BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
78/2019 Návrh Aktualizovaného memoranda o spolupráci hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava, zastúpené primátorom Ing. arch. Matúšom Vallom a ASOCIÁCIOU BRATISLAVSKÝCH VODÁCKYCH KLUBOV, o.z., Devínska cesta 761/10, 841 04 Bratilava-Karlova Ves, zastúpenej prezidentom RNDr. Vladimírom Mišíkom, CSc. 07.03.2019
77/2019 Návrh na vyslovenie súhlasu s vyhlásením o pristúpení k Memorandu o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov na území Bratislavského samosprávneho kraja 07.03.2019
76/2019 Zonácia mestských lesov v Bratislave v súlade s koncepciou rozvoja mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave 07.03.2019
75/2019 Rôzne 07.02.2019
74/2019 Rôzne 07.02.2019
73/2019 Rôzne 07.02.2019
72/2019 Návrh na schválenie Rozhodnutia č. 1/2019 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky o pôsobnosti mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy udeľovať súhlas v súlade s § 32 ods. 2 písm. k) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 07.02.2019
71/2019 Návrh na voľbu ďalších členov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy z radov občanov-neposlancov 07.02.2019
70/2019 Informácia o účasti členov-neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018 07.02.2019
69/2019 Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.30 vo výmere 112,04 m² v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 07.02.2019
68/2019 Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.43 vo výmere 47,26 m² v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 07.02.2019
67/2019 Návrh na zverenie budov a pozemkov Národnej kultúrnej pamiatky „Vajnorský ľudový dom“ dodatkom k Protokolu č. 118808310500 do správy mestskej časti Bratislava-Vajnory ako oprava minulých rokov 07.02.2019
66/2019 Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21419, dodatkom k Protokolu č. 11 88 0217 14 00, do správy mestskej príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislavy 07.02.2019
65/2019 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 858/2017 zo dňa 25. 05. 2017, ktorým schválilo Metodiku hlavného mesta SR Bratislavy pri výpočte a vyplácaní kompenzácie podľa zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 07.02.2019
64/2019 Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia náhradných nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z. 07.02.2019
63/2019 Informácia o vykonaných krokoch ohľadom investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave 07.02.2019
62/2019 Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 07.02.2019
61/2019 Informačná správa o podpore zdravia vykonávanej hlavným mestom SR Bratislavou v roku 2018 07.02.2019
60/2019 Správa o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy v rokoch 2016 – 2017 07.02.2019
59/2019 Aktualizácia Celomestského zoznamu pamätihodností hlavného mesta SR Bratislavy 07.02.2019