Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
206/2023 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predlženia nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, pre občianske združenie Ulita so sídlom v Bratislave 25.05.2023
205/2023 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, na vybudovanie a užívanie prístupového bezbariérového vstupu do bytového domu 25.05.2023
204/2023 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1998, Adriane Kozmonovej 25.05.2023
203/2023 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 4778/93, Železniciam Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave 25.05.2023
202/2023 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru v budove, súpis. č. 2506 na Odborárskom námestí 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre Staromestskú knižnicu so sídlom v Bratislave 25.05.2023
201/2023 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zúženia účelu nájmu nebytových priestorov na Pribišovej 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, pre mestskú časť Bratislava-Karlova Ves 25.05.2023
200/2023 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v k. ú. Petržalka, pre občianske združenie Športový klub MEDVEDICA so sídlom v Bratislave 25.05.2023
199/2023 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13145/73 a parc. č. 22072/1, Skalická cesta, spoločnosti ACS 5, s. r. o., so sídlom v Bratislave 25.05.2023
198/2023 Návrh na zníženie ceny odplaty za vecné bremeno ako prípadu hodného osobitného zreteľa pre žiadateľa Kanceláriu prezidenta Slovenskej republiky 25.05.2023
197/2023 Návrh na zrušenie Fondu statickej dopravy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 25.05.2023
196/2023 Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2022 a správe o hospodárení za rok 2022, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislavská organizácia cestovného ruchu 25.05.2023
195/2023 Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke, konsolidovanej účtovnej závierke, návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom za rok 2022 a návrhu na zmenu stanov, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 25.05.2023
194/2023 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Petržalka 25.05.2023
193/2023 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení neskorších predpisov 25.05.2023
192/2023 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 25.05.2023
191/2023 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ..../2023 z ...... 2023 o dani za užívanie verejného priestranstva 25.05.2023
190/2023 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ..../2023 z ...... 2023 o dani za ubytovanie 25.05.2023
189/2023 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2023 25.05.2023
188/2023 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy splatných k 30. 04. 2023 25.05.2023
187/2023 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE) 27.04.2023
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »