BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
395/2020 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 30.01.2020
394/2020 Vzdanie sa členstva poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Romana Lamoša a Ing. Jakuba Mrvu v komisii územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 30.01.2020
393/2020 Návrh na zverenie nehnuteľnosti do správy mestských častí Bratislava-Vrakuňa, Bratislava-Rača, Bratislava-Dúbravka 30.01.2020
392/2020 Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 668/8 a parc. č. 668/9, Segnerova ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 30.01.2020
391/2020 Informačná správa o podpore zdravia vykonávanej hlavným mestom SR Bratislavou v roku 2019 30.01.2020
390/2020 Koncepcia rozvoja tepelnej energetiky hlavného mesta SR Bratislavy 30.01.2020
389/2020 Informácia o plnení Akčného plánu koncepcie rozvoja mestských lesov v Bratislave na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1160/2018 časť B bod 2 zo dňa 26. 04. 2018 30.01.2020
388/2020 Informácia o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1798/2014 časť C body 5 – 7 zo dňa 23. 10. 2014 mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave
 
30.01.2020
387/2020 Personálne zmeny v predstavenstve Bratislavskej organizácie cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board 30.01.2020
386/2020 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 30.01.2020
385/2020 Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2019 30.01.2020
384/2020 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 1025/12, Zuzane Kamhalovej 30.01.2020
383/2020 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 728/6, 729/1, 21, 23, spoločnosti KPRHT 4, s. r. o., so sídlom v Bratislave 30.01.2020
382/2020 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka a Nové Mesto, pod kontajnerovými stojiskami 30.01.2020
381/2020 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21818/1, parc. č. 21817, parc. č. 21844/2 a parc. č. 21844/54, spoločnosti Smart City Centre s. r. o., so sídlom v Bratislave 30.01.2020
380/2020 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21586/35, Drotárska cesta, Mgr. Ladislavovi Graus s manželkou Zuzanou Graus Rudavskou 30.01.2020
379/2020 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 12. 2019 30.01.2020
378/2019 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 12.12.2019
377/2019 Zverejňovanie majetkových priznaní verejných funkcionárov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a ďalšie súvisiace opatrenia vyplývajúce z politiky etiky v zmysle Protikorupčného minima pre Bratislavu 12.12.2019
376/2019 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 297/2011 zo dňa 29. 09. 2011, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Pustá 3 12.12.2019