Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
166/2023 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v k. ú. Petržalka, pre spoločnosť K O L P O s.r.o., so sídlom v Bratislave 27.04.2023
165/2023 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka pod kontajnerovým stojiskom 27.04.2023
164/2023 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny nájmu nehnuteľností na Technickej 6 v Bratislave, k. ú. Trnávka, v časti nákladov na elektrickú energiu a úpravy nájomného o infláciu, pre Komunálny podnik Bratislavy príspevkovú organizáciu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy so sídlom v Bratislave 27.04.2023
163/2023 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov a stavby v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, pre Komunálny podnik Bratislavy, príspevkovú organizáciu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, so sídlom v Bratislave 27.04.2023
162/2023 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5191/3, spoločnosti INSTITUTE OF PROMOTION, s.r.o., so sídlom v Bratislave 27.04.2023
161/2023 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v stavbe v Prüger-Wallnerovej záhrade v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre občianske združenie Krajanský inštitút so sídlom v Bratislave 27.04.2023
160/2023 Návrh na predaj pozemkov ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, Mlynské luhy, Ing. Vladimírovi Markusekovi a Ing. Danici Markusekovej 27.04.2023
159/2023 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2968/11, ulica Líščie údolie, manželom Miroslavovi Kolářikovi a Judite Kolářikovej 27.04.2023
158/2023 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2870/1 a 2870/41, ulica Staré Grunty, Ing. Miroslavovi Drobnému 27.04.2023
157/2023 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 5989/34, Cesta na Kamzík, manželom Stefanovi a Kataríne Peschka 27.04.2023
156/2023 Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Zoologická záhrada Bratislava 27.04.2023
155/2023 Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2022 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2022, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti MKK Grössling s. r. o 27.04.2023
154/2023 Návrh nového všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. XZ/2023 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v mestskom útulku 27.04.2023
153/2023 Návrh na čerpanie finančných prostriedkov v roku 2023 z rámcovej úverovej zmluvy č. 2019 0529 od Európskej Investičnej banky a zo Zmluvy o účelovom úvere č. 0339/20/80100 od Československej obchodnej banky, a. s., pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu 27.04.2023
152/2023 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k 31. 03. 2023 27.04.2023
151/2023 Rôzne 23.03.2023
150/2023 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 23.03.2023
149/2023 Informácia o účasti členov – poslancov a neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za obdobie od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022 23.03.2023
148/2023 Návrh na voľbu ďalších členov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy z radov občanov-neposlancov 23.03.2023
147/2023 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Muškátová 34, Sputniková 15, 17, Karloveská 33, Púpavová 3, Donnerova 17, 19, Markova 15, Rovniankova 22, Vranovská 65, 67, Znievska 11, vlastníkom bytov 23.03.2023