Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
397/2023 Návrh dodatku č. 24 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 14.12.2023
396/2023 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 14.12.2023
395/2023 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2019 o dani z nehnuteľnosti v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2020 14.12.2023
394/2023 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy splatných k 30. 11. 2023 14.12.2023
393/2023 Rôzne 23.11.2023
392/2023 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 23.11.2023
391/2023 Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to uznesenia č. 590/2004 zo dňa 16. 12. 2004, uznesenia č. 1011/2010 zo dňa 27. 05. 2010, uznesenia č. 17/2011 zo dňa 27. 01. 2011, uznesenia č. 464/2012 zo dňa 02. 02. 2012, uznesenia č. 548/2020 zo dňa 25. 06. 2020, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovými domami 23.11.2023
390/2023 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Astrová 20, Raketová 12, Vrútocká 24, Sadmelijská 1, Lackova 5, Červeňákova 9, Repašského 3, Ožvoldíkova 8, Bradáčova 6, vlastníkom bytov 23.11.2023
389/2023 Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 840/2017 zo dňa 24. 05. 2017, ktorým bolo schválené zverenie vodohospodárskych objektov protipožiarnych nádrží – rybníkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady a k. ú. Záhorská Bystrica, a návrh na zverenie inžinierskych stavieb vodohospodárskeho charakteru v Bratislave, k. ú. Vinohrady a k. ú. Záhorská Bystrica, do správy mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave 23.11.2023
388/2023 Návrh na zriadenie vecného bremena práva osadenia polopodzemného kontajnerového stojiska na odpad v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15273/1, Haburská ulica, v prospech spoločnosti Projekt T s.r.o., so sídlom v Bratislave 23.11.2023
387/2023 Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, Plickova ulica, parc. č. 1537/42 a nasl., spoločnosti GULIREAL, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov zastavaných stavbami vo vlastníctve žiadateľa a predaj priľahlých pozemkov 23.11.2023
386/2023 Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Skalickej ceste 23.11.2023
385/2023 Návrh na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam na Obchodnej ulici č. 29 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto 23.11.2023
384/2023 Aktualizácia „Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy“ 23.11.2023
383/2023 Návrh na menovanie zástupcov za zriaďovateľa do rady školy pri Základnej umeleckej škole Istrijská a pri Základnej umeleckej škole Miloša Ruppeldta Panenská v Bratislave 23.11.2023
382/2023 Informácia ako sa spoločnosť Eltraco, s. r. o., vyhla poplatku za rozvoj vo výške viac ako 4 000 000,00 eur 23.11.2023
381/2023 Návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o združení č. 1/1996, ktorej účelom je združenie finančných prostriedkov na výkon vybraných činnosti veterinárnej asanácie na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 23.11.2023
380/2023 Návrh na schválenie odmeny mestskej kontrolórke hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 23.11.2023
379/2023 Správa o výsledkoch kontroly vykonanej mestskou kontrolórkou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a jej útvarom 23.11.2023
378/2023 Správa o fungovaní projektu dostupného bývania so sociálnou podporou 23.11.2023