BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
69/2019 Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.30 vo výmere 112,04 m² v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 07.02.2019
68/2019 Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.43 vo výmere 47,26 m² v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 07.02.2019
67/2019 Návrh na zverenie budov a pozemkov Národnej kultúrnej pamiatky „Vajnorský ľudový dom“ dodatkom k Protokolu č. 118808310500 do správy mestskej časti Bratislava-Vajnory ako oprava minulých rokov 07.02.2019
66/2019 Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21419, dodatkom k Protokolu č. 11 88 0217 14 00, do správy mestskej príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislavy 07.02.2019
65/2019 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 858/2017 zo dňa 25. 05. 2017, ktorým schválilo Metodiku hlavného mesta SR Bratislavy pri výpočte a vyplácaní kompenzácie podľa zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 07.02.2019
64/2019 Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia náhradných nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z. 07.02.2019
63/2019 Informácia o vykonaných krokoch ohľadom investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave 07.02.2019
62/2019 Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 07.02.2019
61/2019 Informačná správa o podpore zdravia vykonávanej hlavným mestom SR Bratislavou v roku 2018 07.02.2019
60/2019 Správa o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy v rokoch 2016 – 2017 07.02.2019
59/2019 Aktualizácia Celomestského zoznamu pamätihodností hlavného mesta SR Bratislavy 07.02.2019
58/2019 Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti 07.02.2019
57/2019 Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR k efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu v hlavnom meste SR Bratislave a prijatých opatreniach 07.02.2019
56/2019 Informácia o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1160/2018 časť B zo dňa 26. 04. 2018 – Koncepcia rozvoja Mestských lesov v Bratislave 07.02.2019
55/2019 Informácia o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1798/2014 časť C body 1 – 10 zo dňa 23. 10. 2014 Mestských lesov v Bratislave 07.02.2019
54/2019 Návrh na odpísanie pohľadávok 07.02.2019
53/2019 Návrh na menovanie zástupcov do rád niektorých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy 07.02.2019
52/2019 Petícia za výstavbu vodovodu a pripojenia vody na ulici Za humnami 07.02.2019
51/2019 Petícia za vyhlásenie prírodnej rezervácie Pramene Vydrice 07.02.2019
50/2019 Petícia proti výstavbe na Tematínskej 1, objekt materskej školy 07.02.2019
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »