Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
417/2023 Zoznam modernizácii cestnej infraštruktúry financovaných v rámci úveru National Development Fund II 14.12.2023
416/2023 Predloženie projektu „Čerešňový sad – Legionárska“ – Program Slovensko 14.12.2023
415/2023 Návrh plánu kontrolnej činnosti mestskej kontrolórky hlavného mesta Slovenksje republiky Bratislavy a jej útvaru na I. polrok 2024 14.12.2023
414/2023 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 526/2012 zo dňa 29.03.2012, ktorým bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom pozemkov a stavieb v športovom areáli Drieňová ulica v Bratislave, k. ú. Ružinov, pre Andreja Gaburu – ARG COM 14.12.2023
413/2023 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 1/2 spoluvlastníckeho podielu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, pre občianske združenie BMX klub Rača, so sídlom v Bratislave 14.12.2023
412/2023 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, pre Odvoz a likvidáciu odpadu a. s., za účelom vybudovania zberného dvora 14.12.2023
411/2023 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny účelu nájmu nebytového priestoru na Jurigovom námestí 1 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, pre KOLO n.o. 14.12.2023
410/2023 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 5018/381 a nasl., a k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 6352/7, lokalita ZO Malý Dunaj 14.12.2023
409/2023 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2985/58, ulica Staré Grunty, spoločnosti ASIR, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave 14.12.2023
408/2023 Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní so spoločnosťou SEAFLY Aktiebolag, Švédsko a s tým súvisiaci predaj a nájom ako prípad hodný osobitného zreteľa týkajúci sa pozemkov v k. ú. Devín, Slovanské nábrežie, spoločnosti S E A F L Y a.s., so sídlom v Bratislave a Františkovi Zvrškovcovi 14.12.2023
407/2023 Personálne zmeny v orgánoch obchodných spoločností a organizácií s majetkovou účasťou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 14.12.2023
406/2023 Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2022 a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2022, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 14.12.2023
405/2023 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Dúbravka 14.12.2023
404/2023 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu novovzniknutej ulice a verejného priestranstva v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 14.12.2023
403/2023 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu novovzniknutej ulice v mestskej časti Bratislava-Rača 14.12.2023
402/2023 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 14.12.2023
401/2023 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2023 14.12.2023
400/2023 Návrh rozdelenia štátnej dotácie v prípade prijatia finančných prostriedkov od Ministerstva financií Slovenskej republiky na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 705/2023 14.12.2023
399/2023 Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 14.12.2023
398/2023 Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2024 – 2026 14.12.2023
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »