BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. konštatuje
1. že v konaní vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov začatom z vlastnej iniciatívy na základe uznesenia č. 62/2019 zo dňa 7. 2. 2019 podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (ďalej len „ústavný zákon“) z dôvodu, že zistenia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a následne aj jeho vlastné zistenia nasvedčujú tomu, že bola porušená povinnosť podať oznámenie podľa čl. 7 ústavného zákona v lehote ustanovenej v čl. 7 ústavného zákona,
2. že Mgr. Ján Buocik, poslanec Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, porušil svoju povinnosť ustanovenú v čl. 7 ústavného zákona tým, že nepodal oznámenie podľa čl. 7 ods. 1 v spojení s čl. 7 ods. 5 písm. b) ústavného zákona v lehote stanovenej v čl. 7 ods. 1 ústavného zákona, t. z. do 31. marca 2018.
B. berie na vedomie
že Mgr. Ján Buocik, poslanec Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, podľa zistení komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy podal tejto komisii ako orgánu podľa čl. 7 ods. 5 písm. b) ústavného zákona oznámenie podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona dňa 20. 04. 2018, t. z. s niekoľkotýždňovým oneskorením po dni, kedy uplynula lehota stanovená v čl. 7 ods. 1 ústavného zákona, čo bolo z jeho strany potvrdené aj na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 07. 02. 2019, pričom dotknutý poslanec Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy nevyužil možnosť sa vyjadriť k veci iným spôsobom v zmysle čl. 9 ods. 4 ústavného zákona, a tak sa ani ďalšie dokazovanie nevykonávalo.
C. schvaľuje
rozhodnutie podľa čl. 9 ústavného zákona, ktoré je uvedené v prílohe č. 1 k tomuto uzneseniu.
D. oznamuje
že proti rozhodnutiu Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy podľa časti C tohto uznesenia môže Mgr. Ján Buocik, poslanec Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, podať návrh na jeho preskúmanie na Ústavný súd Slovenskej republiky v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia a že podanie takéhoto návrhu má odkladný účinok podľa čl. 10 ods. 3 ústavného zákona.
E. poveruje
Milana Vetráka, predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, podpísaním písomného rozhodnutia podľa časti C tohto uznesenia a jeho doručením v súčinnosti s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy Mgr. Jánovi Buocikovi, poslancovi Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy.
F. žiadaprimátora hlavného mesta SR Bratislavy,
aby poskytol súčinnosť predsedovi komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy pri plnení úloh uvedených v časti E tohto uznesenia.