BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13529, mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemku registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13529 – zastavané plochy a nádvoria, bez založeného listu vlastníctva, ktorý v stave registra „E“ zodpovedá časti pozemku, parc. č. 13529 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 082 m², zapísaný na LV č. 1, mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, IČO  00603317za účelom  vybudovania parkoviska pre návštevníkov kultúrneho strediska Vernosť na náklady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, na dobu neurčitú odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné v sume:

1. 5,00 Eur/m²/rok za obdobie od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť územné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo predstavuje ročne sumu 5 410,00 Eur,
 
2. 30,00 Eur/m²/rok za obdobie od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť územné rozhodnutie do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo predstavuje ročne sumu 32 460,00 Eur,
 
3. 19,00 Eur/m²/rok za obdobie od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu na dobu neurčitú, čo predstavuje ročne sumu 20 558,00 Eur,
 
s podmienkou:
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť

Návrh na schválenie nájmu pozemku registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13529, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme z dôvodu, že mestská časť Bratislava-Nové Mesto pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby parkoviska potrebuje preukázať k pozemku vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.