BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
494/2020 Personálne zmeny v orgánoch príspevkovej organizácie Zoologická záhrada Bratislava 25.06.2020
493/2020 Personálne zmeny v dozornej rade obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o. 25.06.2020
492/2020 Správa o bezpečnostnej situácii na území hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019 25.06.2020
491/2020 Návrh prerozdelenia finančných prostriedkov z grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave 25.06.2020
490/2020 Personálne zmeny v Mestskej polícii hlavného mesta SR Bratislavy 25.06.2020
489/2020 Návrh dodatku č. 13 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 25.06.2020
488/2020 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy 25.06.2020
487/2020 Informácia o odpísaných pohľadávkach hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018 25.06.2020
486/2020 Inventarizácia majetku hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 12. 2019 25.06.2020
485/2020 Návrh na načerpanie nového úverového rámca a kontokorentného úveru z dôvodu krytia očakávaných dopadov ekonomickej krízy, spôsobenej pandémiou nového koronavírusu 25.06.2020
484/2020 Aktualizovaný výpočet percentuálnych podielov mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 25.06.2020
483/2020 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 25.06.2020
482/2020 Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2019 a hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2019 25.06.2020
481/2020 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 05. 2020 25.06.2020
480/2020 Informácia o interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 28.05.2020
479/2020 Informácia o účasti členov-neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019 28.05.2020
478/2020 Návrh na voľbu PaedDr. Olivera Kríža, poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, za člena komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 28.05.2020
477/2020 Návrh na zníženie platu primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z dôvodu ekonomických opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky 28.05.2020
476/2020 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 864/2002 zo dňa 20. 06. 2002, v znení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 737/2005 zo dňa 30. 06. 2005, č. 267/2007 zo dňa 22. 11. 2007 a č. 913/2012 zo dňa 13. 12. 2012, ktorými bol schválený dlhodobý nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, pre spoločnosť PETRŽALKA CITY, a.s., so sídlom v Bratislave, a návrh na započítanie nájomného uhrádzaného vecným plnením a pohľadávky hlavného mesta SR Bratislavy zo Zmluvy o dlhodobom nájme pozemkov č. 18-83-0360-06-00, uzatvorenej so spoločnosťou PETRŽALKA CITY, a.s., so sídlom v Bratislave 28.05.2020
475/2020 Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemok v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22242/1, na ulici Stará Ivanská cesta, v prospech spoločnosti HANT Development, a. s., so sídlom v Bratislave 28.05.2020
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »