BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
1140/2018 Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 1200/3, v prospech vlastníkov pozemkov parc. č. 1216/1-15, parc. č. 1217/1-13, Miroslava Rybu a spol. 25.04.2018
1139/2018 Návrh na predaj podielu na pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 792/12, Svrčia ulica, Zite Korbašovej, ako realizácia zákonného predkupného práva 25.04.2018
1138/2018 Návrh na predaj pozemkov pod stavbami radových garáží v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, ulica J. C. Hronského, parc. č. 11921/55, parc. č. 11921/56, parc. č. 11921/57, parc. č. 11921/58, parc. č. 11921/59, parc. č. 11921/60, parc. č. 11921/67, parc. č. 11921/68 a parc. č. 11921/70 25.04.2018
1137/2018 Návrh na predaj pozemku zastavaného časťou stavby vo vlastníctve nadobúdateľov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 10109/14, do podielového spoluvlastníctva Ing. Františka Hrdinu a PaedDr. Dany Magdolenovej 25.04.2018
1136/2018 Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1506/92, parc. č. 1506/93, parc. č. 1506/94 a parc. č. 1506/95, Bukovinská ulica, Mariánovi Majerikovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa a predaj priľahlých pozemkov 25.04.2018
1135/2018 Návrh riešenia vybudovania zberného dvora v mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktorý bude slúžiť i susedným mestským častiam v obvode Bratislava 4 25.04.2018
1134/2018 Informácia o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1798/2014 časť C body 1 – 10 zo dňa 23. 10. 2014 Mestských lesov Bratislava 25.04.2018
1133/2018 Návrh Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 25.04.2018
1132/2018 Vyhodnotenie plnenia Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017 25.04.2018
1131/2018 Informačná správa o podpore zdravia vykonávanej hlavným mestom SR Bratislavou v roku 2017 25.04.2018
1130/2018 Návrh na menovanie nových zástupcov do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy 25.04.2018
1129/2018 Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave 25.04.2018
1128/2018 Informácia o vyčíslení dopadu bezplatnej prepravy pre vybrané skupiny cestujúcich a spôsobe realizácie bezplatnej prepravy v podmienkach Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji 25.04.2018
1127/2018 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 25.04.2018
1126/2018 Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2017 25.04.2018
1125/2018 Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu v Zmluve o nájme č. 07 83 0670 07 00 pre FC Petržalka akadémia, o. z., so sídlom v Bratislave 25.04.2018
1124/2018 Návrh na schválenie doplnenia účelu nájmu v Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0163 14 00 zo dňa 14. 04. 2014 Nadácii Horský park so sídlom v Bratislave 25.04.2018
1123/2018 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 16937/5, parc. č. 22247/9 a parc. č. 22247/16, spoločnosti FIPOREAL, s.r.o., so sídlom v Bratislave 25.04.2018
1122/2018 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15556/2 a parc. č. 21818/2, Jánovi Pudmericzkému – OVOCIE-ZELENINA 25.04.2018
1121/2018 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1168/1, pre mestskú časť Bratislava-Vrakuňa 25.04.2018