.2020
420/2020 Návrh na zmenu zasadacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy s účinnosťou od 30. 4. 2020 30.04.2020
419/2020 Návrh na voľbu člena Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy 30.04.2020
418/2020 Vzdanie sa členstva poslankyne Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy PhDr. Jany Poláčikovej v komisii územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a voľba poslankyne Mgr. Lenky Antalovej Plavuchovej za členku komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 30.04.2020
417/2020 Návrh na voľbu Mgr. Olivera Kríža, poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, za člena komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 30.04.2020
416/2020 Vyhlásenie nastúpenia náhradníka Olivera Kríža na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 30.04.2020
396/2020 Petícia za zriadenie zastávky linky č. 91 na Panónskej ceste v Bratislave v blízkosti materskej školy Vyšehradská, CZŠ Narnia a Cirkevného konzervatória v Bratislave (materiál bude prerokovaný ako prvý o 16.30 h po vystúpení občanov) 30.01.2020