Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 30.04.2015

 • 30. apríla 2015, 08:30 h
 • Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: JUDr. Nesrovnal Ivo
 • Zasadnutie pokračuje 27.05.2015
 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 3. 2015 a predĺženie termínov plnenia nesplnených uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy s termínmi plnenia k 31. 3. 2015 a k 30. 4. 2015 a predĺženie termínov splnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy s termínom splnenia k 1. 5. a k 31. 5. 2015 a určenie termínu na splnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 2. 1a.Návrh na zmenu uznesenia č. 67/2015 zo dňa 26. 3. 2015, ktorým sa mení a dopĺňa uznesenie č. 1737/2014 zo dňa 25. 9. 2014 o výške členského príspevku hlavného mesta SR Bratislavy Bratislavskej organizácií cestovného ruchu na rok 2015

  Materiály
 3. 4.Návrh na zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva č. 100/2015 zo dňa 9.4.2015: Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015-2017

  Materiály
 4. 5.Návrh na zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva č. 101/2015 zo dňa 9.4.2015: Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 5. 6.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 22069/1, spoločnosti SLOVUNIT – SLIAČSKA s.r.o. so sídlom v Bratislave

 6. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1336/1, spoločnosti SLOVAK INVESTMENT GROUP, a.s., so sídlom v Bratislave

 7. 2.Voľba mestského kontrolóra

  Materiály
 8. 2a.Vyhlásenie poslaneckého zboru hlavného mesta SR Bratislavy k výstavbe garáží na Bratislavskom hrade

 9. 7a.Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, pozemku parc. č. 2962/1, k. ú. Dúbravka, multifunkčné ihrisko, do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka

  Materiály
 10. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 1640/1 a parc. č. 1646/1, Ing. Zoltánovi Richterovi

 11. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5485/5, pre Občianske združenie Na hrane, so sídlom v Bratislave - stiahnuté z programu

 12. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2409/19, spoločnosti Kids Paradise s. r. o., so sídlom v Bratislave

 13. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – časti nebytových priestorov nachádzajúcich sa v stavbe súpis. č. 1188 na pozemku parc. č. 2886, k. ú. Dúbravka, LV 847, pre TANEČNÝ KLUB „DANUBE“ BRATISLAVA, so sídlom v Bratislave

 14. 12.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 5081/318, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jozefa Pribiša a Alžbety Pribišovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 15. 13.Informácia o stave riešenia obstarávania náhradných nájomných bytov podľa zákona č. 261/2011 Z. z. v znení zákona č. 134/2013 Z. z. pre nájomcov bytov v reštituovaných domoch 31.12.2014

  Materiály
 16. 14.Informácia o postupe pri obstarávaní náhradných nájomných bytov podľa zákona č. 261/2011 Z. z. v znení zákona č. 134/2013 Z. z. pre nájomcov bytov v reštituovaných domoch

 17. 15.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 18. 16.Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenie rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov

  Materiály
 19. 17.Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenie rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov - stiahnuté z rokovania

  Materiály
 20. 20.Petícia občanov za zachovanie parkov pri Justičnom paláci

 21. 21.Petícia o podpore projektu Renviro

  Materiály

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 3. c.Informácia o súhrnných hodnotách prírastkov a úbytkov nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy v období od 1.1.2014 do 31.12.2014

 4. d.Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky v roku 2009 – bod 5.2.2. protokolu

 5. e.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Mierová 22, Martinčeková 8, Nezábudková 36, Korytnická 1, Pri kríži 32, 34, 36, Studenohorská 27, Studenohorská 41, Holíčska 23, Vígľašská 9 vlastníkom bytov

  Materiály
 6. f.Informácia o postupe pri odstraňovaní Inventarizačných rozdielov v Inventarizácii k 31.12.2013 – Materiál bude doručený v náhradnom termíne

  Materiály
 7. g.Informáciu o výsledkoch obchodných verejných súťaží a verejných súťaží realizovaných rozpočtovými a príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy v období od 1. 10. 2014 do 31. 3. 2015

  Materiály
 8. h.Informácia o zmene organizačného poriadku Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s účinnosťou od 1. apríla 2015

  Materiály
 9. i.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac marec 2015

  Materiály