BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 1)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 2737/103, Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, registra „C“ parc. č. 2737/103 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 38 m², Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., so sídlom na Dúbravskej ceste 14 v Bratislave, IČO 35919001, za účelom užívania pozemku ako manipulačný pás počas realizácie stavby „Diaľnica D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, I. etapa (Bratislava – Triblavina)“, na dobu neurčitú, za nájomné 5,319 Eur/m²/rok, čo pri výmere 38 m² predstavuje ročne sumu 202,122 Eur,
 
s podmienkou:
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom podpísaná v uvedenej lehote, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Návrh na schválenie nájmu časti pozemku v k. ú. Trnávka, parc. č. 2737/103, je predložený ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu nutnosti majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý Národná diaľničná spoločnosť, a.s., potrebuje ako manipulačný pás počas realizácie stavby „Diaľnica D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, I. etapa (Bratislava – Triblavina)“, pričom pre vydanie stavebného povolenia na stavbu potrebuje stavebník preukázať k dotknutému pozemku vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.