BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
158/2019 Návrh na zrušenie predkupného práva vyplývajúceho z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi hlavným mestom SR Bratislavou a MUDr. Martinom Demešom, bytom Bratislava, na pozemok v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2401/30, Bartókova ulica 25.04.2019
157/2019 Návrh na zrušenie predkupného práva vyplývajúceho z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Ing. Gabrielom Greššom, bytom Bratislava, na pozemok v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2408/6, Bartókova ulica 25.04.2019
156/2019 Návrh na odpustenie zmluvnej pokuty v sume 5 933,00 Eur podľa Zmluvy o nájme pozemku č. 08-83-1053-17-00 zo dňa 25. 01. 2018 vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu Svidnícka 7 – 13 v zastúpení spoločnosťou Správa domov SBD Bratislava II, s.r.o., so sídlom v Bratislave 25.04.2019
155/2019 Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Čunovo, v areáli Kaštieľa v Čunove, parc. č. 543/4, do správy mestskej časti Bratislava-Čunovo 25.04.2019
154/2019 Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Ružinov, v lokalite Cintorína Prievoz, do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy a mestskej časti Bratislava-Ružinov 25.04.2019
153/2019 Návrh na schválenie člena dozornej rady v združení Slovenský dom Centrope, Slovak House of Centrope za hlavné mesto SR Bratislavu 25.04.2019
152/2019 Doplnenie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy do správnej rady a dozornej rady neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o. 25.04.2019
151/2019 Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave 25.04.2019
150/2019 Petícia proti výstavbe „Polyfunkčného bytového domu Topoľčianska 25.04.2019
149/2019 Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy 25.04.2019
148/2019 Návrh na poskytnutie odmeny mestskému kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie október 2018 až apríl 2019 25.04.2019
147/2019 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 25.04.2019
146/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1744/275 a parc. č. 1826/9, mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 25.04.2019
145/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov vo výmere 103,12 m² v stavbe, so súpis. č. 1183 na Bagarovej 20 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, na pozemku, parc. č. 2879, občianskemu združeniu Inklúzia so sídlom v Bratislave 25.04.2019
144/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17323/51, spoločnosti Konstrukt Invest s.r.o., so sídlom v Bratislave 25.04.2019
143/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 731, spoločnosti ReSpect, s.r.o., so sídlom v Bratislave 25.04.2019
142/2019 Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Radvanská ulica, a to pozemku, parc. č. 1866/11, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky, parc. č. 1772/26 a parc. č. 21505/22, v podielovom spoluvlastníctve Ing. Alexandra Čerevku s manželkou Ing. Katarínou Čerevkovou a Ing. Martina Mihala s manželkou Mgr. Andreou Mihalovou 25.04.2019
141/2019 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 1259/6, manželom Jirkovskovcom 25.04.2019
140/2019 Návrh na uplatnenie alebo na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy na stavbu so súpis. č. 3112 a pozemok v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7434, vo vlastníctve neziskovej organizácie – MAJÁK NÁDEJE n.o., v likvidácii 25.04.2019
139/2019 Zoznam kandidátov na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a voľba mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy verejným hlasovaním 25.04.2019
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »