Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 28.03.2019

 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 28. 2. 2019

  Materiály
 2. 1a.Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 – 2021

 3. 1b.Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 4. 2.Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta Bratislava za rok 2018 (materiál bude prerokovaný o 14.00 h)

 5. 3.Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2018 (materiál bude prerokovaný o 14.00 h)

 6. 4.Návrh na poverenie riadením Metropolitného inštitútu Bratislavy do vykonania výberového konania

 7. 5.Štatút predstavenstiev obchodných spoločností Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

 8. 7.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o poskytovaní starostlivosti a o úhrade za poskytovanú starostlivosť v Centre pre deti a rodiny REPULS

  Materiály
 9. 8.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o poskytovaní starostlivosti a o úhrade za poskytovanú starostlivosť v centre pre deti a rodiny RETEST

  Materiály
 10. 9.Návrh dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny organizácie RETEST

 11. 10.Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru na prenájom nebytových priestorov v budove FIT STARZ Tehelné pole, Odbojárov 7 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, za účelom poskytovania masážnych služieb

 12. 11.Návrh na predaj hnuteľnej veci - ohradenia hracej plochy Zimného štadióna Ondreja Nepelu, Odbojárov 9, Bratislava - hokejového mantinelu EURO EXTRA, z dôvodu jeho výmeny formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 13. 12.Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku, parc. č. 15664/11, k. ú. Ružinov, lokalita Martinský cintorín, v správe mestskej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy firme Slávko Herák - BEDROCK KAMENÁRSTVO so sídlom v Bratislave

  Materiály
 14. 13.Návrh na nájom pozemku o výmere 180 m² ako časť parcely registra „C“ KN č. 19575/1 a stavby, súpis. č. 13909, na parcele registra „C“ KN č. 19575/3, v k. ú. Vinohrady, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 15. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13529, mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 16. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 2737/103, Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., so sídlom v Bratislave

 17. 16.Návrh na bezodplatný prevod nehnuteľnosti do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, stavby súpis. č. 5458, k. ú. Devínska Nová Ves

  Materiály
 18. 17.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 19. 18.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

  Materiály
 20. 19.Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 a Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020

  Materiály
 21. 20.Informácia o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa 26. 6. 2013 - Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava - Schwechat

  Materiály
 22. 22.Návrh na vystúpenie zo záujmového združenia právnických osôb Slovenský dom Centrope - Stiahnutý z rokovania predkladateľom

 23. 25.Návrh na poskytnutie dotácie Literárnemu informačnému centru vo výške 30 000,00 Eur na projekt Medzinárodný knižný veľtrh v Paríži

 24. 26.Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

 25. 27.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 26. 27a.Návrh na schválenie dodatku č. 5 štatútu Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave a návrh na vymenovanie členov rady Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave

 27. 27b.Návrh na realizáciu cyklotrasy Pri Mlyne – MČ Vajnory

 28. 28.Interpelácie (materiál bude prerokovaný po správach polície)

 29. 29.Rôzne

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. c.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 4. d.Informácia o výsledkoch verejných obstarávaní realizovaných oddeleniami magistrátu, rozpočtovými a príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy v období od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 5. e.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Martinengova 26, Narcisová 16, Belinského 25, Hálova 12, Jasovská 49, vlastníkom bytov

  Materiály
 6. f.Správa o činnosti dozornej rady občianskeho združenia Aliancia Stará Tržnica za 1. polrok 2018

 7. g.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac február 2019