BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na vystúpenie zo záujmového združenia právnických osôb Slovenský dom Centrope

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje
vystúpenie zo záujmového združenia právnických osôb Slovenský dom Centrope.

B. žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy
ukončiť členstvo v záujmovom združení právnických osôb Slovenský dom Centrope v zmysle platných stanov združenia k 31. 12. 2019.