BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
118/2019 Návrh na predaj hnuteľnej veci – ohradenia hracej plochy Zimného štadióna Ondreja Nepelu, Odbojárov 9, Bratislava – hokejového mantinelu EURO EXTRA, z dôvodu jeho výmeny formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 28.03.2019
117/2019 Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru na prenájom nebytových priestorov v budove FIT STARZ Tehelné pole, Odbojárov 7 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, za účelom poskytovania masérskych služieb 28.03.2019
116/2019 Návrh dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny mestskej rozpočtovej organizácie RETEST 28.03.2019
115/2019 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o poskytovaní starostlivosti a o úhrade za poskytovanú starostlivosť v mestskej rozpočtovej organizácii RETEST 28.03.2019
114/2019 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o poskytovaní starostlivosti a o úhrade za poskytovanú starostlivosť v Centre pre deti a rodiny REPULS 28.03.2019
113/2019 Štatút predstavenstiev obchodných spoločností Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 28.03.2019
112/2019 Návrh na poverenie riadením Metropolitného inštitútu Bratislavy do vykonania výberového konania 28.03.2019
111/2019 Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 28.03.2019
110/2019 Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 – 2021 28.03.2019
109/2019 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 28. 02. 2019 28.03.2019
108/2019 Rôzne 07.03.2019
107/2019 Rôzne – Návrh na vymenovanie riaditeľa/riaditeľky rozpočtovej organizácie Domov seniorov Archa, Rozvodná 25, 831 01 Bratislava 07.03.2019
106/2019 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 07.03.2019
105/2019 Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 07.03.2019
104/2019 Návrh na voľbu ďalších členov komisie pre ochranu verejného poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy z radov občanov-neposlancov 07.03.2019
103/2019 Návrh na voľbu predsedu mandátovej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 07.03.2019
102/2019 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Gregorovej 2, 6, 12, Papraďová 3, Majerníkova 34A, Beňovského 16, Tranovského 30, Studenohorská 50, Markova 13, Farského 16, Jungmannova 8, Gercenova 7, Gercenova 9, Černyševského 29, Romanova 42, Gessayova 16, Blagoevova 2, Blagoevova 10, Znievska 1, vlastníkom bytov 07.03.2019
101/2019 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Narcisová 12, Babuškova 4, 6, 8, 10, 12, Vážska 21, 23, Podzáhradná 15, Podzáhradná 49, J. C. Hronského 16, Gallayova 25, Jána Smreka 18, Mamateyova 12, Námestie hraničiarov 7, Holíčska 7, vlastníkom bytov 07.03.2019
100/2019 Návrh na vypustenie bodu 12.1.1 z uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 879/2017 zo dňa 25. 05. 2017, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Hlaváčikova 24 07.03.2019
99/2019 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 195/2015 zo dňa 24. – 25. 06. 2015, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Veternicová 9, a uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 481/2016 zo dňa 28. 04. 2016, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Baltská 1 07.03.2019