BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
1230/2018 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov vo výmere 71,59 m² nachádzajúcich sa v stavbe súpis. č. 1188 postavenej na pozemku parc. č. 2886 na Batkovej ulici č. 2 v Bratislave, v k. ú. Dúbravka pre TANEČNÝ KLUB „DANUBE“ BRATISLAVA, so sídlom v Bratislave, na dobu určitú do 31. 08. 2038 07.11.2018
1229/2018 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov vo výmere 65,01 m² nachádzajúcich sa v stavbe, súpis. č. 1873, postavenej na pozemku, parc. č. 3085, na Bilíkovej ulici č. 1 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, pre Cirkevnú materskú školu Gianny Berettovej Mollovej so sídlom v Bratislave 07.11.2018
1228/2018 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 5441, Národnému ústavu detských chorôb, so sídlom v Bratislave 07.11.2018
1227/2018 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5441, pre spoločnosť 4MG&P Slovakia s.r.o., so sídlom v Bratislave 23.10.2018
1226/2018 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 919/2017 zo dňa 27. 09. 2017, ktorým bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5206/13, pre spoločnosť Custom - Pharma III s.r.o., so sídlom v Bratislave 23.10.2018
1225/2018 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov vo výmere 238,26 m² v stavbe so súpis. č. 3042 na Jasovskej 6 v Bratislave, k. ú. Petržalka, na pozemkoch parc. č. 2468/1, parc. č. 2464/50 a parc. č. 2464/47, pre Bratislavskú arcidiecéznu charitu so sídlom v Bratislave 23.10.2018
1224/2018 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 10497/11, Občianskemu združeniu Fontána pre Zuzanu so sídlom v Bratislave 23.10.2018
1223/2018 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 631/91, parc. č. 631/92, parc. č. 1141/1 a parc. č. 1141/2, pre mestskú časť Bratislava-Vrakuňa 23.10.2018
1222/2018 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, Ružinov, Trnávka, Nové Mesto, Karlova Ves a Petržalka, na vybudovanie kontajnerových stojísk 23.10.2018
1221/2018 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 513/129, do podielového spoluvlastníctva PhDr. Márie Homolovej v podiele ½ a Ing. Imrichovi Kavečanskému v podiele ½ 23.10.2018
1220/2018 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21709, spoločnosti DXT Development, s. r. o. , so sídlom v Bratislave 27.09.2018
1219/2018 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 21664/2, Radovanovi Herichovi 27.09.2018
1218/2018 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12006/4, Karolovi Masarovičovi 27.09.2018
1217/2018 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme pozemku č. 01/2008 na dobu určitú od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019 pre Tomáša Jurištu so sídlom v Bratislave 27.09.2018
1216/2018 Návrh na schválenie predloženej architektonickej štúdie ako plnenie podmienky č. 6 uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 912/2017 zo dňa 27. 09. 2017, ktorým bol schválený nájom pozemkov v k. ú. Staré Mesto, neziskovej organizácii CAMERA OBSKURA so sídlom v Bratislave 27.09.2018
1215/2018 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0711 08 00 na dobu neurčitú, pre spoločnosť INTERPRESS SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave 27.09.2018
1214/2018 Petícia za zachovanie predajne zahraničnej tlače na Sedlárskej č. 2 v Bratislave 27.09.2018
1213/2018 Petícia proti výstavbe pri Sade Janka Kráľa a za zmenu funkcie územia Artmedia späť na funkciu šport 27.09.2018
1212/2018 Návrh Vyhlásenie prírodnej rezervácie Pramene Vydrice 27.09.2018
1211/2018 Informácia o príprave nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy 27.09.2018