Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
186/2023 Návrh na voľbu členky komisie pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva z radov občanov 27.04.2023
185/2023 Rámcová náplň činností komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 27.04.2023
184/2023 Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena pre majetkovoprávne vysporiadanie stavby Dúbravsko-Karloveskej radiály, medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou, Slovenským pozemkovým fondom a SPP - distribúciou, a.s. 27.04.2023
183/2023 Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, Galvaniho ulica, v prospech spoločnosti Ingka Centres Slovensko s.r.o., so sídlom v Bratislave 27.04.2023
182/2023 Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21762/2, Ulica 29. augusta, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., so sídlom v Bratislave 27.04.2023
181/2023 Návrh na zriadenie vecného bremena práva užívania trafostanice TS1 v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3662/206 a parc. č. 3662/139, Panónska cesta, pre Slovenskú energetiku, a.s., so sídlom v Žiline 27.04.2023
180/2023 Návrh na zmenu účelu využitia nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, v stavbe so súpis. č. 3096, na Karpatskej ulici, zverenej do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a vydanie predchádzajúceho súhlasu k prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 27.04.2023
179/2023 Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, Komárovská 37, stavba súpis. č. 9883, pozemky parc. č. 5228/1 a nasl., formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie 27.04.2023
178/2023 Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k.ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 478/1, Vinohradnícka ulica, spoločnosti ANV, s.r.o., so sídlom v Bratislave 27.04.2023
177/2023 Návrh na nájom nebytových priestorov na Primaciálnom námestí a Uršulínskej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 27.04.2023
176/2023 Návrh na schválenie dodatku k zmluve nájmu podbránia a časti nádvoria Pálffyho paláca na Panskej ulici 19 v Bratislave z doby neurčitej na dobu určitú spoločnosti Galéria BK, a.s., so sídlom v Bratislave 27.04.2023
175/2023 Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v prevádzkovej budove, v areáli kúpaliska a prislúchajúceho vonkajšieho sedenia na Kúpalisku Rosnička, M. Schneidera-Trnavského 2/C v Bratislave za účelom poskytovania služieb rýchleho občerstvenia 27.04.2023
174/2023 Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru na ponukové konanie na prenájom časti pozemkov v Areáli zdravia Zlaté piesky a kúpalísk Rosnička, Delfín, Lamač, Rača, Krasňany a Tehelné pole na letnú sezónu 2023 27.04.2023
173/2023 Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy Júliusa Kowalského, Bratislava 27.04.2023
172/2023 Monitorovacia správa odpočtu Koncepcie mestskej bytovej politiky 2020 – 2030, za rok 2022 27.04.2023
171/2023 Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2023 – 2030: Akčný plán na rok 2023 27.04.2023
170/2023 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných mestskou kontrolórkou hlavného mesta SR Bratislavy a jej útvarom 27.04.2023
169/2023 Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3651/462, vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, za pozemky v k. ú. Petržalka, parc. č. 4691/90 a nasl., vo vlastníctve spoločnosti METRO Bratislava a.s., so sídlom v Bratislave 27.04.2023
168/2023 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zúženia predmetu nájmu na Radlinského 53 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre Základnú umeleckú školu so sídlom v Bratislave 27.04.2023
167/2023 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozšírenia predmetu a účelu nájmu nebytových priestorov v budove na Bielej 6 v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko so sídlom v Bratislave 27.04.2023