BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
138/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme pozemku č. 7/2014 na dobu určitú od 01. 06. 2019 do 31. 05. 2020 pre Mgr. Júliusa Ďuriana so sídlom v Bratislave 25.04.2019
137/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu podbránia a časti nádvoria Pálffyho paláca na Panskej ulici 19 v Bratislave, na dobu neurčitú, spoločnosti Galeria BK a. s., so sídlom v Bratislave 25.04.2019
136/2019 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb 25.04.2019
135/2019 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov 25.04.2019
134/2019 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 3. 2019 25.04.2019
133/2019 Návrh na realizáciu cyklotrasy Pri Mlyne – MČ Vajnory 28.03.2019
132/2019 Návrh na schválenie dodatku č. 5 štatútu Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave a návrh na vymenovanie členov rady Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom mesta SR Bratislave 28.03.2019
131/2019 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 28.03.2019
130/2019 Návrh na poskytnutie dotácie Literárnemu informačnému centru v sume 30 000,00 Eur na projekt Medzinárodný knižný veľtrh v Paríži 28.03.2019
129/2019 Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2018 28.03.2019
128/2019 Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta Bratislava za rok 2018 28.03.2019
127/2019 Informácia o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa 26. 6. 2013 – Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava – Schwechat 28.03.2019
126/2019 Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 28.03.2019
125/2019 Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 28.03.2019
124/2019 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 28.03.2019
123/2019 Návrh na bezodplatný prevod nehnuteľnosti do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, stavby, súpis. č. 5458, k. ú. Devínska Nová Ves 28.03.2019
122/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 2737/103, Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., so sídlom v Bratislave 28.03.2019
121/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13529, mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 28.03.2019
120/2019 Návrh na nájom pozemku vo výmere 180 m² ako časť parcely registra „C“ KN č. 19575/1 a stavby, súpis. č. 13909, na parcele registra „C“ KN č. 19575/3 v k. ú. Vinohrady, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 28.03.2019
119/2019 Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku, parc. č. 15664/11, k. ú. Ružinov, lokalita Martinský cintorín, v správe mestskej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, firme Slávko Herák - BEDROCK KAMENÁRSTVO so sídlom v Bratislave 28.03.2019