BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 – 2021

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje
1. rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 v príjmovej a výdavkovej časti v sume 489 397 289,00 Eur vrátane finančných operácií,
2. príjmy bežného rozpočtu v sume 318 037 810,00 Eur, výdavky bežného rozpočtu v sume 307 587 265,00 Eur a prebytok bežného rozpočtu v sume 10 450 545,00 Eur,
3. príjmy kapitálového rozpočtu v sume 47 513 698,00 Eur, výdavky kapitálového rozpočtu v sume 101 065 191,00 Eur a schodok kapitálového rozpočtu v sume 53 551 493,00 Eur,
4. príjmové finančné operácie v sume 123 845 781,00 Eur, výdavkové finančné operácie v sume 80 744 833,00 Eur a prebytok finančných operácií v sume 43 100 948,00 Eur,
5. použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019,
6. záväzné ukazovatele, úlohy a limity rozpočtových a príspevkových organizácií hlavného mesta SR Bratislavy, Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a poskytované transfery na rok 2019,
7. programy výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019.
B. berie na vedomie
​návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2020 – 2021.
C. žiada​primátora hlavného mesta SR Bratislavy
1. predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o realizovaných zmenách rozpočtu vykonaných v zmysle splnomocnenia tohto uznesenia v časti D,
2. oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám hlavného mesta SR Bratislavy a oddeleniam Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy schválené záväzné ukazovatele, úlohy, limity a programy rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019.

                                                                                        T: 10. 04. 2019
D. splnomocňujeprimátora hlavného mesta SR Bratislavy
upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019:
1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie alebo iných európskych zdrojov, od iných subjektov verejnej správy,
2. v prípade iných prostriedkov poskytnutých na konkrétny účel a darov neprevyšujúcich čiastku 10 000,00 Eur v každom jednotlivom prípade,
3. vykonávať presun rozpočtovaných príjmov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy,
4. vykonávať presun rozpočtovaných výdavkov medzi programami do výšky 5 % a medzi podprogramami, prvkami a položkami rozpočtovej klasifikácie v rámci jedného programu do výšky 10 % pri zabezpečení vyrovnanosti alebo prebytku bežného rozpočtu (pričom pri dodržaní % limitu sa vychádza zo schválenej sumy celého programu, z ktorého, resp. v rámci ktorého sa vykonáva príslušný presun),
5. zvýšiť bežné výdavky a kapitálové výdavky rozpočtu v rozsahu všetkých položiek na rok 2019 v programe 5 Vzdelávanie a voľný čas a v programe 6 Sociálna pomoc a sociálne služby pri dosiahnutí vyšších príjmov škôl, školských zariadení a zariadení pre seniorov.