BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
1159/2018 Petícia za zachovanie predajne MINIT v podchode na Hodžovom námestí, vyňatím z elektronickej verejnej súťaže a následne predĺžením nájomnej zmluvy z dôvodov hodných osobitného zreteľa, hlasovaním poslancov mestského zastupiteľstva 26.04.2018
1158/2018 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 26.04.2018
1158/2018 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 26.04.2018
1157/2018 Návrh na poskytnutie odmeny mestskému kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie júl - december 2017 26.04.2018
1156/2018 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 28. 02. 2018 a 31. 03. 2018 26.04.2018
1155/2018 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 11/1, mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 26.04.2018
1154/2018 Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, pozemok, parc. č. 3400/160, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, ulica Na vrátkach, za pozemky, parc. č. 882/1, parc. č. 882/2, parc. č. 882/17, parc. č. 882/91, parc. č. 882/92 a parc. č. 882/93, vo vlastníctve STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o., ulica Pod záhradami, a zrušenie podmienky č. 2 časti A bodu 1 uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1427/2014 zo dňa 06. 03. 2014 26.04.2018
1153/2018 Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta Bratislavy za rok 2017 26.04.2018
1152/2018 Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017 26.04.2018
1151/2018 Rôzne 25.04.2018
1150/2018 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 25.04.2018
1149/2018 Informácia o účasti členov-neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017 25.04.2018
1148/2018 Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 458,04 m² na Pribišovej 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 25.04.2018
1147/2018 Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 51,06 m² na Pribišovej 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 25.04.2018
1146/2018 Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 280,53 m² na Jasovskej 4 v Bratislave, k. ú. Petržalka, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 25.04.2018
1145/2018 Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 396,20 m² na Jasovskej 6 v Bratislave, k. ú. Petržalka, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 25.04.2018
1144/2018 Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 255,70 m² na Českej 2 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 25.04.2018
1143/2018 Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 259,77 m² na Jurigovom námestí 1 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 25.04.2018
1142/2018 Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 550,65 m² v Čiernom lese v Bratislave, k. ú. Ružinov, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 25.04.2018
1141/2018 Návrh na nájom nehnuteľnosti a pozemkov na Znievskej 26 v Bratislave, k. ú. Petržalka, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 25.04.2018