BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj hnuteľnej veci – ohradenia hracej plochy Zimného štadióna Ondreja Nepelu, Odbojárov 9, Bratislava – hokejového mantinelu EURO EXTRA, z dôvodu jeho výmeny formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
podľa všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 18/2011 z 15. decembra 2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy § 10 ods. 8 a podľa § 281 a nasl. zákona SNR č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov predaj hnuteľnej veci – ohradenia hracej plochy Zimného štadióna Ondreja Nepelu, Odbojárov 9, Bratislava – hokejového mantinelu EURO EXTRA, z dôvodu jeho prebytočnosti formou obchodnej verejnej súťaže s osobitne schválenými podmienkami, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia.