BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
49/2019 Návrh na uzatvorenie zmluvy o výpožičke mestských plôch na graffiti umenie 07.02.2019
48/2019 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 07.02.2019
47/2019 Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2018 07.02.2019
46/2019 Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2019 07.02.2019
45/2019 Zmluvná dokumentácia k rámcovej zmluve o spolupráci zo dňa 20. 04. 2011, uzatvorenej medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Slovenským zväzom ľadového hokeja 07.02.2019
44/2019 Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 4015/23, zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, spoločnosti RODEX CAR, s.r.o., so sídlom v Bratislave 07.02.2019
43/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2, pre spoločnosť HAMI FOOD s.r.o., so sídlom v Bratislave 07.02.2019
42/2019 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22092/5, Ing. Karolovi Pajerovi 07.02.2019
41/2019 Návrh na schválenie nájmu ľadových plôch a šatní na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu pre občianske združenia HC SLOVAN Bratislava – mládež, Krasokorčuliarsky Športový Klub Slovan Bratislava a Jumping Joe ako prípad hodný osobitného zreteľa 07.02.2019
40/2019 Návrh na zmenu stanov obchodných spoločností Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Odvoz a likvidácia odpadu a.s., a Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 07.02.2019
39/2019 Návrh na schválenie personálnych zmien v štatutárnych a kontrolných orgánoch strategických obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy. 07.02.2019
38/2019 Zásady výberu členov orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a rozpočtových a príspevkových organizácií hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 07.02.2019
37/2019 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 07.02.2019
36/2019 Návrh na odvolanie riaditeľa mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave, Cesta mládeže 4, 813 01 Bratislava, a návrh na poverenie vedením mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave, Cesta mládeže 4, 813 01 Bratislava 07.02.2019
35/2019 Návrh na schválenie personálnych zmien v Mestskej polícii hlavného mesta SR Bratislavy 07.02.2019
34/2019 Návrh na zriadenie mestskej príspevkovej organizácie hlavného mesta SR Bratislavy s názvom Metropolitný inštitút Bratislavy 07.02.2019
33/2019 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc a o zmene názvu ulice v mestských častiach Bratislava-Petržalka, Bratislava-Karlova Ves a Bratislava-Nové Mesto 07.02.2019
32/2019 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 09., 31. 10., 30. 11., 31. 12. 2018 a k 31. 1. 2019 07.02.2019
1232/2018 Návrh na predaj pozemkov zastavaných časťou stavby vo vlastníctve nadobúdateľov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 3157/12 a parc. č. 3157/13, do vlastníctva Ing. Jany Hudecovej 07.11.2018
1231/2018 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, na vybudovanie a užívanie nových vstupov k bytovým domom a prístupov do nebytových priestorov v Bratislave 07.11.2018